Lärarförbundet
Bli medlem

Nya verktyg ska stötta dig som ombud i arbetsmiljöfrågor

Lärarbrist, vikariebrist och ökade sjuktal. Lärare inom alla skolformer tampas med en allt mer ansträngd arbetssituation. Du som ombud spelar en viktig roll i att uppmärksamma hur dina kollegor mår. För att stötta dig, tar vi nu fram nya ombudsverktyg i syfte att verka för friska arbetsplatser.

Bakgrunden till de nya ombudsverktygen tar sin början i socialförsäkringsministern Annika Strandhälls (S) förslag om hälsoväxling för att minska långtidssjukskrivningar. Förslaget blev dock aldrig verklighet utan drogs tillbaka av regeringen efter att arbetsmarknadens parter, med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och fackförbund inom kommun och landstingssektorn, tagit fram en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för att få friskare arbetsplatser.

-Ska vi lyckas måste kunskap ut på arbetsplatserna om hur man arbetar förebyggande mot jobbstress. Åtgärder måste sättas in tidigt och i tjänstefördelningen och schemaläggningen ska det tydligt tas höjd för återhämtning, säger Jens Könberg, en av förbundets ombudsmän som är ansvarig för avtalsförhandlingar.

Redskap för att kartlägga stress

Bakom ombudsverktyget står förutom Jens, Robert Nilsson, löne- och arbetstidsexpert, Cyrene Martinsson Waern, arbetsmiljöexpert, Hans Flygare, arbetsskadeexpert och utredarna Per Båvner och Lars Svensson. De sex kollegorna har som mål att presentera de åtta ombudsverktygen under våren 2017. Materialet som ska tas fram till dig som ombud, kommer att bestå av manualer, checklistor och enklare redskap för att kartlägga hur kollegorna upplever sin arbetssituation och stress.

Snabbare väg tillbaka till arbetet

-Den delen som vi är angelägna att bli klarar med först är rehabilitering. Vi ser att många av våra medlemmar blir långtidssjukskrivna och det är vanligt att det tar lång tid innan de börjar arbeta igen, eller så kommer de inte tillbaka. Det är dessutom väldigt vanligt att en rehabiliteringsplan aldrig upprättas.

För att lärare snabbare ska kunna komma tillbaka till sina arbeten behövs en tydlig rehabiliteringsplan med relevant innehåll. Det är arbetsgivaren som ska ta fram planen, men du som ombud kan bli tillfrågad av medlemmen att medverka när planen tas fram. Är du med på mötet är det viktigt att du stöttar, dokumenterar och ställer de rätta frågorna om exempelvis tidsplan och uppföljning.

”Viktigt att arbeta förebyggande”

-Men det viktigaste är att arbeta förebyggande, att anpassa arbetssituationen på kort och lång sikt så att ingen blir utbränd. Tjänstefördelningen är en bra tidpunkt för dig som ombud att lyfta att det ska tas höjd för arbetstoppar, raster, pauser mellan lektionerna och för att tillräckligt med tid avsätts för respektive arbetsuppgift. Att arbeta för att kollegorna får den återhämtning som behövs, sker inte genom punktinsatser, det kräver långsiktigt arbete.

Åtta viktiga områden i fokus

Ombudsverktygen sätter fokus på åtta viktiga arbetsmiljöfrågor i syfte att förebygga jobbstress och arbeta för att långtidssjuka kommer tillbaka till arbetet så fort som möjligt.

  • Rehabilitering: Ska förklara vilka steg och aktörer som ingår, ge specifika förslag utifrån ett identifierat riskområde och berätta vad som förväntas av dig som ombud.
  • Checklistor: Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.
  • Hälsobokslut: Kan ses som ett komplement till ett ekonomiskt bokslut och ska visa på lärarnas välmående. Hur mycket kostar sjukskrivningar, stress och hög arbetsbelastning?
  • Rapport: Informerar om Arbetsmiljöverkets rapporter och siffror om sjukskrivningar.
  • Arbetsskador: Siffror från bland annat AFA och Försäkringskassan, samt stödmaterial gällande arbetsskade- och arbetssjukdomsärenden.
  • Statistik: Relevant statistik från Lärarförsäkringar och Försäkringskassan utifrån olika yrkesgrupper, vad det gäller olika aspekter av sjukskrivning.
  • Risk- och friskfaktorer: Information som grundar sig på professorer inom bland annat arbetsmiljömedicin och organisationspsykologi likt Eva Vingård och Töres Theorel.
  • Verksamhetsårshjul: Skyddsombudets roll utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.
  • Skapad 2016-12-06
Frågor & Svar