Lärarförbundet
Bli medlem

Ska lärare ge elever medicin?

Är du som lärare skyldig att ge elever medicin?

Barn och elever kan behöva hjälp att ta sin medicin. Om du som lärare i förskola, skola eller fritidshem ska ge medicin eller inte beror på om det är fråga om hälso- och sjukvård eller s.k. egenvård.

Bedöms medicineringen som hälso- och sjukvård är utgångspunkten att en legitimerad yrkesutövare, dvs. läkare eller sjuksköterska, ska ge medicinen. Är det i stället fråga om egenvård måste det göras en bedömning i varje enskilt fall. Det som ska bedömas är om medicineringen kan skötas säkert för eleven/barnet och läraren, om den som ska utföra arbetsuppgiften har tillräckliga kunskaper och om uppgiften över huvud taget omfattas av lärarens arbetsskyldighet.

Hälso- och sjukvård

Med hälso- och sjukvård avses bl.a. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Om medicineringen bedöms som en hälso- och sjukvårdsåtgärd ska den som utgångspunkt utföras av en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Under vissa förutsättningar kan utförandet av åtgärden delegeras till en annan person, men sådan delegering förutsätter att uppgiftsmottagaren anser sig ha tillräckliga kunskaper för uppgiften. En lärare kan alltså inte mot sin vilja få ansvar för medicineringen av en elev, om uppgiften bedömts som hälso- och sjukvård.

Egenvård

Med egenvård avses hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient kan utföra själv. Även någon annan person än patienten själv, t.ex. vårdnadshavare eller lärare, kan hjälpa till att praktiskt utföra egenvården.

Den närmare bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård ska ske i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, se SOSFS 2009:6. Som en del i beslutsunderlaget ska det ingå en riskbedömning av om utförandet av egenvården kan innebära att patienten riskeras att skadas. Utfallet av den sammantagna bedömningen kan förändras över tid och beror bl.a. på patientens fysiska och psykiska hälsa samt de praktiska möjligheterna att kunna utföra egenvård på ett säkert sätt.

Egenvård i förskola och skola

När barnet/eleven börjar i förskolan eller skolan ska den legitimerade yrkesutövaren ompröva det tidigare beslutet om egenvård. Det görs då en analys av skolpersonalens möjligheter att sköta medicineringen på ett säkert sätt.

Är omprövningen inte gjord vid skolstart kan huvudmannen och vårdnadshavaren tillsammans begära att den görs.

Om medicineringen bedöms som egenvård ska huvudmannen tillsammans med den behandlande legitimerade yrkesutövaren utarbeta rutiner så att medicineringen kan ges på ett tryggt och säkert sätt. Det är viktigt att den som gör bedömningen får en klar bild av hur de verkliga förutsättningarna i förskolan eller skolan faktiskt ser ut.

Om arbetsgivaren vill att du ger medicin

Om arbetsgivaren vill att du hjälper ett barn/elev med egenvård är det dels en arbetsmiljöfråga, dels en arbetsskyldighetsfråga. Frågan ska behandlas inom ramen för det fackliga arbetet och arbetsmiljöarbetet mellan Lärarförbundet och arbetsgivaren. Eftersom processen rör tillämpningen av arbetsmiljölagen (1977:1160) ska även skyddsombud medverka.

Vid osäkerhet om vad som gäller

Är du osäker, eller oense med din arbetsgivare, om något i frågan om egenvård i förskola eller skola bör du snarast ta kontakt med din lokala förtroendevalda, skyddsombudet på arbetsplatsen eller Lärarförbundet Kontakt, för att få råd och hjälp.

  • Skapad 2013-05-07
  • Uppdaterad 2021-05-31
Frågor & Svar