Lärarförbundet
Bli medlem

Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för undervisning i fritidshem

Den 1 juli 2019 infördes krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Detta är något Lärarförbundet har kämpat för länge.

Riksdagen fattade den 19 juni 2018 beslut om att införa krav på legitimation för undervisning i fritidshem från den 1 juli 2019. Det undantag som fanns i 2 kap. 17 § punkt 2 skollagen stryks därmed.

Regeringen har även gjort förändringar i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. En förändring i 2 kap. 19 § punkt 2 får till följd att de fritidspedagoger som omfattades av det tidigare undantaget i skollagen nu kan legitimeras som lärare och ges behörighet för undervisning i fritidshem.

Legitimationskravet innebär att undervisning i fritidshem ska bedrivas av legitimerade och behöriga lärare, det vill säga undervisning ska ske under ledning av dessa. Ingen förändring görs avseende möjligheten att anställa annan personal, till exempel barnskötare eller fritidsledare.

Vem är behörig att undervisa i fritidshem?

Behörig att undervisa i fritidshemmet är, sedan 1 augusti 2018, den som har avlagt

1. grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

2. en äldre examen som är avsedd för arbete i fritidshem, eller

3. en lärar- eller förskollärarexamen som kompletterats så att lärarens kunskaper och förmågor motsvarar kraven för en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Den förändring som har införts finns i punkt 2 och rör äldre examina. Tidigare krävdes en äldre examen som var avsedd både för arbete i fritidshem och för minst en skolform i skolväsendet. Innebörden av förändringen är att äldre fritidspedagogexamina, på högskolenivå eller motsvarande, nu är behörighetsgivande oavsett om utbildningen innehåller skolämnen eller inte. Detta öppnar bland annat upp för den som har lärarexamen med inriktning enbart mot fritidshem (lärarutbildning påbörjad 2001-2011).

Får alla med äldre examen avsedd för arbete i fritidshem behörighet?

Nej, utbildningar till fritidspedagog som startade före 1977 har skolverket bedömt inte ska ge legitimation. Lärarförbundet anser att det är fel att exkludera dessa mycket erfarna fritidspedagoger, och vi driver på för en förändring i förordningen eller i tolkningen av förordningen, så att även de kan få lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet.

Om man har en legitimation med inriktning mot fritidshem med behörighet att undervisa i idrott och musik, måste man då ansöka om en ny legitimation?

Nej, men det ska stå i legitimationen att man har behörighet för fritidshem. Om det inte gör det kan det ha blivit fel och då har man rätt att begära att Skolverket omprövar sitt beslut.

Kostar en legitimation?

Den som har en behörighetsgivande examen från innan 2011 behöver inte betala för sin legitimation. Den som har en examen utfärdad efter den 1 juli 2011 behöver betala en ansökningsavgift på 1 500 kronor. Vissa kommuner har dock valt att betala för sina anställdas legitimationer.

Kan lärare i fritidshem söka behörighetskompletterande kurser inom lärarlyftet efter att ha fått legitimation?

Ja, man kan söka kurser inom lärarlyftet som är avsedda för fritidspedagoger, det vill säga i praktisk-estetiska ämnen.

Vad händer om man inte har legitimation den 1 juli 2019?

Det är rektorns ansvar att det finns legitimerade lärare i fritidshem. Om man saknar legitimation kan man inte bli tillsvidareanställd som lärare, enligt skollagen. Skolhuvudmän kan däremot ge tidsbegränsade anställningar på ett år i taget till olegitimerade lärare i fritidshem. En person som saknar lärarlegitimation kan även anställas på en annan befattning än lärare, exempelvis som barnskötare, elevassistent eller fritidsledare.

Får arbetsgivaren säga upp den som inte har legitimation?

Att skollagen ändras och att krav på legitimation införs medför inte i sig att en arbetsgivare kan säga upp en olegitimerad anställd som har en tillsvidaretjänst. Anställningstryggheten påverkas inte direkt av införandet av lärarlegitimation, men på sikt kan arbetsgivare ställa nya krav på kvalifikationer. En arbetsgivare kan välja att omorganisera arbetet, exempelvis genom att fatta beslut om att endast legitimerade lärare i fritidshem ska arbeta på fritidshemmen. Då kan det uppstå arbetsbrist för icke-legitimerade lärare. Vad som då inträffar får avgöras i det enskilda fallet och det är inget man kan uttala sig om på förhand.

