Lärarförbundet
Bli medlem

Mål (7-8 §§)

Det ska finnas mål som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska vara kända. Det ska arbetas systematiskt mot målen. Arbetsgivaren ansvarar för detta.

7 - 8 §§ Mål

Utöver vad som gäller enligt 6 § och 9–14 §§ i dessa föreskrifter ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.

Målen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Mål

Paragraferna om mål understryker vikten av ett systematiskt och målinriktat arbete för en god arbetsmiljö. Mål ger fokus och riktning samt skapar förväntan på resultat.

För att det inte ska skapas dokumentation på alltför många ställen rekommenderar parterna bakom Skol-OSA att målen som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön skrivs in i arbetsmiljöpolicyn för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Målen kan då följas upp i samband med att arbetsmiljöpolicyn ses över. Parterna rekommenderar också att målen inte blir för många. Det leder lätt leder till att fokus förloras i arbetet.

Målen behöver inte upprättas på varje enskild skola och förskola. Det är möjligt att skapa övergripande mål centralt i kommunen. Målen ska fortfarande vara kända i verksamheterna. Skyddsombud och arbetstagare ska ha möjlighet att vara delaktiga när målen tas fram. Om målen tas fram centralt kan en lokal bearbetning behövas.

Vad ska vi ha för mål hos oss?

Målen ska naturligtvis utgå från gällande förhållanden och bygga på vad som tidigare framkommit i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här kommer ytterligare punkter att beakta när målen formuleras:

 • Ta alltid med hälsofrämjande mål som syftar mot en god och positiv arbetsmiljö. Det kan då vara mål som handlar om trivsel, öppet samtalsklimat och återkoppling från chefen. Att för ensidigt fokusera exempelvis på sjuktal och risker leder inte framåt på samma sätt. Det ska vara en god balans mellan risk och friskfaktorer.
 • Målen bör vara kvalitativa likväl som kvantitativa.
 • Allt måste inte utvärderas med enkäter eller statistik. Det går att använda enkla intervjuer och chefens bild från medarbetarsamtalen. Samverkansgruppens egen bedömning har också ett värde i sammanhanget.

Slutligen några tips på begrepp och områden som kan beaktas vid utformning av målen:

 • Arbetstillfredsställelse
 • Rak kommunikation
 • Känsla av att vara nöjd med arbetet
 • Sjuktal
 • Sjuknärvaro
 • Öppet samtalsklimat kring stress
 • Socialt stöd från chefer och kollegor
 • Tillbud
 • Möjlighet att påverka

______________________________________________________________________

Vad är detta?

Detta är ett skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Skol-OSA är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Sidor inom Skol-OSA:

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar