Lärarförbundet
Bli medlem

Nio steg för koll på schema och arbetstid för lärare i fritidshem

Du har rätt till ett schema som visar din arbetstid. Följ våra nio steg så kan du som är lärare i fritidshem få bättre koll på arbetstid och arbetsbelastning. När du får ditt schema vid terminsstart kan det vara ett bra tillfälle att göra den här kollen.

Syftet med den här checklistan är inte att i förväg ruta in vad du ska göra och när, utan att visa vilka förutsättningar just du har att, utifrån den planering som finns, utföra ditt uppdrag.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

1. Börja med veckoplaneringen.

Det du ser här kallas ibland ”schema” men är egentligen ett underlag för din grundplanering. Ofta är det bara påbörjat och fylls i tillsammans med kollegor i arbetslag, ämnesgrupper och verksamheter.

Se till att alla återkommande arbetsuppgifter som undervisning, möten och annat finns inlagda.

Grundplaneringen kan se olika ut för olika veckor och perioder under året.


2. Kolla ditt arbetstidsschema.

Fyll på planeringen med tid för att komma i ordning med lokal, material och elever före och efter lektioner, förflyttning mellan lokaler och ”ställtid” mellan olika verksamheter, särskilt inför eftermiddagens fritidsverksamhet. (blågrön färg).

Lägg ut tid för rast (grön/vitrandigt) och paus (grönt). Rastverksamhet med elever är förstås inte rast för dig.

Markera när din arbetsdag verkligen börjar och slutar och när du har rast.

3. Notera om något behöver ändras.

I det här exemplet finns flera vanliga fel:

 • Fredag saknas tid för rast efter högst 5 timmar.
 • Tid saknas för paus fredag förmiddag. Tillåter bemanningen paus under eftermiddagen?
 • Tiden för praktiskt för- och efterarbete är för kort efter bildundervisningen måndag.
 • Tid för förflyttning saknas onsdag och torsdag förmiddag.
 • Veckoarbetstiden är för lång om ställtid och sena hämtningar tas med i beräkningen.
 • Praktiskt arbete med frukost är inte en läraruppgift.

4. Fyll i alla andra arbetsuppgifter

Fyll i andra arbetsuppgifter du förväntas utföra och hur lång tid de tar. Det är viktigt att du och din chef är överens om vilka uppdrag du har. Börja med det viktigaste, arbete som ger kvalitet i undervisningen. I exemplet har vi räknat med 1 h/ undervisnings-timme samt 1 h/ halvdag fritidspedagogisk undervisning.

Om något inte ryms inom arbetstiden - lägg ut tid utanför den schemalagda arbetstiden så att den tid som saknas syns.

Fr5

5. Notera om något behöver ändras.

I det här exemplet finns två vanliga fel:

 • Tid saknas för planering, reflektion och utveckling, d v s alla arbetsuppgifter ryms inte inom arbetstiden.
 • Den faktiska veckoarbetstiden blir för lång.

Notera att det i exemplet inte finns tid för andra arbetsuppgifter eller ”sånt som bara händer”.

För att allt arbete ska rymmas inom arbetstiden behöver de ursprungliga förutsättningarna ändras. I exemplet stryker vi Temaundervisning, en pedagogisk lunch och en morgon på fritids. Vi gör några smärre ändringar och kortar arbetsdagen tisdag och fredag. (ändringar = röd/vitrandig och block m röd ram)


Efter att ha upprepat stegen i analysen ser planeringen rimligare ut. Om läraren har fler uppdrag eller om några tillkommer under året krävs ytterligare justeringar.

6. Arbete utöver veckoplanering

Beräkna tidsåtgången för arbetsuppgifter som bara utförs ibland, som kvällsmöten, omdömesskrivning, utvecklingssamtal, betygsättning och annat som ska ske utöver den "vanliga" veckoplaneringen? Utgå från årsplanering, kalendarium, konferensordning och annat.

Summera antalet timmar, lägg ihop med veckoplaneringarna för året och kolla att all planerad arbetstid ryms inom årsarbetstiden

7. Analysera planering, schema och uppdrag

 • Följer schemat arbetstidsavtalet?
 • Finns utrymme för rast och paus enligt arbetstidslagen?
 • Är det möjligt att vara förberedd och på plats i tid?
 • Är uppdrag och arbetsgivarens förväntningar kända och tydliga?
 • Finns utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram?
 • Vilka eventuella problem behöver åtgärdas?
 • Räcker det med att ändra i schema/planering eller behöver uppdraget förändras?

8. Rätta till och ändra - dags för diskussion

Kan du själv eller tillsammans med kollegor rätta till problem - gör det! Om inte, ta genast upp en diskussion med er rektor och chef, gärna tillsammans.

Informera också Lärarförbundets ombud. Tjänsteplanering och schemaläggning är så viktiga frågor att förslagen ska riskbedömas och förhandlas/samverkas med Lärarförbundet, före beslut.

9. Fastställ schemat

Huvudmannen, din arbetsgivare, är ansvarig för din arbetsmiljö och de förutsättningar du har att göra ett bra arbete. När ditt schema är klart ska din chef veta hur det ser ut och godkänna det. Det är viktigt för chefens möjlighet att ta ansvar men också om uppdraget eller planeringen behöver ändras.

Det här är ett sätt att synliggöra din verklighet och vardag. Du får ett bra underlag för att göra en realistisk planering men också för att föra framåtsyftande samtal med din chef om arbetssituation, arbetstid, uppdrag, förutsättningar, resultat och lön.

Ta hjälp av Schemakollen!

Schemakollen är ett enklare digitalt stöd för dig som vill följa de här nio stegen.

Ta hjälp av Arbetstidskollen

Behöver du hjälp att få en bild av din arbetstid i ett längre perspektiv använd gärna verktyget Arbetstidskollen. Där kan du lägga in planering för hela terminen eller läsåret och se när det finns risk för hög arbetsbelastning. Du får också ett bra underlag till samtalet med din chef.

 • Skapad 2016-06-21
 • Uppdaterad 2021-09-07
Frågor & Svar