Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Om coronarapporten Allt ska fungera som vanligt – för dig som är skolledare

Den 31 mars släppte Lärarförbundet rapporten ”Allt ska fungera som vanligt”. Den vittnar om den arbetsbelastning, smittspridning och oro som skolledare och lärare fortfarande brottas med ute i verksamheterna.

Vi är nu inne i pandemins andra år. Runt om i landet har skolledare fått ställa om verksamheterna för att se till så att smittspridningen inte ökar samtidigt som barn och elever ska undervisas – ett oerhört komplext uppdrag som har förändrat vardagen radikalt. Skolledare har tagit ett stort ansvar och anpassat sig väl till dessa nya förutsättningar.

Lärarförbundet har frågat många lärare och skolledare hur de upplever sin situation under pandemin. Ur enkätfrågorna har rapporten ”Allt ska fungera som vanligt” sammanställts. Nedan följer en redovisning av hur skolledare svarat och vilka krav Lärarförbundet Skolledare ställer utifrån skolledarnas svar.

1 av 3 skolledare tycker de är tydligt vem som bestämmer gällande covid-19

I en pressad situation är ett tydligt beslutsfattande nödvändigt. Varje skolledare måste veta vad som gäller och vem som bestämmer vad. Ur rapporten framgår att 66 procent av skolledarna håller helt med i påståendet att de vet vilka riktlinjer som gäller för tillfället för Covid-19 och skolan. Men det är endast 1 av 3 skolledare som tycker det är tydligt vem det är som bestämmer vad gällande Covid-19. Var fjärde skolledare svarar de anser att de får fatta beslut utanför sin kompetens kopplat till smittspridningen.


Diagram 1. Procentuell fördelning av skolledare som svarar att de helt håller med i påståenden gällande covid-19 och skolan.

Att endast 1 av 3 skolledare anger att det är tydligt vem som bestämmer gällande Covid-19 skapar ytterligare en pressad situation för skolledarna. Vi har tidigare uppmärksammat hur huvudmannen får fatta beslut om eventuella stängningar och i praktiken vet vi att det kunde ha varit rektorns ord som avgör. För att leda under en kris krävs att ledarskapet är tydligt annars kan det skapa ytterligare oro för lärare, elever och vårdnadshavare. Att så många beslut gällande pandemin har lagts lokalt har inte skapat en bra situation för skolledare. Det krävs också tydliga prioriteringar kring vad som är viktigt.

Skolledare vill prioritera bort utvecklingsprojekt

Sjuka medarbetare, schemaomläggningar, parallell distansundervisning med mera har skapat en stor arbetsbelastning på verksamheterna. Något behöver prioriteras bort och skolledare vet bäst vad som ska göras.

Skolledarnas främsta val vad som skulle prioriteras bort för att underlätta på personalens arbetsbelastning är utvecklingsprojekt, dokumentation och krav på utvecklingssamtal.


Diagram 2. Procentuell fördelning över vad skolledare skulle prioritera bort för att lätta på personalens arbetsbelastning.

Det är anmärkningsvärt att skolledare fortfarande får utföra arbetsuppgifter som inte är absolut nödvändiga. Huvudmän måste ta ett ansvar att se över vilka dokumentationskrav, utvecklingsprojekt och resultatredovisningar som inte i dagsläget behöver genomföras. Krav på att fortsätta med att dokumentera in absurdum som om pandemin inte äger rum behöver upphöra ute på landets förskolor och skolor. Vi befinner oss fortfarande under en pandemi och skolledares uppdrag måste vara hållbart. Så dags att prioritera rätt saker nu. Skolledares och lärares hälsa måste gå först.

Lärarförbundet Skolledare kräver att:

  • Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå. De ska säkerställa att det finns tillräckligt med personal som utför de extra arbetsuppgifter som pandemin medför. Arbetsgivaren ska koppla in företagshälsovården i de fall lärare och skolledare har hög arbetsbelastning för att minska den osunda arbetsmiljön.
  • Den coronamiljard som huvudmännen har fått från regeringen för att förbättra situationen i skolan ska skyndsamt delas ut till förskolan, skolan och fritidshemmen. Huvudmännen ska dessutom låta skolledare avgöra hur pengarna används bäst.
  • Regionala smittskydden måste stötta huvudmän och skolledare bättre i hanteringen av pandemin.
  • Lärare, förskollärare och skolledare i alla delar av skolväsendet ska prioriteras i Covid-vaccineringen. Vaccineringen ska ske på arbetsplatsen.

Läs rapporten i sin helhet här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar