Lärarförbundet
Bli medlem

Om du blir utsatt för hot och våld på din arbetsplats

Om du eller någon av dina kollegor blir utsatta för hot eller våld på din skola, förskola eller fritidshem måste ni agera rätt. Det ska finnas rutiner för detta på arbetsplatsen men det är lätt att bli chockad så ta stöd i andra och följ några enkla steg.

Skulle du bli utsatt för psykiskt eller fysiskt våld på din arbetsplats ska du anmäla detta till din arbetsgivare. Det kan även finnas skäl att göra en orosanmälan och eller polisanmälan.

Har du frågor eller behöver stöd kan du kontakta Lärarförbundets ombud på din arbetsplats , din avdelning eller Lärarförbundet kontakt på telefon 0770 33 03 03 (vardagar)

Steg för steg – så går du bäst tillväga

Omedelbart

 • Följ de rutiner ni har vid olycksfall
 • Det är arbetsgivaren som har ansvar för att säkra situationen och se till att rutiner som finns upprättade följs.
 • Ta kontakt med vården. Till exempel via 1177 eller om det är akut 112. Följ instruktionerna! Lämna arbetsplatsen! Det är viktigt att bli undersökt och att få eventuella skador dokumenterade. Vänta inte med detta!
 • Anmäl till arbetsgivaren att det hänt. Kontakta chefen eller någon annan representant för arbetsgivaren.
 • Ta kontakt med skyddsombudet. Skyddsombudet kan stötta, följa upp och se till att allt löper rätt.
 • Dokumentera händelseförloppet. Skriv själv, fota. Notera vilka som är närvarande. Det är också bra om andra gör noteringar.

Så snart som möjligt

 • Alla tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas, vare sig de är allvarliga eller inte. Det är arbetsgivaren som gör detta i samråd med skyddsombudet och den drabbade.
 • Det ska anmälas som tillbud eller olycksfall.
 • För att sätta ord på det som hänt kan man använda begreppen ”Oj” (tillbud) och ”Aj”(olycksfall). Samma händelse som orsakat ett Aj för någon kan orsaka ett Oj för andra. Tillbud kan också betecknas som allvarliga.
 • Arbetsgivaren är skyldig att anmäla olycksfall till Försäkringskassan och i allvarliga fall ska både tillbud och olycksfall anmälas till Arbetsmiljöverket, på www.anmalarbetsskada.se
 • Du själv anmäler händelsen till AFA-försäkring.
 • Överväg polisanmälan om inte arbetsgivaren har polisanmält.
 • Om barn/elever varit inblandade ska en orosanmälan övervägas.

Stöd och uppföljning

 • Du har rätt att få krisstöd till exempel via företagshälsovården. Meddela rektor om du vill ha det.
 • Om inte rektor har återkopplat till dig så bestäm ett möte. Ta gärna med dig skyddsombudet. Följ upp att anmälningar och liknande är gjorda under mötet.
 • Kontakta Lärarförbundets målsägandeservice om du är utsatt för brott (se mer längre ned).

Om det inte gäller dig själv

 • Kolla först om personen är skadad. Om personen är det måste du tillkalla hjälp eller ringa 112.
 • Sätt fokus på den drabbade personen och visa ditt stöd genom att hjälpa till.
 • Se till att chefen får information – det ska finnas en tydlig rutin på arbetsplatsen.
 • Det kan finnas anhöriga som behöver informeras.
 • Om miljön är orolig kring den drabbade, se till att byta plats till en annan och lugn miljö.
 • Omtanke kan lindra akut stress. Något att dricka kan vara bra.
 • Låt den drabbade prata. Lyssna och hjälp eventuellt till att sortera.
 • Människor reagerar väldigt olika och om du är osäker så ring 1177.
 • Notera dina egna observationer.
 • Det ska finnas möjligheter till professionellt krisstöd via exempelvis Företagshälsovård.

Skriv ner händelseförloppet

Det kan i efterhand vara svårt att komma ihåg ett händelseförlopp. Därför är det också viktigt att du så snart som möjligt skriver ner vad som hänt med egna ord, och att du får andra att dokumentera. Det kan behövas om det blir aktuellt att utnyttja arbetsskadeförsäkringen.

