Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt omställningsavtal KOM-KR och ändringar i Allmänna bestämmelser från 1 maj 2020

Överenskommelse träffad mellan SKR och Lärarförbundets- och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, med skillnaden att den är tidsbegränsad och gäller under perioden 2020-05-01–2022-12-31.

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR

Det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR, införs från 1 maj. Samtidigt införs nya turordningsregler. Syftet med KOM-KR är att ge bättre förutsättningar att möta den kommunala och regionala sektorns behov av kompetensförsörjning. Finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt ekonomiska förmåner finansieras av en premie som utgörs av 0,1 procent av arbetsgivarens lönesumma för arbetstagare med anställning enligt AB (avtalet för arbetstagare med anställning enligt avtal Allmänna Bestämmelser), respektive Sobonas branschavtal där så särskilt anges.

Exempelvis att öka antalet behöriga lärare är en viktig del av att minska arbetsbelastningen. Under hösten 2020 fortgår arbetet, bland annat med att ta fram modeller för hur de nya medlen tillsammans med statliga satsningar inom till exempel Lärarlyftet kan användas för att minska lärarbristen.

Länk till avtal KOM-KR

Nyheter i Allmänna bestämmelser AB från 1 maj 2020

§ 8 Bisysslor

§ 8 Arbetstagare skyldiga att anmäla bisyssla


§ 13 Arbetstid

§ 13 mom 6 b Studieledighet och kompensationsledighet anses inte som arbetad tid.

Kommentar: Den senare delen gällande är en avvikelse av hur Arbetstidslagen ser på kompensationsledighet. Kopplat de spärrgränser som finns för övertid, 48 timmar på en fyraveckorsperiod (eller 50 timmar på en månad) och max. 200 timmar per år, blir dessa gränser klart förskjutna. Tidigare om du gjort tre timmar övertid och sedan tagit kompensationsledigt har de tre timmarna kvarstått i kolumnen övertid i förhållande till spärrgränserna. Numera tar de ut varandra och registreras som noll.

§ 13 mom. 7b och 7c Möjlighet till lokalt kollektivavtal om annat uttag av övertid och mertid.

Kommentar: Grundläggande för lokala kollektivavtal är att de ska vara bättre för arbetstagaren än skrivningar i lag och avtal. Dvs det ska inte uppfattas som en försämring för de som omfattas. Vid uttag av övertid är arbetstagaren alltid berättigad till pengar men ledighet måste beviljas av arbetsgivaren. Här öppnar avtalet för andra lösningar än enbart ekonomisk kompensation.


§ 20 Övertid mm

§ 20 mom. 4 Högst 200 timmar får sparas. Överstigande timmar betalas ut i nästkommande månad.

Kommentar: Denna regel gäller dels om du som chef har rätt till övertidskompensation och dels om du löst in rätten mot exempelvis en summa pengar per månad. Har du löst in rätten till övertidsersättning gäller fortfarande Arbetstidslagens mått för en heltidstjänst, dvs ingen ska göra mer än i snitt 40 timmar per vecka inom ramen för en fyraveckorsperiod. All form av annan planerad övertid är inte förenligt med vare sig lag eller avtal och därför har många med inlöst övertidsersättning idag möjlighet till tidsuttag som planeras och överenskoms med närmaste chef. Även här blir 200 timmar en riktningsangivelse.


§ 20 mom. 8 Förutsättningar för överenskommelse om undantag för övertidskompensation ska tydliggöras. Om förutsättningarna ändras ska en översyn göras av lön och övertidsrätt.


Kommentar: Text i AB ”Med arbetstagare som får fast kontant lön kan arbetsgivare träffa överenskommelse om att arbetstagaren inte ska ha rätt till kompensation för övertidsarbete. I samband med sådan överenskommelse ska arbetsgivaren tydliggöra vilka grunder överenskommelsen bygger på. Om förutsättningarna ändras bör en översyn ske av lönesättningen och övertidsrätten.”


Det betyder att det finns all anledning att se över när och hur ni överenskommit om ej rätt till övertidsersättning. Om ni ex fått utökat ansvarsområde, gjort en omorganisation, det tillkommit nya uppgifter etc. bör ni tillsammans med arbetsgivaren se över om det fortfarande är motiverat att inte följa huvudavtalet (Allmänna Bestämmelser § 20). Arbetsgivaren ska tydliggöra sina grunder för beslutet att vilja ha borttagen rätt till övertidsersättning. Samtidigt är utgångsläget, dvs normalfallet, bestämmelserna i Arbetstidslagen och överenskommelserna i det centrala avtalet Allmänna bestämmelser om kompensation för övertidsarbete enligt § 20 mom. 2 och mom. 4.


