Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets stadgar

Det här är Lärarförbundets stadgar. Senaste stadgeändringar beslöts på extra kongress 2022.

§ 1 Grundläggande värderingar och ändamål

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstuderande, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas fackliga och professionella intressen.

§ 1.1 Grundläggande värderingar

1 mom Starkare tillsammans

Vi är en stark och enad profession med stor autonomi. Vi tar initiativ och agerar utifrån den kunskap som vår professionsutbildning och erfarenhet har givit oss. Vi ser lagar och avtal som verktyg för att förbättra arbetsmiljön, utveckla våra förutsättningar och nå våra mål. Tillsammans tar vi ansvar för vår yrkesetik och driver professionens utveckling framåt.

2 mom Solidaritet

Lärarförbundets arbete bygger på solidaritet inom professionen på arbetsplatsen såväl som i Sverige och i världen. Vi visar solidaritet med varandra genom att sluta kollektivavtal som förbättrar våra villkor och ökar det professionella inflytandet. Styrkan finner vi i att verka tillsammans med lösningar på lärarnas frågor i fokus. Genom samarbete med organisationer i Sverige och i andra länder verkar vi för en demokratisk utveckling och för varje lärares rätt att organisera sig i starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer både i Sverige och internationellt.

3 mom Livslångt lärande

Lärande ska kunna ske genom hela livet. Alla barn, elever, studerande och lärare ska med hållbara förutsättningar ha tillgång till offentligt finansierad utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Den ska bygga på vetenskaplig och konstnärlig grund, beprövad erfarenhet och vara icke-konfessionell.

4 mom Mänskliga rättigheter

Lärarförbundet tar ställning och arbetar för mänskliga rättigheter. Vi ansluter oss till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och till FN:s barnkonvention. Vi anser att ett mångkulturellt samhälle gagnar Sverige och att alla har förmåga att utvecklas och bidra till samhällets utveckling genom sina kunskaper och erfarenheter. Lärarförbundet tar därför avstånd från alla former av kränkningar, diskriminering och segregation samt verkar för ett jämställt och inkluderande samhälle.

null

5 mom Demokrati

Demokrati och öppenhet är en grundförutsättning för att bygga framtid och måste ständigt försvaras och utvecklas. Vi är en viktig samhällsaktör och är genom vår roll som aktiv arbetsmarknadspart i den svenska partsmodellen viktig för det demokratiska samhällsbygget. All verksamhet som Lärarförbundet bedriver organiseras på ett sätt som gynnar en demokratisk process. Olika åsikter förs fram och möts med respekt.

6 mom Partipolitisk obundenhet

Lärarförbundet är partipolitiskt obundet och det är en styrka som innebär att vi driver och tar ställning i politiska frågor med samma intensitet oavsett politisk majoritet. Vi gör det utifrån Lärarförbundets värderingar och fastställda politik.

§ 1.2 Ändamål

Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver vi våra villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

§ 2 Medlem

§ 2.1 Rätt till medlemskap

Du som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet.

Om du lämnar ditt arbete med pension eller är utan arbete får du vara kvar som medlem. Förbundsstyrelsen kan medge undantag om särskilda skäl föreligger. Din skriftliga ansökan om medlemskap i förbundet lämnar du till avdelningen eller förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beviljar inträde i förbundet. Ditt medlemskap gäller från det datum då din ansökan kom till avdelningen eller förbundsstyrelsen.

§ 2.2 Medlems rättigheter

Du får utan kostnad hjälp och upplysningar i frågor som rör förhållanden i din anställning eller som i övrigt sammanhänger med din verksamhet som lärare, skolledare eller lärarstuderande. Om du behöver biträde vid domstol eller i annan angelägenhet som kan beräknas bli särskilt kostnadskrävande krävs beslut av förbundsstyrelsen.

Om du är egen företagare företräder förbundet inte dig i din roll som arbetsgivare.

Du har rätt att ta upp ärenden på medlemsmöten, att motionera, att få information om förbundets verksamhet och att få konfliktersättning. Du har rätt att nominera och nomineras till förtroendeuppdrag på förbundsnivå och inom den avdelning du tillhör.

Som pensionärsmedlem är du valbar som revisor inom avdelningen och på förbundsnivå i uppdrag för pensionärer.

§ 2.3 Medlems åtaganden

Du ska verka för förbundets sammanhållning och utveckling och följa förbundets i stadgeenlig ordning fattade beslut. Du ska till förbundet lämna och uppdatera personuppgifter, anställningsuppgifter samt andra uppgifter som krävs för att uppfylla stadgarna.