Legitimerade lärare i fritidshem får behörighet att undervisa i ett antal skolämnen, olika beroende på vilken utbildning man gått. Har man som lärare möjlighet att neka att undervisa i dessa ämnen?

Nej, huvudregeln är att rektor leder och fördelar arbetet. Det är i första hand ditt anställningsavtal som avgör vilka arbetsuppgifter som du skall utföra. Anställningsavtalet är dels det skrivna dokument som du och arbetsgivaren tecknat, men det innefattar också sådana arbetsuppgifter som du och arbetsgivaren muntligt kommit överens om skall ingå i ditt arbete.

Lärarförbundet känner dock inte till några fall där en medlem som är utbildad fritidspedagog och fått en lärarlegitimation med behörighet i skolämnen har tvingats att undervisa i dessa ämnen mot sin vilja. I praktiken brukar man samtala och hitta lösningar som alla parter känner sig trygga med, på en välfungerande arbetsplats. Om du upplever att du blir tvingad av rektor att undervisa i ett ämne som du har behörighet i men inte känner dig bekväm eller tillräckligt kunnig i, kontakta ditt ombud eller Lärarförbundet Kontakt. Kanske behöver du få vidareutbildning, mer planeringstid, stöd av en behörig kollega, eller så går det att nå en lösning där du inte undervisar i ämnet ifråga.

Påverkas andra personalkategorier på fritidshem?

Ingen förändring görs avseende möjligheten att ha kvar eller anställa annan personal som behövs i verksamheten, till exempel barnskötare, elevassistenter eller fritidsledare. Verksamheten behöver dock ha någon annan legitimerad lärare som ansvarig för undervisningen på fritidshemmet. Förhållandet mellan yrkesrollerna i fritidshem motsvarar det som gäller i förskolan. Det innebär att det är legitimerade som bedriver och ansvarar för undervisning, men i undervisningen får även finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.

Vem har ansvaret för undervisningen om det inte finns någon behörig?

När ett arbetslag saknar behöriga lärare i fritidshem behöver huvudmannen organisera för att säkerställa att undervisningen sker under ledning av en legitimerad och behörig lärare. Enligt skollagens förarbeten behöver inte läraren alltid finnas närvarande i undervisningslokalen. Det krävs dock att läraren har det övergripande ansvaret för det som ska göras (jfr prop. 2009/10:165, s. 633). Om behöriga inte finns att tillgå finns det enligt 2 kap. 18 § skollagen möjlighet att använda någon annan för högst ett år i sänder, förutsatt att denna är lämplig att bedriva undervisningen, samt i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

Vad tycker Lärarförbundet?

Lärarförbundet har länge drivit på för att legitimationskrav ska införas även för fritidshemmets undervisning. Det är viktigt att samma krav ställs för fritidshemmet som för övriga skolformer. Legitimationen är ett bevis på särskild kompetens och kravet på behörighet för att undervisa i fritidshemmet innebär en kvalitetssäkring. När legitimationskravet nu träder i kraft kommer det bli ännu viktigare att följa upp andelen behöriga lärare, och att förbättra likvärdigheten för alla elever som tillbringar halva sin skoldag på fritids. Huvudmännen måste prioritera fritidshemmen, ge rätt förutsättningar för den fritidspedagogiska undervisningen och säkerställa att alla elever får möta behöriga lärare i fritidshem!

Vi anser att legitimationskravet rimligtvis innebär att det måste finnas en legitimerad, behörig lärare i fritidshem närvarande i varje elevgrupp. Även om det enligt lagen inte krävs att den ansvarande läraren alltid är närvarande i undervisningslokalen, så ligger det i uppdragets natur att läraren i fritidshem behöver vara närvarande i elevgruppen och kunna följa varje elevs utveckling för att kunna ta ansvar för undervisningen. Fritidspedagogiskt lärande är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat, och kan inte planeras vid ett skrivbord av någon som inte deltar aktivt i verksamheten.


Lärarförbundets fritidshemspolitik

Läs mer om vilka frågor vi driver för att förbättra för våra medlemmar här: Fritidspedagogik är en framtidspedagogik

  • Skapad 2018-06-27
  • Uppdaterad 2019-07-03
Frågor & Svar