Lärarförbundet
Bli medlem

Lernia m.fl företag - OBS går på kollektivavtal Utbildningsföretag där Lärarförbundet inte är part

Anställda i Lernia-företag, NTI-skolan, Hermods, Eductus, m.fl. omfattas av kollektivavtal Utbildningsföretag tecknat av Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Lärarförbundet är inte part på det avtalet.

Aktuellt

Företaget har sagt upp det tidigare (företags)kollektivavtalet med de fackliga parterna från januari 2020.

Kollektivavtalet Utbildningsföretag, tecknat mellan Almega Tjänsteförbunden, Sveriges ingenjörer och Unionen gäller. Om du har frågor om kollektivavtalet: kontakta i första hand din chef.

Lärarförbundet är inte part på kollektivavtal Utbildningsföretag som Almega Tjänsteförbunden tecknar med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Observera att det finns flera företag som går på det här kollektivavtalet och inte omfattas av Friskoleavtalet, vilket tecknas mellan Lärarnas Samverkansråd och Almega Tjänsteföretagen. Exempel på ytterligare företag: Eductus, Hermods, NTI-skolan, m.fl.

Den avtalsperiod som Sveriges Ingenjörer och Unionen kom överens om med Almega var från 1 november 2020 till 31 mars 2023, med lönerevision vid två tillfällen. Löneavtalet är ett s.k. "pottavtal" där en viss pott ska betalas ut baserat på den kollektiva lönesumman, om inte parterna kommer överens om annat lokalt. Avtalet innehåller dock ingen individgaranti. Avtalet innehåller även utökade avsättningar i flexpension under avtalsperioden.

Lönerevision enligt kollektivavtalet sker den 1 april 2022, om inte lokala parter (Akademikerförening och arbetsgivare) kommit överens om annat.

Avtalet (allmänna anställningsvillkor, respektive löneavtal) finns inlagt som pdf som bilaga.

För år 2020 skedde lönerevisionen den 1 november, eller i enlighet med lokal överenskommelse.

----------------------------------------------------------Avtalsperiod, m.m (Obs - informationen nedan gäller det gamla företagsavtalet).

Avtalet gäller från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020 och innebär en kollektiv löneökning på 2,0 % för 2017, 1,8 % för 2018 och 2,3 % för 2019. Revisionsdatum är den 1 april respektive år. De lokala parterna kan komma överens om annat. Obs att en avtals-pdf finns inlagd som bilaga på den här sidan, precis som förhandlingsprotokollet för allmänna anställningsvillkor samt beträffande flexpension. Det finns dessutom inlagt protokoll beträffande förändringar vad gäller hanteringen av flexpensionen samt beträffande överenskommelse om karensavdrag.

För Lärarförbundets del innebär avtalet att de lokala parterna ska tillsammans med företaget analysera och diskutera vilka åtgärder som krävs för att på lång sikt kunna behålla och rekrytera behöriga lärare. Vid lönesättningen ska arbetsgivaren särskilt uppmärksamma lärare som uppfyller behörighetskraven enligt lag och/eller kundavtal.

Karensavdrag

Det kommer nya regler om karensavdrag som börjar gälla från den 1 januari 2019. För det stora flertalet kommer det inte att innebära någon skillnad mot de ekonomiska konsekvenserna av de tidigare gällande reglerna om karensdag. Avtal är nu tecknat mellan parterna. Protokollet från förhandlingarna finns tillgängligt som bilaga.

Arbetsmiljö

Lärarförbundet och Almega uppmärksammar de lokala parterna på att arbetet med arbetsmiljö ska ses över där bland annat tillämpningen av aktuella föreskrifter, som t.ex. Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), ingår. Andra viktiga aspekter som ingår i detta partsarbete där centrala parter är med vid uppstart och avslut handlar om att titta på former på samverkan i arbetsmiljöfrågor och att se över villkor och förutsättningar för skyddsombuden i syfte att säkerställa en ändamålsenlig skyddsorganisation.

Tid för för- och efterarbete

Liksom i tidigare avtal anges att arbetsgivaren inför ett uppdrag även planerar in tid för för- och efterarbete för att garantera kvalitén i utbildningen och också ge medlemmarna en bättre arbetsmiljö.

Flexpension

Lärarförbundet och Almega har överenskommit om införande av flexpension för avtalsområdet. Det innebär att 0,2 % avsätts från november 2017, 0,2 % från september 2018. 2019 görs ingen avsättning, medan det för nästkommande avtalsperiod avsätts 0,3 % från september 2020, eller från det datum parterna överenskommer. Avsättningsnivåerna sker med ett års eftersläpning från de avtal som tecknas inom den konkurrensutsatta delen av arbetsmarknaden (det s.k. "märket".).

Den 12/1 tecknades även en tilläggsöverenskommelse som gäller tillämpningen av flexpension, bl.a. vad gäller konsekvenserna av avstående av avsättning till flexpension med från och med när det får effekt. Det har att göra med hur premierna till Collectum ska hanteras i praktiken.

Systemet är tänkt att kunna byggas ut till att omfatta som mest 2,0 % i avsättning i flexpension. Överenskommelsen om flexpension återfinns i ett separat protokoll med bilagor.

Det kommer att gälla för tjänsteman som fyllt 25 år men inte 65 och enligt de rutiner som gäller enligt kompletterande premier för ITP 1 respektive ITPK inom ITP 2.

I samband med överenskommelsen finns även en möjlighet för tjänsteman att gå ner i arbetstid från 62 års ålder för att möjliggöra flexpension. En förutsättning för att överenskommelse ska kunna träffas är att så ska kunna ske med skäligt hänsynstagande till verksamhetens krav och behov.

Andra avtalsförändringar

Det är mycket positivt att Lärarförbundet tillsammans med övriga fackliga parter har fått bort ett par potentiellt diskriminerande skrivningar kring rätten till sjuklön för både anställda som förtigit viss sjukdom, eller för arbetstagare som vid anställningens början fyllt 60 år.

Avtalsförändringar i samband med införandet av flexpension

I samband med införandet av flexpension har parterna även överenskommit om ett antal andra förändringar, där de viktigaste är att det rensas i anställningsformerna, vilket är mycket bra, samt att utbetalning av semesterlön betraktas som en s.k. à conto-utbetalning, vilket innebär att för medarbetare med sammanfallande semester- och intjänandeår som fått ut för mycket semester i förhållande till intjänandet kan få avräkning mot både semesterersättning och slutlön. Det gäller inte om anställningen upphör p.g.a. sjukdom, eller vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist, m.m. Vidare en konvertering till tillsvidareanställning vid anställning i vikariat och allmän visstidsanställning mer än 36 månader under en femårsperiod. En förkortning av tiden en part som vill påkalla central förhandling i samband med bl.a. ogiltigförklarande av en uppsägning, m.m., införs också. Den nya preskriptionstiden i dessa frågor blir två veckor.

Förutsättningar för lokalt fackligt arbete

Parterna har tagit fram riktlinjer för lokalt fackligt arbete då man är ense om att det utgör ett betydelsefullt inslag i företagets verksamhet.  • Skapad 2013-10-07
  • Uppdaterad 2022-04-28
Frågor & Svar