Lärarförbundet
Bli medlem

​Ny rapport ger stöd för Lärarförbundet Skolledares krav

Enkätresultat från Lärarförbundet Skolledare som visar att 29 % av rektorerna som har 1-20 närmaste medarbetare jobbar mer än 45 tim/vecka. 53 % gäller för dem som har 21-40 medarbetare och 74 procent för dem som har fler än 40. Nästan alla kommunala förskolechefer har över 20 medarbetare och nästan 9 av 10 kommunala grundskolerektorer.

Enkätresultat från Lärarförbundet Skolledare som visar att 29 % av rektorerna som har 1-20 närmaste medarbetare jobbar mer än 45 tim/vecka. 53 % gäller för dem som har 21-40 medarbetare och 74 procent för dem som har fler än 40. Nästan alla kommunala förskolechefer har över 20 medarbetare och nästan 9 av 10 kommunala grundskolerektorer.

En ny rapport från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, ger tydliga rekommendationer till våra beslutsfattare. En rekommendation är att se över antalet medarbetare per chef.

Nyligen offentliggjordes rapporten ”Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna”. Rapporten har tagits fram som en del i SNS:s forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning.

Rapporten ger en mörk bild av många kommunala chefers arbetsvillkor. SNS skriver bland annat att:

Särskilt tufft är det för chefer inom skola och omsorg. De ansvarar i genomsnitt för dubbelt så många medarbetare som cheferna inom teknisk service. Samtidigt har de en mer ansträngd ekonomi. Chefer inom skola och omsorg upplever dessutom att de får mindre hjälp från stödfunktioner såsom HR, IT och ekonomi samt från andra chefer på samma nivå eller högre upp i organisationen.”

Se över antal medarbetare per chef

Rapporten ger tydliga rekommendationer till våra beslutsfattare. En sådan rekommendation är att se över antalet medarbetare per chef. En annan är att skapa arenor för dialog i organisationen. Här menas bland annat att rektorer och förskolechefer inte ska lämnas ensamma med höga krav, svårlösta problem och målkonflikter. Chefsnivån ovanför behöver engagera sig i en dialog med skolledarna om hur krav och resurser ska balanseras.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är verksamhetschef och nationell ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Hur ser du på rapporten?

– Den bekräftar den bild Lärarförbundet Skolledare har av många av våra medlemmars arbetssituation. Det är bra att andra aktörer lyfter fram problemen.

20 medarbetare per chef

Hur menar Lärarförbundet Skolledare att problemen ska rättas till?

– Vi har ju länge krävt en riktlinje på 20 medarbetare per chef. Det vill säga att 20 ska vara en genomsnittlig chefstäthet i skolan och förskolan. Nu märker vi att andra följer efter och allt fler talar om chefstäthet.

Hur vill Lärarförbundet Skolledare skapa dialog kring krav och resurser mellan rektorer/förskolechefer och deras centrala ledning?

– Redan idag står det exempelvis i de Allmänna råden för särskilt stöd att huvudmannen ska förvissa sig om att rektorerna har tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna rådens styrkraft räcker dock inte utan vi kräver att det ska skrivas in i skollagen att huvudmannen ska förvissa sig om att skolledarna har förutsättningar för verksamheten. På så sätt tydliggörs huvudmannens skyldighet att föra denna dialog med skolledarna.

Till rapporten från SNS

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här