Lärarförbundet
Bli medlem

Nationella prov får lärare och elever att gå på knäna

Lärarförbundets viktiga valfrågor i kampanjen ”Skolan först!” - Höj lärarlönerna. - Rensa bort onödig administration.- Se till att varje barn och elev får det stöd de behöver.

Lärarförbundets viktiga valfrågor i kampanjen ”Skolan först!” - Höj lärarlönerna. - Rensa bort onödig administration.- Se till att varje barn och elev får det stöd de behöver.

En viktig valfråga som Lärarförbundet framför i kampanjen ”Skolan först!”, är att rensa bort onödig administration. Ett budskap som Lärarförbundet och SVEA tog fasta på när de på Svenska Dagbladets debattsida skrev att nationella proven bidrar till stress och hög arbetsbelastning för lärarna.

En elev i årskurs 6 i grundskolan testas i fem olika ämnen under vårterminen. Varje prov innehåller olika delar, vanligen 3-5 stycken som ofta görs vid olika tillfällen. Under våren blir den tid som ägnas åt att kontrollera elevernas kunskaper oproportionerligt stor i förhållande till den tid som ägnas åt att lära nytt.

Proven påverkar den ordinarie undervisningen

För läraren är det en enorm kraftansträngning att både förbereda, rätta och efterarbeta proven allt medan den vanliga undervisningen förväntas fortgå i oförminskad takt. Och det står helt klart att den påverkas. En helt ny undersökning från Novus visar att sex av tio lärare tycker att undervisningens kvalitet påverkas negativt under den tidsperiod då de nationella proven genomförs och rättas. Detta måste tas på allvar!

De nationella proven har en roll att fylla men de är för många och ger för stora negativa effekter på elever, lärare och lärandet.

Stress och hög arbetsbelastning

Enligt Lärarförbundets stora arbetstidsundersökning (3 800 svarande) medför ett prov i grundskolan genomsnittligen en extra arbetsinsats om 25 timmar per klass. I årskurs 6 förekommer att en och samma lärare genomför fem stycken olika prov i sin klass. Det innebär att denna lärare i princip får jobba nästan tre extra arbetsveckor under en begränsad del av vårterminen. De många nationella proven bidrar till att lärare nu toppar flera mätningar om olika yrkesgruppers stress och arbetsbelastning.

Undervisningen kan bli för provcentrerad

Antalet nationella prov som alla elever måste göra i grundskolan har snabbt vuxit till sammanlagt 12 stycken, fördelade i årskurs 3, 6 och 9. Det är en riskabel utveckling. Regeringens egen utredning om dess egna skolreformer pekar särskilt ut de nationella proven som ett område där det kan gå fel. Det finns många forskningsresultat som visar på att denna typ av prov kan snedvrida undervisningen mot att bli alltför provcentrerad och därigenom för ytlig. Utredaren pekar också på risken att proven tar för mycket tid från den ordinarie undervisningen och minskar lärarens tid för att planera och följa upp.

Lärarförbundet och Sveriges elevråd - SVEA anser att utredarens farhågor redan delvis besannats. Lärarna går på knäna, eleverna är stressade, och många röster vittnar om att den ordinarie undervisningen drabbas negativt.

Provsituationen måste ses över

Lärarförbundet slog larm redan förra våren och häromdagen kom regeringen med förslag om att införa digitala prov. Det är bra men hela provsituationen behöver ses över. Med rätt förutsättningar kan nationella prov vara ett viktigt bidrag, men som det är nu har situationen för elever och lärare blivit orimlig, och det gäller från årskurs tre till gymnasiet.

Lärarförbundet och Sveriges elevråd - SVEA föreslår därför:

• En genomlysning av den alla provens effekter, syfte, omfattning och tidpunkter måste genomföras omgående.

• Fram tills genomlysningen är klar ska endast prov i matematik, svenska och engelska vara obligatoriska, proven i SO och NO i år 6 och 9 måste göras frivilliga.

• Digitaliserade prov måste bli en del i systemet. Vi kan lära av Danmark och Norge.

Det är dags att på allvar skapa en hållbar arbetssituation för både elever och lärare. Det är dags att satsa mer på lärande istället för kontroll. Det är en av Sveriges elevråd - SVEAs och Lärarförbundets förslag på effektiva åtgärder mot sjunkande PISA-resultat.

Eva-Lis Sirén

Ordförande Lärarförbundet

Mimmi Garpebring

Ordförande Sveriges elevråd - SVEA

  • Skapad 2014-03-28
Frågor & Svar