Lärarförbundet
Bli medlem

Ny arbetsmiljöföreskrift stärker dig i rollen som skyddsombud

Den 31 mars 2016 börjar en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket att gälla, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriften lyfter arbetsbelastning, arbetstid och kränkande behandling. Som skyddsombud är det främst två saker du bör känna till i nya OSA-föreskriften.

När Arbetsmiljöverkets nya OSA-föreskrift börjar gälla, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), är det två delar som du som skyddsombud bör vara uppmärksam på.

Planering och uppföljning

Det första är att se till att bli involverad när arbetsgivaren bestämmer hur de nya föreskrifterna ska tillämpas. Du har rätt att vara med i planeringen och uppföljning av reglerna i föreskriften. Du kan exempelvis vara med i arbetsgivarens arbete för att fånga upp tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning, både i planeringsskedet och löpande under året, och när man vidtar åtgärder för att komma tillrätta med de problem som finns. En grundläggande frågeställning är vika förutsättningar din chef har att leva upp till de krav som ställs på arbetsgivaren.

Utbildning och kunskap

Den andra delen som du som skyddsombud bör känna till handlar om utbildning och kunskap. Föreskriften säger att arbetsgivaren ska se till att arbetsledare och chefer ska få kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling, och att det underlättar om skyddsombuden har motsvarande kunskaper. Arbetsgivaren kan välja att inte utbilda dig tillsammans med cheferna, men har då ett långtgående ansvar för att se till att du har möjlighet att tillgängliggöra dig motsvarande kunskap på annat sätt. Oavsett hur din utbildning kommer att se ut är första steg att gå igenom OSA-kompassen från Suntarbetsliv. Den ger en bra överblick över vad föreskrifterna går ut på och hur den kan tillämpas.

Ställ frågor till din arbetsgivare

Om du tycker att din arbetsgivare inte är lyhörd dessa områden så ska du börja ställa frågor:


  • När kommer vi undersöka och bedöma riskerna i personalplaneringen för hösten?
  • Vilken hjälp får vi från högsta ledningen för att forma ett arbete i balans?
  • Hur kommer du och jag få utbildning i de nya föreskrifterna?

Om de frågorna inte får tillfredsställande svar så ska du kontakta ditt huvudskyddsombud eller din avdelning för att få hjälp att driva frågorna.

Prata med dina medlemmar

För att kunna hjälpa dina medlemmar på bästa sätt, är det viktigt att du lyssnar in, har en bra dialog och är uppmärksam på hur deras arbetssituation ser ut. Ser de risker som andra missar? Har de idéer till lösningar? Hur låter samtalet om arbetsbelastning mellan kollegor? Förankring kan vara en facklig stund på APT, ett fackmöte, ett gruppmail eller några väl ställda frågor när du träffar kollegorna.

  • Skapad 2016-03-21
Frågor & Svar