Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt kommunalt avtal, vad betyder det för skolledare?

Skolledare, lärare eller studie- och yrkesvägledare som har kommun, landsting eller företag i Sobona (tidigare Pacta) som arbetsgivare, har fått ett nytt treårigt avtal. Det kallas #skolavtal18. Här presenteras de viktigaste bitarna som rör skolledare.

Lön

Skolledare har marknadskrafterna i ryggen och har fått jämförelsevis bra lönepåslag de senaste åren. Se tabellen nedan:

2015

2016

2017

Rektor

4,3 %

4,6 %

5,2 %

Biträdande rektor

4,3 %

5,1 %

5,2 %

Förskolechef

4,2 %

4,3 %

4,8 %

Biträdande förskolechef

3,4 %

3,9 %

4,0 %

Hela arbetsmarknaden (data från Konjunkturinstitutet)

2,6 %

2,4 %

2,4 %

Data från Lärarförbundet, underlag ur partsgemensam statistik

Det finns ingen siffra som anger golv eller tak i vårt avtal. Det har varit framgångsrikt. Fram till 2014 hade skolledarna avtal med siffror. I tabellen (data från SCB) syns att de relativa löneökningarna blev större efter 2014.

Befattning

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rektorer i grund och gymnasieskola jämfört med andra yrken som har minst tre års högskola

116%

116%

115%

117%

119%

120%

Förskolechefer (kommunalt anställda) jämfört med andra yrken som har minst tre års högskola

108%

108%

108%

110%

112%

112%

Kompetens, särskilt ansvar och erfarenhet som leder till förbättrade resultat ska premieras enligt avtalet. Det är intressant för skolledare som har stort ansvar men fortfarande är långtifrån den lön som många andra chefer med motsvarande ansvar har. Fortsatta satsningar behövs även ur ett marknadsperspektiv. Ingenting talar för att det blir lättare att få tag på skolledare framöver.

Avtalet innehåller också skrivningar om hur parterna vill att löneprocessen ska se ut och om hur de ser på löneutveckling för olika grupper av arbetstagare.

När de lokala löneöversynerna är klara ska ny lön betalas ut med full retroaktivitet per den 1 april 2018 om inte annat överenskoms lokalt.

Turordning

De flesta andra yrkesgrupper som är kommunalt anställda har fått ändrade och förenklade turordningsregler som gör att de som berörs av uppsägning på grund av arbetsbrist kan fastställas snabbare. Den turordningen görs då vid enstaka enheter istället för i hela kommuner och för anställda med jämförbara arbetsuppgifter. Ett resultat av förhandlingarna kring #skolavtal18 är att SKL nu delar vår uppfattning om att reglerna måste utgå från skolan och dess unika förutsättningar: behörighetsregler, årlig tjänstefördelning och skollagen. Därför kommer inte de turordningsregler som genomförts för övriga kommunala verksamheter ingå i avtalet.

Arbetsmiljö för lärare och skolledare

Då det råder brist på lärare och skolledare avtalar lärarförbunden och SKL om att starta ett projekt för att skapa bättre balans mellan krav och resurser i de anställdas arbetsvardag i respektive skola och förskola. I kommuner eller hos arbetsgivare där sådana arbeten redan pågår fortsätter arbetet. Det ska initieras och bedrivas inom ramen för central samverkansgrupp eller motsvarande. Här avgörs alltså hur arbetet ute på skolorna och förskolorna sedan ska se ut. Om samverkansgruppen inte kan komma överens avgör arbetsgivaren.

Självklart åligger det arbetsgivaren, det vill säga kommunen eller motsvarande, att tillhandahålla de förutsättningar som krävs för dig som skolledare på varje skola och förskola.

Vikten av ett fungerande organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete framhålls i samband med projektet och detta ska naturligtvis även gälla skolledare. I Skol-OSA kan man läsa om vad skolledarna kan förvänta sig av sina chefer i detta avseende.

Lovskola

Parterna i #skolavtal18 har diskuterat hur lovskola kan förläggas inom ramen gällande arbetstidsavtal. Under avtalsperioden ska lokala erfarenheter och exempel på lösningar samlas in i syfte att åstadkomma en långsiktig lösning på hur arbetstid ska fördelas när lovskola inbegrips. I avvaktan på en sådan lösning lämnar parterna några förtydliganden som är väl värda att läsa av de rektorer som ansvarar för lovskolor.

Förtydligandena kan sammanfattas på så sätt att arbetsgivaren med god framförhållning kan förlägga lärarens 194 A-dagar så att de möjliggör tjänstgöring på lovskola. Det innebär således att läraren jobbar färre dagar under ordinarie terminstid. Vid behov kan parterna teckna kollektivavtal om annan arbetstidsförläggning, tex man utökar antalet A-dagar mot särskild betalning. Vid oförutsett behov och kort varsel ska självklart övertidsersättning utgå för arbete utöver de 194 A-dagarna.

  • Skapad 2018-09-21
Frågor & Svar