Lärarförbundet
Bli medlem

Lönekriterier för lärare

Ett lönekriterium kan vara att man är medveten om sitt eget behov av utveckling och tar initiativ för sitt eget lärande.

Ett lönekriterium kan vara att man är medveten om sitt eget behov av utveckling och tar initiativ för sitt eget lärande.

Grunderna för lönesättningen ska vara tydliga och kända för alla. Chef och medarbetare bör vara överens om dem och om de lönekriterier som ska finnas.

Hur lönerna ser ut hos din arbetsgivare och hur stor efterfrågan det är på lärare i din kategori har förstås betydelse. När din individuella lön ses över, till exempel i samband med ditt lönesamtal, är det ändå mest ditt arbete och ditt sätt att utföra det som blir bedömt.

Ditt jobb - vad du gör:

 • Uppdrag
 • Ansvar
 • Arbetsinnehåll

Du själv - hur du gör:

 • Din kompetens
 • Din erfarenhet
 • Din prestation, det vill säga vilka resultat du har nått

För att kunna föra tydliga och konkreta samtal har många arbetsplatser egna lönekriterier.

Exempel på lönekriterier

Här ger vi exempel på sådant som tagits upp i kriterier på olika arbetsplatser. Men det är viktigt att ni hittar formuleringar som passar just för ert arbete och den utveckling ni vill åstadkomma hos er.

Den anställde:

 • planerar, leder, genomför och utvärderar arbetet i barn/elevgrupper
 • ser barn-/elevgruppens och individens skiftande behov samt vidtar åtgärder för att tillgodose dessa
 • arbetar långsiktigt och målmedvetet med respekt för värdegrunden
 • är medveten om sitt eget behov av utveckling och tar initiativ för sitt eget lärande
 • deltar aktivt i gemensam planering, utvärdering och resultatuppföljning av verksamheten på arbetsplatsen
 • använder sin kompetens så att den kommer andra lärare och hela verksamheten tillgodo
 • är medveten om arbetslagets/enhetens behov av utveckling
 • tar ställning och fattar beslut även när det finns risk till kritik.

Få och tydliga kriterier bäst

Det är viktigt att ni använder formuleringar som ni alla förstår, som passar på just er arbetsplats, för just ert arbete och den utveckling ni vill åstadkomma.

Målet är att ha få, tydliga kriterier som beskriver det goda, pedagogiska arbetet.

Om kriterierna är för många ökar risken för godtycke. Den lönesättande chefen kan ju - medvetet eller omedvetet - välja de kriterier som ger det resultat hon är ute efter. Ju närmare verksamheten desto tyngre väger kriteriet.

Det gäller att undvika att ovidkommande personliga egenskaper så som kön, etnicitet, funktionshinder, ålder och sexuell läggning kan påverka chefen vid bedömningen. Grunden för värderingen ska vara arbetsinsatsen bedömd utifrån verksamhetens mål och de förutsättningar som läraren jobbar under.

Kriterierna syftar också till att ovidkommande händelser inte ska vägas in i bedömningen. Frånvaro på grund av vård av barn, andra familjeomständigheter, deltidsarbete eller sjukdom ska inte vägas in.

Tydlighet och enighet viktigt

En överenskommelse om gemensamma lönekriterier och tolkningen av dem, bör föregås av en facklig diskussion där alla medlemmar är med.

Ju tydligare kriterierna är formulerade desto större chans till en samstämmig bedömning av lärares arbete.

Samsyn mellan anställda och arbetsgivare om vad som bör ge högre lön ökar förutsättningarna för att lönesättningen ska bli viktig för verksamhetens utveckling och upplevas som rättvis.

 • Skapad 2013-07-03
 • Uppdaterad 2016-04-14
Frågor & Svar