Lärarförbundet

Ny dom: Arbetsgivaren måste prioritera och bortprioritera arbetsuppgifter

En ny dom gör tydligt att arbetsgivaren måste prioritera och bortprioritera arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning. Läs om hur du som ombud kan dra nytta av domen och vad den betyder för vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

En dom som rör för hög arbetsbelastning inom socialförvaltningen i Uppsala kommun blir intressant för Lärarförbundet eftersom det tydliggjorts hur långt arbetsgivarens ansvar går vid för hög arbetsbelastning, vilket också är i linje med föreskrifterna ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Kommunen vidtog inte tillräckliga åtgärder

Efter en inspektion av Arbetsmiljöverket 2015 blev kommunen ålagd att komma till rätta med den höga arbetsbelastningen inom socialförvaltningen. Det handlade om åtgärder för att skapa balans mellan krav och resurser, tydliga arbetsuppdrag med mera. Kommunen skulle även klargöra i vilken ordning arbetstagarna ska prioritera sina arbetsuppgifter och vilka arbetsuppgifter som ska väljas bort, när tiden inte räcker till.

Kommunen satte in åtgärder men Arbetsmiljöverket bedömde att de inte hade haft effekt fullt ut. I maj 2017 blev det klart att Förvaltningsrättens dom om vite till kommunen vunnit laga kraft eftersom man inte i tid hade gjort tydligt i vilken ordning arbetsuppgifterna ska prioriteras.

Vad betyder det för oss?

Det räcker inte att arbetsgivaren sätter in åtgärder – åtgärderna måste också få effekt. Mot bakgrund av domen kan vi mer konsekvent lyfta frågan om vad som ska bortprioriteras vid hög arbetsbelastning.

  • Mät regelbundet hur kollegorna mår och om ni hinner med era uppdrag.
  • När tiden inte räcker till: Lyft vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras och vad som kan bortprioriteras. Gör det i dialog medarbetare – chef, inom arbetslaget, på arbetsplatsträff. Använd också den fackliga dialogen med arbetsgivaren och skyddskommittén, där skyddsombudet har en nyckelroll.
  • Riskbedöm och våga diskutera om det finns saker ni inte borde göra alls och om det finns arbetsuppgifter som kan utföras av andra. Det är inte ovanligt att mycket tid läggs på helt onödig administration, dokumentation och möten av mer eller mindre relevant natur.
  • Dokumentera prioritetsordningen. Ompröva den regelbundet/vid behov.

De här frågorna bör lyftas redan i samband med tjänstefördelningen. Se till att samtliga arbetsuppgifter ryms inom ramen för arbetsschemat och inte enbart undervisningen.

Viktigast av allt: arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Viktigast av allt är att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen. För att nå framgång är det viktigt att dokumentationen från samverkansmötena är tydlig, och att ombudets ståndpunkter/yrkanden framgår.

Använd ”SAM-hjulet”, modellen för systematiskt arbetsmiljöarbete i fyra återkommande steg:

  1. Undersök vilka risker som finns.
  2. Gör en riskbedömning.
  3. Åtgärda, eller planera för åtgärder.
  4. Följ upp hur effektiva åtgärderna är och vilka åtgärder som ännu inte genomförts

Om problemet redan är känt och riskbedömt – börja med att kräva åtgärder.

Nyttja lagstödet

Använd det regelverk som finns, vilket i det här fallet främst innebär Arbetsmiljölagen/Arbetsmiljöförordningen, och föreskrifterna: Systematiskt arbetsmiljöarbete, Organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetsplatsens utformning, Våld och hot i arbetsmiljön, Arbetsanpassning och rehabilitering.

Vår förhoppning är alltid att vi genom konstruktiv, regelbunden dialog ska uppnå en god arbetsmiljö med en rimlig, långsiktigt hållbar arbetsmiljö för våra medlemmar, men vi ska inte vara rädda att använda de verktyg som finns. I exemplet från domen lades en så kallad 6 6 a (6 kap. 6 a §, Arbetsmiljölagen)

Har du frågor om domen och hur vi kan arbeta utifrån den? Kontakta Jens Könberg, ombudsman, Enheten för avtal och juridik på 08-737 66 75 eller jens.ranta@lararforbundet.se

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här