Lärarförbundet
Bli medlem

”Min dröm är att politikerna ger fritidshemmen samma förutsättningar som grundskolan!”

Annelie Arvidsson, lärare i fritidshem på Höglandskolan i Örnsköldsvik, och huvudskyddsombud för Lärarförbundet där.

Annelie Arvidsson, lärare i fritidshem på Höglandskolan i Örnsköldsvik, och huvudskyddsombud för Lärarförbundet där.

Annelie Arvidsson har varit lärare i fritidshem i 20 år och stormtrivs, men hon ser många utmaningar. ”Vi har mer krav idag. Det är bra för utvecklingen, yrkets status och elevernas lärande. Men resurser och stöd från chef och huvudman räcker inte. Mycket av arbetet görs av folket på golvet".

Hur ser din arbetssituation ut?

- Jag arbetar 70% som lärare i fritidshem och 30% som förtroendevald i Lärarförbundets avdelningsstyrelse. Vi är väldigt trångbodda på fritidshemmet med stora elevgrupper. En positiv sak är att vi på senare år har en fritidsbas på varje avdelning, ett rum som främst är inrett för fritids och används som grupprum under skoltid. Det finns inget särskilt rum för skapande, rörelse eller grupplek inomhus.

Hur märker du av lärarbristen inom fritidshem?

- Resurserna är tajta med en hel del outbildad personal på avdelningen vilket gör att vi utbildade - förutom att organisera och styra verksamheten - också får ökad arbetsbörda. Vi får lotsa dessa kollegor så de får kunskap om fritidshemmets uppdrag och förstår sin roll.

- Lärarbristen syns även i grundskolan, där fritidsläraren blir ett naturligt val för chefen att sätta in som vikarie vid sjukskrivning. Vi har kunskaper om eleverna och till viss del ämnena, vilket drabbar fritidshemsverksamheten.

- Det finns helt enkelt inte utbildade vikarier att få tag på. Många är ungdomar som avslutat gymnasiet. Vi har just nu 70 lärartjänster utlysta inom Bildningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun.

Har arbetssituationen förändrats de senaste åren?

- Ja, mera stress och press. Mycket på grund av att krav och mål skärpts, vilket egentligen är bra då grundskolan, fritids, förskoleklass och vi lärare får högre status och eleverna förhoppningsvis når högre resultat. Men resurserna och stödet från chef och huvudman har inte följt med i utvecklingen. Mycket av arbetet görs av folket på golvet.

- Vi har fler elever med särskilda behov vilket jag tror många gånger beror på den miljö barnen vistas i från det att de börjar förskolan och genom hela skoltiden. Barn och samhället förändras, men skolan hänger inte med. Det är inte en skola för alla! Vi lärare har ett viktigt och tufft uppdrag att möta och lotsa alla dessa barn och elever rätt utan att själva bli slutkörda, utbrända.

Vad är det bästa med jobbet?

- Alla härliga möten med eleverna och att få se hur de växer med stöd från oss lärare. När jag som lärare i fritidshem har möjlighet att möta och lyssna in varje elev där just den befinner sig, och bemöta och lotsa hen vidare med rätt insatser.

Varför är fritidshemmen viktiga för eleverna?

- De är viktiga för eleverna för att landa efter en kanske kravfylld skoldag och för att befästa sina kunskaper, utforska nya, mera entreprenöriella och estetiska uttrycksformer och sätt att lära. Det sociala samspelet och allt eleverna lär sig med en fritidslärare som coach är väldigt viktigt för elevernas hela utveckling.

Hur skulle du vilja arbeta i fritidshemmen om du fick de bästa förutsättningarna?

- I lokaler helt oberoende av grundskolans där det finns många rum såsom skaparrum, rörelserum, rum för rekreation etc. Mindre elevgrupper och fler lärare.

- Att fritidslärarnas/pedagogernas tid och uppdrag fokuseras mer till fritidshemsverksamhet och rastaktiviteter och mindre som lärare i ett skolämne eller resurs i skolan. Vi bör ha minst 8 timmars pedagogisk utvecklingstid för att hinna med både att planera, förbereda, efterarbeta, dokumentara och reflektera.

Får du kompetensutveckling, och vad skulle du vilja ha?

- Väldigt lite fortbildning. Fritidslärarna deltar inte i mattelyftet eller läslyftet. Vi har pedagogiska caféer 3 timmar per termin med övrig fritidshemspersonal i kommunen och några av oss får åka på fritidshemsbiennal (konferens) eller dylikt 1 gång per år – vi växlar från år till år vilka som åker.

Vad skulle du främst vilja se att politikerna satsade mer på när det gäller fritidshemmen?

- Mindre elevgrupper, bättre anpassade lokaler, arbeta för att huvudman tar chefernas ansvar och uppdrag för fritidshemmen på allvar. Arbeta för att fritidshemsverksamheten och dess förutsättningar blir likvärdigt med grundskolan och förskoleklassen.

Läs mer om rapporten om lärare i fritidshems arbetssituation och hur Lärarförbundets via sin politik vill skapa framtidens fritidshem.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar