Lärarförbundet
Bli medlem

Medlemmarnas frågor i Almedalen

Under alla debatter i Almedalen ställdes frågor från medlemmar i sociala medier.

Under alla debatter i Almedalen ställdes frågor från medlemmar i sociala medier.

Medlemmarnas röster är viktiga inslag i diskussionerna om skolan. Under debatterna i Almedalen ville ni fråga kring språkutvecklande arbetssätt, fritidshemmens betydelse, vidareutbildning och likvärdig skola. Här är era frågor och deras svar.

Det var många medlemmar som ville ställa frågor och kommentarer till de inbjudna lärare, politiker och huvudmän under debatterna i Almedalen. Läs både frågor och svar i efterhand. Du kan också titta på debatterna som
finns länkade här på sidan.

Debattfrågor om Lärarbrist

Under debatten om lärarbrist var det många som ville att fritidshemmen skulle uppmärksammas. Bland annat ställdes följande fråga:

"Andelen lärare i Fritidshem är rekordlåg, vilket skapar konsekvenser för hela skolväsendet. Hur ska vi höja attraktiviteten på detta fantastiska yrke?"

Marcus Strömberg, VD på Academedia, vill ha en helhetssyn och se både fritidshem och förskola som en nyckel för familjer att få ihop sin tid. Han vill satsa på kompetent personal och koppla det till läxläsning.

- Fritidspedagoger blir ofta undanskyfflade och har inte fått ingå i satsningar med till exempel förstelärare. Vi vill inte skapa mer hierarkier inom systemet i skolan utan synliggöra den kompetens man har. säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Eleverna lär sig inte bara under en viss tid av dygnet. Fritidshemmen kan utifrån ett kompensatoriskt perspektiv göra jättemycket för elever som annars skulle hamna efter, menar hon.

Johanna Jaara Åstrand svarar med att det politikerna måste inse att fritidshem, förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, det måste man som politiker se som ett sammanhållet utbildningssystem, som alla kompletterar varandra.

- När det gäller fritidshemmen så är det tveklöst att de inte har prioriterats trots bättre vetande. säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Behov av språkutvecklande arbetssätt

Under Almedalsveckan debatterades också skolans roll för integrationen där medlemmar undrade kring kompetens av språkutvecklande arbetssätt och modersmål. Här är en av frågorna som togs upp:

"Borde kraven på lärarutbildning öka för att möta behoven av språkutvecklande undervisning?"

- Jag är övertygad om att om vi får in mer språkutvecklande arbetssätt i lärarutbildningen så gynnar det inte bara nyanlända elever utan även andra elever i undervisningen. svarar Maria Rönn, vice ordförande i Lärarförbundet.

Hon vill se både kompetensutveckling för verksamma lärare, men samtidigt göra språkutvecklande arbetsätt till en självklarhet genom att få in det i grundutbildningen.

Läraren Petra Elio Serti, berättar att de på Angeredsgymnasiet arbetar på två sätt, dels med två lärare i klassrummet. I de tunga ämnena so matte och historia är vi två som hjälps åt, dels historieläraren och svenska som andraspråk-läraren, vilket hat gett effekt.

- Vi arbetar också med problembaserat lärande, i små projekt. säger hon.

Hanif Bali, riksdagsledamot från Moderaterna har sett goda uvärderinsgresultat med att använda lärarassistenter.

- Vi vet att de skolor som har arbetat med lärarassistenter har fått fantastiska resultat. säger Hanif.

Debatt om professionen

Det flera medlemmar ville veta var hur satsningar på vidareutbildning ska göras.

"Jag skulle vilja att det blev lättare för förskollärare att läsa vidare till lärare."

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet. menar att Sverige behöver stärka ett system som möjliggör komplettering av kunskaper som det finns behov av, specialisering, fördjupning och vidareutbildning.

- Ska vi också klara den kommande lärarbristen, så måste vi bredda hur vi ser på lärares kompetens. säger hon.

Det måste också ingå i lärarutbildningen att fundera över hur man kan fortsätta utvecklas som lärare, tycker Petter Petter Ådahl ordförande i Lärarförbundet Student.

- Ja, det viktiga är att du får utbildas inom ditt yrke. Det gäller alla yrken och inte minst läraryrket. säger Petter.

För lärosätena är sådana här frågor en jätteutmaning att validera, bedöma rätt kompetens och att kunna ge möjligheter till att kunna läsa vidare på olika sätt.

- Jag önskar en mer flexibel möjlighet för oss lärosäten som är styrda av förordningar som vi inte kan påverka. Där behöver vi bli bättre på att samtala kring hur vi ska kunna hjälpa lärare att kunna vidareutbilda sig från t ex förskollärare till lärare utan att behöva gå en helt ny utbildning. säger Pernilla Nilsson, professor naturvetenskapens didaktik, Högskolan i Halmstad

Skolpolitisk debatt om kunskapsklyftor

Debatten om skolans ojämlikhet var het under den skolpolitiska debatten i Almedalen. Även medlemmarna ville veta hur de ska minska:

"Hur minska klyftorna mellan elevers måluppfyllelse i olika delar av landet?"

- Dels behöver vi tydliggör ansvar och styrkedja i svensk skola, där Skolkommissionen har tagit fram förslag på just det. Hur ska det vara tydligt för mig som lärare, för mig som rektor vem ansvarar och hur staten agerar när eleverna inte får de förutsättningar som de behöver. Säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Han menar att det kommer göra mycket för likvärdigheten över landet, kombinerat med ett systematiskt arbete med de skolor som har de tuffaste förutsättningarna.

- Idag har vi ett mycket segregerat skolsystem där vissa skolor väljs bort. Alla skolor måste vara bra så att vi inte får valda eller bortvalda skolor. säger Fridolin.

Christer Nylander pekar istället på kommunaliseringen av skolorna som en problemfaktor, där flera kommuner inte mäktar med.

- Det innebar att vi fick försämrad status för lärare och otydlighet i systemet. tycker Christer Nylander, utbildningspolitisk talesperson i Liberalerna och vill att staten ska anställa lärare och skolledare.

Även kompetensutveckling lyfts fram som ett sätt att jämna ut olikheter i landets skolor. Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna, menar att alla yrkesgrupper behöver fortbildning och lärare är ju en av de absolut viktigaste yrkesgrupperna att satsa på.

- Man ska ha rätt till en obligatorisk kompetensutvecklingsplan. säger Waltersson Grönvall.

Lena Hallengren,utbildningspolitisk talesperson från Socialdemokraterna tycker att en del i Skolkommissionens förslag, som har handlat om att hitta någon form av socioekonomisk faktor som man lägger i utbildningsystemet, vore intressant.

- Man måste se till vilken utmaning den här just den här lärargruppen på den här skolan. Ett annat sätt vore att mäta salsavärden och inte bara betygssnitt, menar hon.

  • Skapad 2016-07-13
Frågor & Svar