Om du som skolledare jobbar mer än 45 timmar per vecka, år efter år, passerar du dels spärrgränsen om 200 timmar enligt Arbetstidslagen och dels är fenomenet i sig en slags planerad övertid om den inte bemötts och åtgärdats av arbetsgivaren.


Viktigt i sammanhanget är att all avvikelse från ordinarie arbetstid ska registreras av arbetsgivaren, enligt Arbetstidslagen 11 §. Ni bör ha tydliga rutiner för detta och det ska vara möjligt att följa upp hur det ser ut för hela er skolledargrupp. Givetvis förutsätter detta också att alla skolledare lämnar uppgifterna kontinuerligt.


§ 21 Obekväm arbetstid

§ 21 Ersättningar har räknats upp. I punkt 1 likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton med helgdagar.


§ 27 Semester

§ 27 mom. 18 och 19 Antalet sparade semesterdagar sänks från 40 till 30. Övergångsperiod till 2025.

Kommentar: Detta gäller redan för de skolledare som tillhör annat förbund än Lärarförbundet Skolledare. Observera att ni har till år 2025 på er att anpassa eventuella dagar utöver 30. För andra gäller år 2022.


§ 27 mom. 21 Möjlighet för medlemmar inom Sobona (Pacta) att göra enskilda överenskommelser.

Kommentar: Dessa får dock inte innebära försämringar för arbetstagaren och ska samtidigt leva upp till rättigheterna i enlighet med Semesterlagen.


§ 28 Sjukdom mm

§ 28 mom. 6 och 7 Arbetstagare ska på begäran styrka att ersättning enligt SFB utges från Försäkringskassan.


§ 29 Föräldraledighet

§ 29 mom. 1 Ändrad kvalifikationstid. Arbetstagare har rätt till föräldrapenning för ledighet som påbörjas efter 365 dagars sammanhängande anställning.

Kommentar: Förbättrat kvalifikationskrav. Hanteras troligen av personalavdelning/lönekontor men ändå viktigt att känna till när någon ska förlägga sin ledighet. Arbetstagaren ska på begäran kunna styrka att Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning.


§ 33 Uppsägningstid mm

§ 33 mom. 2 För den som har fyllt 61 år och varit anställd i mer än 10 år gäller 12 månaders uppsägningstid.

Kommentar: Var tidigare 57 år.

§ 33 mom. 3 En månads ömsesidig uppsägningstid för den som uppnått s.k. LAS-ålder, dvs arbetstagare som p g a ålder inte längre har rätt att kvarstå i anställning enligt lagen om anställningsskydd.


§ 35 Turordning och företrädesrätt

Förändrad turordning. Nu turordning per driftsenhet. Fackliga organisationer kan begära sammanläggning upp till tre driftsenheter.

Huvudsakligen jämförbara arbetsuppgifter – alla lärare har jämförbara arbetsuppgifter och därmed rangordnas efter anställningstid och behörighet.

Företrädesrätt till återanställning i hela förvaltningen.


Kommentar: Med driftsenhet menas vanligen en skola/förskola som ligger sammanhållet även om det rör sig om flera byggnader. Turordning sker på den driftsenhet där arbetsbristen uppstår. Fackliga organisationer kan begära sammanläggning av upp till tre driftsenheter. Om oenighet uppstår om vilka enheter, avgör arbetsgivaren.

Denna paragraf finns det all anledning att ni på en skolledarombudsträff tar upp och diskuterar tillsammans med er skolledarombudsman.


Ändringar i bilaga M och HÖK 18 bilaga 3, Anteckningar till AB.

Bestämmelsen om 12 månaders provanställning för nyexaminerad lärare som får sin första tillsvidareanställning utgår.

Kommentar: Provanställning 12 månader som ingåtts t.o.m. 30/4 2020 gäller hela vägen.


Länk till Allmänna bestämmelser SKR:

(Länken saknar delar av ovan beskrivna ändringar, då SKR ännu inte publicerat det nya avtalet i sin helhet)

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här