Lärarförbundet
Bli medlem

Mer matematikundervisning kräver fler utbildade lärare

Lärarförbundet svarar på Utbildningsdepartementets promemoria, där det föreslås att undervisningstiden får matematik utökas. Lärarförbundet anser inte att förslaget om utökad undervisningstid bör införas i dagsläget.

Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till Utbildningsdepartementet angående promemorian ”Vissa timplanefrågor”. I promemorian föreslås att undervisningstiden i matematik utökas med ytterligare 105 timmar i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Tiden motsvarar en timme i veckan i tre årskurser. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lärarförbundets svar till Utbildningsdepartementet

Lärarförbundet anser inte att förslaget om ytterligare undervisningstid i matematik bör införas i nuläget. Den tidigare utökningen av timantalet i matematik från 2013 har inte utvärderats än och det är osäkert vilka positiva och negativa effekter den förändringen innebar.

Reformer som ingår i ett större reformpaket ska införas gemensamt och inte i olika omgångar. Skolverket har haft i uppdrag att utreda frågan om en stadieindelad timplan men denna utredning har fortfarande inte presenterats. Lärarförbundet anser att förslaget om utökad undervisningstid i matematik ska genomföras samtidigt som eventuella andra förändringar i grundskolans timplan genomförs.

Det är innehåll och inte tid som ger effekt

Vi vill också poängtera att det är innehållet i undervisningen och inte tiden i sig som ger effekt, vilket kräver att alla elever möts av välutbildade lärare med behörighet i matematik för att de ska kunna ges bästa möjliga undervisning.

Vi behöver bra förutsättningar

Lärare behöver också bra förutsättningar för att kunna arbeta tillsammans med andra i kollegialt lärande eftersom det är vetenskapligt belagt att det leder till framgångsrik undervisning. Det behöver också finnas tillgång till specialpedagogisk kompetens.

Mer undervisningstid kräver också fler utbildade lärare i matematik och eftersom vi befinner oss i en situation med stor lärarbrist så kommer mer matematiktid vara svår att bemanna med utbildade lärare och kvaliteten på undervisningen riskerar bli bristfällig. Lärarförbundet menar också att det föreslagna behovet av ytterligare lärare i ämnet inte kommer räcka till.

Läs yttrandet i sin helhet


  • Skapad 2016-02-02
Frågor & Svar