Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt avtal om kompetens och omställning från 1 maj 2020

Lärarförbundet har tecknat ett nytt kompetens- och omställningsavtal med Sveriges kommuner och regioner, tillsammans med samtliga andra fackförbund i kommunal sektor. Avtalet heter KOM-KR och syftar till att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

Det finns många bristyrken inom välfärden och inte minst råder det lärarbrist. Det behövs fler behöriga lärare för att minska arbetsbelastningen för de befintliga lärarna och för att öka likvärdigheten i skolan.

Strategisk kompetensutveckling och tidiga omställningsinsatser är i fokus i det nya avtalet KOM-KR. Det är helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Arbetsmarknaden förändras i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden. Nya delar i avtalet är bland annat att visstidsanställda ska omfattas av förebyggande utbildningsinsatser och att avtalet anpassats till det längre arbetsliv som höjningen av pensionsåldern medför. Möjlighet till fördjupning och breddning av lärarkompetensen är ett bra sätt att bidra till viljan att jobba högre upp i åldrarna.

Avtalet bygger vidare på Skolavtal 18 där arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna står i fokus. En viktig del av arbetsmiljön handlar om att arbetsbelastning ökat till följd av lärarbristen.

Vi lärare behöver fler behöriga kollegor och KOM-KR ger nu goda möjligheter för kommunala huvudmän att arbeta långsiktigt med att öka antalet behöriga lärare och att ge lärarna den kompetensutveckling som krävs för ett utvecklande och hållbart lärarliv, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Arbetsgivarna är sedan tidigare ansvariga för att se till att varje medarbetare ges möjlighet att kompetensutvecklas i takt med sitt yrke, för att kunna utföra sitt arbete. Det kan handla om en kurs för att uppdatera ämneskunskaper eller en gemensam utvecklingsinsats, i undervisningen eller administrativt, till exempel utbildning i dokumentationssystemet. Tanken med det nya avtalet är att stärka förutsättningarna för långsiktig planering utifrån verksamhetens behov i ett längre perspektiv. Vilka behörigheter behöver vi? Finns det medarbetare i verksamheten som vill utbilda sig till lärare, eller utbildade lärare som kan bygga på med ytterligare behörighet eller inriktning?

Samtalen på arbetsplatserna, både rektor/lärare och inom ramen för APT är naturligtvis mycket viktiga för att fånga in behov och idéer. Med avtalet stärks också arbetet med att uppmuntra till lokala inventeringar av verksamhetens kompetensbehov även på huvudmannanivå.

För att möta verksamhetens och enskilda lärares och lärargruppers behov kan lokala parter nu också ansöka om medel ur omställningsfonden. Avtalet ger möjlighet till större insatser, särskilt om de kombineras med den egenfinansierade och statsfinansierade kompetensförsörjningen, säger Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet.  • Skapad 2020-05-05
Frågor & Svar