Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets vetenskapliga råd

I Lärarförbundet finns elva referensorgan som hjälper förbundsstyrelsen med vilket fokus Lärarförbundet ska ha. Här hittar du mer om experterna i Lärarförbundets vetenskapliga råd.

Anders Arnqvist, ordförande i rådet, Uppsala universitet

Avdelningen för rektorsutbildningen.

E-post: anders.arnqvist@rut.uu.se

Anders är Fil dr i psykologi, docent i pedagogik, Professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet samt gästprofessor vid Högskolan Dalarna. Han är särskilt intresserad av frågor som behandlar förskolors och skolors förbättringsarbete och då med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.

Professor Dennis Beach, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås

Dennis Beach är professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, och specialpedagogik, Göteborgs universitet och Akademin för bibliotek, informatik, pedagogik och IT, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås.

E-post: Dennis.Beach@hb.se, dennis.beach@ped.gu.se

Dennis tre huvudsakliga forskningsintressen, de nordiska välfärdstäternas utveckling och liberalisering, den nya utbildningsdiskursen kring kreativitetsläranden utgör det andra intresseområde, ungdom och social exklusion, identitet, lärande och territoriell stigmatisering den tredje. Dennis är huvudredaktör för den internationella forskningstidskrift Ethnography and Education.

Professor Eva Alerby, Luleå Tekniska Universitet

Institutionen för hälsa, lärande och teknik.

Email: Eva.Alerby@ltu.se

Eva Alerby är professor i pedagogik vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet. Eva Alerbys forskningsområden fokuserar bland annat den rummsliga gestaltningen betydelse i lärandet. Vidare finns Eva Alerbys forskningsintresse inom ramen för pedagogisk filosofi och hon har publicerat ett flertal texter i anslutning till existentiella frågor och dess koppling till det pedagogiska fältet, bland annat om tid, kroppslighet och tystnad. :


Professor Karin Rönnerman, Göteborgs universitet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

E-post: karin.ronnerman@ped.gu.se

Karin har intresserat sig för att utveckla kunskap om lärares professionsutveckling. Framför allt genom aktionsforskning som innebär att forskare och praktiker deltar i en gemensam process där respektive kunskapsfält berikar varandra för en förståelse av praktiken och de sammanhang i vilken praktiken ingår i. I dessa processer är lärares lärande och handlingar i praktiken av specifikt intresse.

Professor Pia Williams, Göteborgs universitet / Utbildningsvetenskapliga fakulteten/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Professor pedagogik

E-post: pia.williams@ped.gu.se

Pias forskningsintresse är riktat mot området Early Childhood Education, med särskilt fokus på problemställningar som rör barns villkor för barndom, lärande och utveckling i olika pedagogiska sammanhang som exempelvis förskola och skola. Pia har framför allt studerat frågor med avseende på barns lärande och då specifikt samarbetets betydelse.

Professor Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad inom forskningsmiljön Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL)

Professor Naturvetenskapens didaktik

E-post: pernilla.nilsson@hh.se

Pernilla Nilsson har sedan 2003 intresserat sig för undervisning och lärande i naturvetenskap. Hennes forskning berör både förskola, skola och lärarutbildning och studierna har involverat både lärarstudenter, elever och lärare. Ett centralt begrepp i hennes forskning är PCK, Pedagogical Content Knowledge, (ämnesdidaktisk kunskap), samt hur denna utvecklas inom lärarutbildningen.

Professor Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet

Professor i pedagogiskt arbete

E-post: christina.olin-scheller@kau.se

Christina Olin-Scheller, Fil.dr. i litteraturvetenskap, professor i pedagogiskt arbete och tf professor i litteraturvetenskap. Jag arbetar som lärarutbildare, föreläsare, forskningsledare, handledare och forskare och bedriver, med en tvärvetenskaplig ansats, forskning som, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, berör villkor för lärande, utveckling och identitetsskapande i formella såväl som informella lärmiljöer.

Professor Per Andersson, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) /Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande

Professor i pedagogik på Linköpings universitet, gästprofessor i yrkesdidaktik på Högskolan Dalarna

Per arbetar med validering, dvs. hur vuxnas kunskap och kompetens kan synliggöras och ges ett värde oavsett var och hur man lärt - med fokus på vilken kunskap som ges värde genom validering, och hur företeelsen hanteras och utvecklas på lokal nivå. Andra forskningsintressen är yrkeslärares kompetensutveckling och vuxenutbildningens organisering och marknadisering.

Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet

Gymnasielärare och förbundsstyrelsens representant i vetenskapliga rådet.

Twitter: @miaronn Instagram: @marialarare

För Maria är professionalisering av läraryrket en förutsättning för att höja läraryrkets attraktivitet. Tillsammans med höjda löner och bättre villkor bidrar professionaliseringen till höjd status och större inflytande i frågor som påverkar lärares och elevers vardag. När vi får förutsättningar att utveckla undervisningen tillsammans, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, kan vi skapa den bästa skolan för varje elev.

Per Båvner, Lärarförbundet Enheten för analys och profession

Utredare på Enheten för politik och påverkan

Per ansvarar för lärarutbildning, särskola och specialpedagogik samt högre utbildning.

  • Skapad 2016-01-21
Frågor & Svar