Lärarförbundet
Bli medlem

Nyanlända behöver tidig förskola

Förskolan är viktig för nyanlända barn. Därför anser Lärarförbundet att alla barn som kommer till Sverige ska ha rätt till förskola. För att klara det uppdraget är det viktigt att förskollärare får rätt stöd och rätt förutsättningar för att klara jobbet.

Satsa tidigt, satsa på förskolan. Det har Lärarförbundet sagt många gånger och det är något som särskilt gäller barn från utsatta grupper. Tidiga utbildningsinsatser är mer kostnadseffektiva och har större kompensatorisk effekt ju yngre barnen är. Därför är det viktigt att nyanlända barn tidigt får tillgång till förskola. Det är viktigt såväl för barnen som för deras vårdnadshavare som för samhället i stort.

Viktigt med modersmålslärare i förskolan

Vi vet också att språkutvecklingen är som mest intensiv under första åren i livet. De nyanlända befinner sig i en intensiv utvecklingsfas även i sitt modersmål. Därför är det viktigt att barnen även får modersmålsundervisningen redan i förskolan. Det är också viktigt att förskollärare får tillgång till kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt som utgår från förskolans uppdrag.

Förskolan kan stödja

Många nyanlända barn bär på trauman och behöver professionellt stöd för att bearbeta det. Det betyder att barnen och deras familjer måste få stöd av barn och ungdomspsykologer.

Men barn bearbetar också trauman i leken. Genom leken lär de sig förstå en kultur som är ny för dem. För att kunna hjälpa barnen behöver förskollärarna rätt stöd och förutsättningar. Det kan vara till exempel handla om hanterbara gruppstorlekar och tid för reflektion tillsammans i arbetslaget. Dessutom är det självklart att det ska finnas stöd i form av psykologer för förskollärarna.

Lärarförbundet anser att:

  • nyanlända barn så tidigt som möjligt ska få rätt att gå i förskola.
  • skolagen ska stärkas så att alla barn har rätt till modersmålsundervisning i förskolan.
  • alla förskolor ska få tillgång till tolkstöd, särskilt under inskolningen och vid utvecklingssamtalen.
  • förskolan ska psykolog och andra specialister för regelbunden handledning.
  • den öppna förskolans betydelse för nyanlända barn och vårdnadshavare särskilt uppmärksammas.

Det finns mycket saker som skulle kunna göras på nationell och kommunal nivå för att alla lärare och förskollärare ska få de bästa förutsättningarna för att möta nyanlända barn och elever. Du kan läsa mer om vad Lärarförbundet tycker om det här.

Vill du få tips på vad du som förskollärare ska tänkta på när du träffar och jobbar med nyanlända barn? Här får du tips och länkar där du kan läsa mer.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här