Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarlönelyftet – så fördelas 3 miljarder till höjda löner

Lärarlönelyftet är en statlig lönesatsning. Regeringen har beslutat att fördela tre miljarder kronor årligen för att höja omkring 60 000 lärares löner. Här får du svar på dina frågor om lärarlönelyftet.

Vad är lärarlönelyftet?

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka lönerna hos lärare i skolan, förskolan och på fritidshemmen. Satsningen är totalt cirka tre miljarder kronor årligen med start den 1 juli 2016. Det räcker till löneökning för ungefär en tredjedel av lärarna i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Exakt hur många beror på löneökningarnas storlek som i genomsnitt ska vara 2 500 till 3 500 kronor i månaden. Den individuella ökningen kan vara både högre och lägre.

Skolverket betalar ut bidrag till skolans huvudmän, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor. Hur stort bidrag en arbetsgivare kan få baseras på antalet elever i huvudmannens skolor. Det är sedan huvudmannen som avgör vilka lärare som ska få höjd lön.

Vill du veta kriterierna för lärarlönelyftet och vilka lärare som omfattas kan du läsa det hos Skolverket.

Kan jag få pengar från lärarlönelyftet?

Det beror på. Dels måste du uppfylla de objektiva kriterier som finns, till exempel att du ska ha lärarlegitimation (eller vara en sådan lärare som jämställs med legitimerade lärare enligt skollagen, t ex tillsvidareanställd modersmålslärare). Dels ska du jobba, främst med undervisning i de skolformer som förordningen omfattar som förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller fritidshem. En del av bidraget kan också gå till legitimerade förskollärare i förskola om huvudmannen har verksamhet i någon av de ovan nämnda skolformerna.

Sedan är det huvudmannen som bedömer om du når upp till övriga kriterier, att du är en särskilt skicklig lärare och att du t ex har utvecklat undervisningen. Hur den bedömningen sker beslutas lokalt och Lärarförbundet anser att det ska ske efter förhandling mellan oss och arbetsgivaren.

Vilka kan inte få pengar från lärarlönelyftet?

Lärare i vuxenutbildning, lärare på musik- och kulturskolan, lärare på högskola och förskollärare som jobbar på förskolor vars huvudmän endast har förskolor, är exempel på lärare som inte omfattas av Lärarlönelyftet.

Kan jag som är lärare påverka om jag får pengar?

Din avdelning ska föra diskussioner om det här med din arbetsgivare. Kontakta din avdelning om du vill veta mer hur arbetet går och vad som gäller i just din kommun eller hos din arbetsgivare.

Eftersom bidraget ska bekosta löneökningar anser Lärarförbundets att det i våra löneavtal beskrivs hur löneöversyner ska hanteras. Individuell lönesättning ska enligt Lärarförbundets löneavtal ske efter lönesamtal. De kriterier som gäller för lärarlönelyftet handlar om verksamheten i skolan, med eleverna och din insats som lärare. Då är det viktigt att fördelningen sker på tydliga grunder och efter samtal med din närmaste chef. Det gäller oavsett varifrån pengarna kommer.

Tillsammans i avdelningen eller på arbetsplatsen är det viktigt att ni försöker påverka hur det här ska gå till så att sådana samtal genomförs, med god kvalitet.

När kan man få pengar om man får ta del av lärarlönelyftet?

Bidraget kan rekvireras från 1 juli 2016. Förmodligen kommer de som får ta del av löneökningarna få pengarna retroaktivt från 1 juli, men det är ingen självklarhet.

Senast den 1 november 2016 ska ha huvudmännen ha skickat in till Skolverket vilka lärare som får ta del av lärarlönelyftet.

Hur länge får man pengarna?

Lärarförbundet anser att det ska vara permanenta löneökningar. Det är viktigt för att stärka bilden av att lärare är ett framtidsyrke. Detsamma säger utbildningsminister Gustaf Fridolin.

Men trots att två regeringar talat om att de statliga satsningarna på höjda lärarlöner ska fortsätta, väljer alltför många huvudmän att inte öka lönerna tillsvidare. Lärarförbundet jobbar för att alla löneökningar ska vara permanenta.

Kan jag som förstelärare ta del av lärarlönelyftet?

Ja, det kan du. Det är huvudmannen, alltså arbetsgivaren, som bestämmer om och i så fall hur förstelärare ska ingå. Vissa har valt att ha det så, andra inte.

Tycker Lärarförbundet att lärarlönelyftet är en bra idé?

Lärare har som grupp för låga löner. Lärarlönelyftets bakgrund är att regeringen ser att arbetsgivarnas uppvärdering av lärares löner går för långsamt och att även staten har ett ansvar för skolans kvalitet. Alla insatser som bidrar till att öka lärares löner är positiva även när vi har synpunkter på hur de utformas.

Att mer än 70 000 lärare genom karriärstegsreformen och lärarlönelyftet fått en välbehövlig löneökning är ett bra första steg. Men uppvärderingen måste fortsätta och nå fler lärare och grupper av lärare. Det arbetar Lärarförbundet vidare för att förverkliga, på flera olika sätt.

  • Skapad 2016-09-02
Frågor & Svar