Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets syn på fristående skolor

Lärarförbundet arbetar för att lärare och elever ska ha goda förutsättningar för sitt arbete oavsett om skolan är en friskola eller drivs i kommunal regi.

Lärarförbundet ser positivt på att det finns skolor med olika pedagogiska inriktningar och olika profiler. Men det som avgör om en skola är bra eller dålig är inte huvudmannaskapet i sig utan de förutsättningar som lärare och elever har för sitt arbete.

Välutbildade lärare, lärartäthet och god tillgång till särskilt stöd är lika viktigt i fristående skolor som i kommunala skolor. Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på.

Oberoende av huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor. Rätten och möjligheten att agera fackligt ska vara okränkbar. Yttrande- och meddelarfriheten är en grundbult för att både kontroll och fackligt arbete ska fungera. Regelverk, styrning och kontroll ska vara likvärdiga och det ska finnas tydliga sanktionsmöjligheter mot den som bryter mot regelverket.

Vinster i fristående skolor

Så länge det finns elever som inte får tillräckligt stöd att nå sin fulla potential eller lärare som har för hög arbetsbelastning och för låg lön ska varenda krona användas i verksamheten. Friskoleföretag ska ha ett långsiktigt engagemang och inte primärt syfta till att gå med vinst.

Utbildning på entreprenad

När det gäller kommunernas möjlighet att lägga ut utbildning på entreprenad så anser vi att den bör begränsas snarare än utökas. Erfarenheterna hittills har visat att entreprenadformen riskerar att gå ut över kvalitén.

Kontinuiteten och likvärdigheten i utbildningen riskerar att bli lidande liksom lärarnas anställningstrygghet

Kollektivavtal - en självklarhet!

Lärarförbundet anser att en fristående skola ska tillhöra en arbetsgivarorganisation, teckna kollektivavtal som reglerar löne- och anställningsvillkor för personalen samt följa de arbetsrättsregler som gäller på arbetsmarknaden.

Personalen ska känna trygghet i sin anställning och arbetsgivaren ska ta sitt personalansvar oberoende av vem som är arbetsgivare.

Lärarförbundet anser att

  • resurser ska fördelas efter behov, både mellan kommuner och mellan kommunala och fristående skolor, så att alla elever får chans att nå sin fulla potential
  • alla skolor ska vara öppna för alla elever
  • alla skolor ska följa samma måldokument
  • det inte ska vara möjligt att ta ut vinst så länge det finns elever som inte fått chans att uppnå sin fulla potential.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här