Lärarförbundet
Bli medlem

Nya regler från Arbetsmiljöverket sätter fokus på stress och ohälsa

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö, AFS 2015:4, anger tydligt vad arbetsgivaren behöver göra för att undvika stress och ohälsa på arbetsplatsen. Många skolledare kommer nu behöva se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna.

Den 31 mars träder nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket i kraft: ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4). Föreskrifterna sätter tydligt fokus på vad arbetsgivaren behöver göra åt den psykosociala arbetsmiljön, så att stress och annan ohälsa kan undviks. Många skolledare kommer nu att behöva se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet på enheterna bedrivs i enlighet med föreskrifterna.

Hög stress i flera lärargrupper

Anledningen till att arbetsmiljöföreskrifterna är framtagna är att antalet sjukskrivningar i diagnoser som oftast kan relateras till stress (psykiska diagnoser) ökar kraftigt i Sverige. Grundskollärare och gymnasielärare sjukskrivs allt oftare. Men förskollärare/fritidspedagoger är mest drabbade. Hos dessa är sjuktalen snart dubbelt så höga (89 % år 2014) som för arbetsmarknaden i genomsnitt.

Stigande sjuktal bland skolledare

Sjuktalen för skolledare i dessa diagnoser ligger lägre än för genomsnittet av arbetsmarknaden. Sjuktalen har dock på senare tid ökat i takt med samtliga yrken. För år 2014 och framåt saknas ännu statistik. En tänkbara förklaring till varför skolledare inte sjukskrivs i lika stor utsträckning kan handla om att de byter jobb oftare. Det kan också tänkas att det generellt är "stresståligare" individer som söker jobb som omvittnat hektiska jobb.

Bra stöd från chefen är en friskfaktor

Forskning om varför människor insjuknar i stressdiagnoser och vad som formar friska verksamheter ligger till grund för hur föreskrifterna formulerats. Det är exempelvis väl känt inom forskningen att höga krav i arbetet och små möjligheter att påverka situationen, leder till stress.

Forskning runt friska verksamheter med låga sjuktal har också visat att ett gott stöd från chefen i arbetsvardagen är en friskfaktor. Det är också en friskfaktor att veta i vilken ordning arbetsuppgifter ska prioriteras när tiden inte räcker till. Arbetsmiljöverket utgår ifrån att föreskrifter som bygger direkt på forskningsrön ska få sjuktalen att minska i Sverige.

Vad innehåller föreskrifterna?

Föreskrifterna innehåller regler på områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Här kommer vi ta upp några utvalda delar vad gäller arbetsbelastning:

  • Arbetsgivaren ska se till att resurserna anpassas till kraven i arbetet
    Det kan bland annat innebära att arbetsgivaren minskar arbetsmängd, anvisar ett annat arbetssätt eller tillför kunskaper i verksamheten. Det kan också innebära att ge stöd, uppmärksamma tecken på stress eller andra åtgärder inom ett förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • Arbetsgivaren ska ge en tydlig bild av vilket resultat som ska uppnås
    Arbetsgivaren ska också se till att arbetstagarna känner till vilket resultat som ska uppnås med arbetet och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
  • Arbetstagarna ska veta vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker
    Det kan innebära svårigheter då professionella yrken som lärares och skolledares dagligen innehåller olika avvägningar om vad som är bäst att göra eller inte göra härnäst. Generella prioriteringslistor för en skola eller förskola kan aldrig fungera så bra som när en professionell lärare, eller skolledare, själv avgör vad hon/han ska göra eller inte göra i en viss situation. Detta är en fråga som behöver diskuteras särskilt i arbetet.

Vad kan hända om krav inte fylls?

Arbetsmiljöverket kan bedöma att kraven på en god arbetsmiljö och på ett gott arbetsmiljöarbete inte är uppfyllda. Det kan exempelvis ske vid en inspektion eller vid en anmälan från skyddsombudet. Då kan arbetsmiljöverket ställa åtgärdskrav, i särskilda fall förknippat med ett vite som faller ut om insatser inte görs inom en satt tid.

Kort om ansvarsförhållanden i arbetsmiljöarbetet

I grunden ligger ansvaret för arbetsmiljöarbetet hos huvudmannen. Denne kan fördela arbetsuppgifter till andra och sannolikt har de allra flesta skolledare sådana uppgifter. Med uppgifterna ska också följa befogenheter och resurser för att utföra arbetet, samt den utbildning som eventuellt krävs. Huvudmannen har alltid kvar ett övergripande ansvar för arbetsmiljöarbetet och måste förvissa sig om att det hela fungerar.

Chefer förväntas att inta ett aktivt förhållningssätt i arbetsmiljöarbetet. Den skolledare som är osäker på vad som gäller bör därför direkt kontakta sin huvudman och ta reda på vad som förväntas i det lokala arbetet. Klicka på länkarna om du behöver läsa mer om vad Arbetsmiljöverket skriver om ansvarsförhållanden och systematiskt arbetsmiljöarbete. Se också till att ha ett löpande samtal med din chef och dina chefskollegor om hur uppgifter inom arbetsmiljöarbetet hanteras på bästa sätt inom er organisation.

Chef, men också medarbetare

I föreskrifterna tydliggörs att ”Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning omfattar såväl chefer och arbetsledare som andra arbetstagare.” Skolledare är ju oftast inte bara chefer – de är vanligen medarbetare också. Chefer som har en bra arbetsmiljö där krav och resurser är i balans och där de får stöd, har också allmänt sett bättre förutsättningar att i sin tur ge stöd och skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. De nya föreskrifterna uppmärksammar allmänt chefens nyckelroll i arbetsmiljöarbetet och innehåller skrivningar om vikten av ett gott ledarskap och utbildning för chefer.

Läs mer om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Hos Arbetsmiljöverket kan du givetvis läsa mer om föreskriften, AFS 2015:4, och i höst kommer också ett särskilt stödmaterial som beskriver hur man kan arbeta med de nya föreskrifterna i skola och förskola. Det tas fram i ett samarbete mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting. På suntarbetsliv.se samlas forskning, tips och många goda tankar om arbetsmiljöarbete och de nya föreskrifterna. Den så kallade OSA-kompassen och OSA-Kollen rekommenderas särskilt.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här