Lärarförbundet
Bli medlem

Nya avtal med Arbetsgivaralliansen

Nu är ett fyraårigt avtal klart mellan lärarnas samverkansråd och Förbundet Folkhögskollärarna, tidigare SFHL. Lägsta garanterade löneökning per arbetstagarorganisation är 5,4 procent till och med 2015, varav lägst 2,4 procent 2014. De sista två åren är sifferlösa.

Efter långvariga förhandlingar har Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd och Förbundet Folkhögskollärarna, tidigare SFHL, tecknat nya avtal med Arbetsgivaralliansen. Avtalen möjliggör en fortsatt uppvärdering av lärarnas löner. Avtalen är fyraåriga med centralt angivna, garanterade nivåer per 1 maj 2014 och 2015.

Löneöversynerna den 1 maj 2016 och 2017, som saknar centralt angivna nivåer, sker genom lokal lönebildning. För att säkerställa kvaliteten i den lokala lönebildningen, kommer partsgemensamma utbildningar att genomföras under 2015.

- Vi är glada över det nya avtalet. Det gör det möjligt för arbetsgivaren att uppskatta lärarna och nu är det upp till bevis, säger Ingela Zetterberg, ordförande för Förbundet Folkhögskollärarna.

Avtalen i punktform

Avtalsperiod

2014-05-01 – 2018-04-30.

Löneöversynstidpunkter

1 maj respektive år.

Lägsta garanterade utfall per arbetstagarorganisation

5,4 procent till och med 2015, varav lägst 2,4 procent 2014.

Utfall 2016 och 2017

Fastställs genom lokal lönebildning.

Föräldralön

Högst 6 månader.

Avvikelser från avtalen

Kan göras, där så anges, genom lokalt kollektivavtal eller genom skriftlig, enskild överenskommelse. För medlemmar i Lärarförbundet, SFHL eller Lärarnas Riksförbund medges enskilda överenskommelser endast där så uttryckligen anges i avtalen.

Semester

Sparade semesterdagar får uppgå till högst 30. Sparade semesterdagar över 30 ska i samråd förläggas innan utgången av 2016. Överenskommelse om senare utläggning kan träffas. Om utläggning ej är möjlig, betalas dagarna ut som semesterersättning.

Semestertillägg

Enskild överenskommelse kan träffas om utbyte av semestertillägg mot lediga dagar. Överenskommelse träffas två månader före semesterårets början och gäller för ett semesterår. Växlade dagar kan ej sparas.

Värdet är fem lediga dagar för arbetstagare med 25 semesterdagar och sex lediga dagar för arbetstagare med 31 eller 32 semesterdagar.

Lediga dagar som inte kan läggas ut, betalas som semesterersättning vid semesterårets slut. Timanställning för lärare: avtal om timanställning för viss tid får träffas med lärare, om anställningen uppgår till högst 20 procent av en heltidstjänst.

Uppsägning

Uppsägningstid för lärare vid egen uppsägning.

  • 1 månad vid högst 2 års anställningstid hos arbetsgivaren.
  • 2 månader vid 2 – 4 års anställningstid.
  • 3 månader vid mer än 4 års anställningstid.

Övertidskompensation

Möjlighet att teckna enskild överenskommelse om annan kompensation för övertidsarbete, till exempel genom högre lön, ett fast lönetillägg och/eller fem dagars extra semester.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här