Viktigt med vårdkontakt tidigt

Vårdkontakten är viktig för att du ska få bästa behandling för eventuella reaktioner även om de kommer senare. Det är också viktigt att vårdkontakten sker tidigt om du skulle bli sjukskriven och skadan blir ett försäkringsärende. Företagshälsovården kan tillhandahålla samtalsstöd och hjälpa till med anpassningar i arbetet.

Att göra en orosanmälan

Lärare har en skyldighet att genast anmäla om det finns en misstanke om att barn far illa. Som anmälare behöver du inte vara säker att barnet far illa. Det är din oro du anmäler. Du anmäler till socialtjänsten i den kommun barnet bor i.

Detta regleras i Skollagen 6 kap 10§ samt Socialtjänstlagen 14 kap 1§

För att få ersättning

Det viktiga är att skadan anmäls. Du anmäler själv till AFA-försäkring och din arbetsgivare anmäler till Försäkringskassan.

Från trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) som administreras av AFA finns det möjlighet att få ersättning för inkomstförlust, kostnader samt sveda och värk. Läs mer om ersättningar på MinTrygghet.

Polisanmälan

Polisanmäl om du blir utsatt för hot eller våld. Det som är oacceptabelt i samhället är också oacceptabelt i skolan. Det är inte alla oacceptabla beteenden som är brottsliga. Det finns beteenden som inte är brottsliga, men som ändå inte får förekomma på en arbetsplats. Brottsliga handlingar är angivna i lag. Exempel på brott är misshandel och olaga hot.

Vem som helst kan göra en polisanmälan. Denna typ av brott anmäls på telefon 114 14 eller på polisstation. Att göra en polisanmälan innebär att polisen uppmärksammas på en händelse som kan utgöra brott.

Det är sedan polis och åklagare som utreder brott. Frågan om en person har begått brott prövas av domstol. Det är alltså inte arbetsgivaren eller den person som blivit utsatt för något som ska göra denna bedömning.

Justitieombudsmannen (JO) menar att skolan bör vara återhållsam mot att polisanmäla barn i de yngsta åldersgrupperna, eftersom polisen i normala fall inte utreder sådana anmälningar (barn under 12 år).

Vid allvarligare händelser kan det ändå finnas skäl att polisanmäla även yngre. Det kan gälla allvarligare brottslighet som polisen behöver ha kännedom om för att tidigt kunna fånga upp kriminalitet.

Det är bra om det finns en rutin för detta på skolan.

Om du blir ifrågasatt i ditt handlande eller anklagad för brott

Vid en händelse är det är viktigt att dokumentera så snart tid finns. Om kollegor har sett något så be de notera vad de sett. Ta kontakt med rektor och skyddsombud/ombud, Lärarförbundets avdelning eller Lärarförbundet Kontakt 0770-330303.

Målsägandeservice – om du blivit utsatt för brott

Lärarförbundets målsägandeservice innebär att någon av förbundsjuristerna är målsägandebiträde/ombud för dig som utsatts för brott. Du får hjälp och stöd under förundersökning och rättegång. Förbundsjuristen hjälper även dig i skadeståndsfrågor.

För att kunna bistå dig på bästa sätt är det viktigt att du så snabbt som möjligt hör av dig till Lärarförbundets medlemsservice som hjälper dig att komma i kontakt med en förbundsjurist.

I vissa fall kan staten tillhandahålla ett målsägandebiträde men det gäller enbart vid vissa typer av brott och under vissa förutsättningar. Lärarförbundets målsägandeservice omfattar även de fall då staten inte tillhandahåller ett målsägandebiträde. Det kostar alltså inget att ta hjälp av Lärarförbundet.

Vill du ha målsägandeservice är du välkommen att kontakta Lärarförbundets medlemsservice på telefon: 0770 33 03 03 (vardagar).

Gå med idag
– 6 månader gratis!

 • Skapad 2014-10-08
 • Uppdaterad 2021-10-19
Frågor & Svar