Lärarförbundet
Bli medlem

Låt lärare vara lärare - inte administratörer

Nästan 9 av 10 grundskollärare anser att deras arbetsbelastning är för hög. Främst är det administration och kringuppgifter som tar tid från att planera och utveckla undervisningen. Lärarförbundet ställer krav på politikerna för att låta lärare vara lärare.

Lärarförbundets enkät visar tydligt att arbetsbelastningen för grundskollärare är fortsatt mycket hög. Hela 86 procent anser att deras arbetsbelastning är för hög – jämfört med 90 procent för tre år sedan - och 8 av 10 lärare uppger att de inte hinner planera sina lektioner så som de skulle vilja.

Ökat stöd för administrativa lärarassistenter

Det lärarna helst av allt själva vill förändra är att minska den administrativa bördan men också att se över den extra anpassningen av elevernas undervisning, elevgruppernas storlek och förväntan på att vara till exempel rastvärd. En överväldigande majoritet är positiv till att få ökat stöd från andra yrkeskategorier i skolan, som administrativa lärarassistenter och en utbyggd elevhälsa.

-Detta är en kraftig larmsignal till landets politiker. Det är tydligt att lärarna fortfarande inte har tillräckligt bra förutsättningar att fokusera på kärnuppgiften: elevernas lärande. De förändringar som gjorts när det gäller minskade dokumentationskrav har uppenbarligen inte heller fått tillräckligt genomslag ute på skolorna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarassistenter grundskola i rapporten Låt lärare vara lärare del 2

Svag ökning av tid till förberedelser

År 2013 uppgav lärarna att de i genomsnitt hade 15 minuter per lektion till för- och efterarbete. I år har den siffran stigit till 19 minuter. I den tiden ingår bland annat lektionsplanering, utformning av prov och andra uppgifter, betygssättning, rättning och kollegialt samarbete.

Konsekvenserna av den höga arbetsbelastningen är att många lärare upplever stress. Sverige har färre lärare som arbetar heltid jämfört med ett internationellt genomsnitt och enligt rapporten arbetar uppskattningsvis 5 000 grundskollärare deltid just på grund av hög arbetsbelastning.

- När lärare får tillräcklig tid till planering, utveckling och kollegialt samarbete, får hålla sig friska och orkar jobba heltid - då kan både mötet mellan lärare och elev samt undervisningen kvalitetssäkras, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets krav

Varje ny reform på skolans område måste matchas med statliga pengar och resurser så att de kan genomföras utan att öka lärarnas arbetsbelastning. Nya förslag bör också innehålla en konsekvensanalys av vad förslaget innebär för arbetsbelastningen.

  • Kommuner och fristående skolor måste följa statliga beslut om att minska arbetsbelastningen genom till exempel minskat antal individuella utvecklingsplaner och förenklade åtgärdsprogram.
  • Skollagen bör skärpas så att det måste finnas en lärare med specialpedagogisk kompetens i elevhälsan.
  • Elevhälsan bör byggas ut och kommuner bör inrätta centrala skolteam där skola och socialtjänst kan samarbeta.
  • Huvudmännen bör göra det möjligt för skolledare att anställa administrativa lärarassistenter.
  • Bördan av nationella prov måste minska.
  • Skapad 2016-05-25
Frågor & Svar