Ombud och medlemmar på skolgård


§ 2.4 Medlemsavgift

Din medlemsavgift fastställs av kongressen. Du betalar medlemsavgift från och med kalendermånaden efter det att du blivit medlem. Förbundsstyrelsen kan fastställa normer för nedsättning av eller befrielse från medlemsavgift.

§ 2.5 Extra uttaxering

Extra uttaxering beslutas av kongressen eller förbundsrådet.

§ 2.6 Medlems utträde

Om du vill lämna förbundet ska du anmäla det skriftligen till förbundsstyrelsen. Ditt utträde ur förbundet sker en månad efter utgången av den månad då din anmälan kommit in till förbundet. Du ska betala dina avgifter till förbundet fram till dess du lämnar förbundet. Du förlorar alla rättigheter i förbundet, när du lämnar förbundet.

§ 2.7 Medlems uteslutning

Om du inte betalar fastställda avgifter utesluts du ur förbundet, såvida förbundsstyrelsen inte beslutar något annat. Förbundsstyrelsen kan utesluta dig ur förbundet om du uppsåtligen grovt bryter mot förbundets stadgar eller uppsåtligen grovt skadar förbundet och dess syften. Du och din avdelning får yttra er skriftligt innan förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutning enligt ovan. Om du utesluts ur förbundet förlorar du alla rättigheter i förbundet.

§ 2.8 Medlems återinträde

Om du uteslutits ur förbundet på grund av bristande betalning kan du beviljas återinträde av förbundsstyrelsen. Du får då betala en återinträdesavgift, som fastställs av förbundsstyrelsen. Om du uteslutits enligt § 2.7 andra stycket kan du beviljas återinträde av förbundsstyrelsen. Din avdelning får yttra sig innan förbundsstyrelsen beslutar om återinträde. Förbundsstyrelsen beslutar om din återinträdesavgift.

§ 2.9 Personuppgiftsansvar

Lärarförbundet är personuppgiftsansvarig och ansvarar för all personuppgiftsbehandling av medlemmarnas personuppgifter.

§ 3 Förbundets organisation

Förbundets verksamhet utövas av följande förtroendevalda 0ch/eller genom följande organ:

 • ombud
 • klubbar
 • avdelningar
 • riksorganisation för medlemmar i fristående verksamhet
 • förbundsråd
 • förbundsstyrelse
 • kongress

Inom förbundet finns förbundsinterna organ såsom Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet Student, avtalsdelegationer och olika referensorgan.

§ 4 Ombud

Inom förbundet finns ombud, i regel på en arbetsplats, vilka väljs av medlemmarna som arbetsplatsombud. De utses till och registreras som fackliga förtroendemän av avdelning eller riksorganisation för medlemmar i fristående verksamhet.


OK att använda. Jonas Nilsson och Sara Holmgren, arbetsplatsombud Malmö Lärarfackligt§ 5 Klubbar

Inom förbundet finns klubbar, som i regel omfattar en arbetsplats med en enskild arbetsgivare där annan avdelning eller klubb inte är arbetsgivarens motpart eller där en avdelning till klubben delegerat rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren.

5.1 Uppgift

 • Klubben ska tillvarata medlemmarnas fackliga och professionella intressen genom att kontinuerligt finnas nära medlemmarna och fånga upp deras frågor och engagemang.
 • Klubben ska aktivt arbeta för att rekrytera och organisera yrkesaktiva.
 • Klubben ska följa förbundets stadgar samt av kongressen, förbundsrådet och förbundsstyrelsen fattade beslut.

5.2 Ekonomi

För sin verksamhet erhåller klubben medel från förbundet eller avdelningen.

5.3 Organisation

Klubbens beslutande organ är medlemsmötet och däremellan klubbstyrelsen. Ett medlemsmöte och tillika årsmöte ska hållas före den 15 mars varje år.

Medlemsmötet ska:

 • välja styrelse som minst ska bestå av en ordförande och två styrelseledamöter,
 • fastställa stadgar för klubben vilka inte får strida mot förbundets stadgar.

§ 6 Avdelningar och riksorganisation för medlemmar inom fristående verksamhet

Inom förbundet finns olika typer av avdelningar:

 • Lokalavdelningar, som i regel omfattar en kommun
 • Riksavdelningar, som i regel omfattar ett företag, en koncern eller en myndighet
 • Samrådsavdelningar, som i regel omfattar flera olika företag, flera koncerner, flera kommuner eller flera myndigheter

Inom förbundet finns en riksorganisation för medlemmar i fristående verksamhet

Avdelningarnas respektive riksorganisationens verksamhetsområden fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd av berörda. Du är medlem i Lärarförbundet och förs till den avdelning eller riksorganisation inom vars verksamhetsområde du arbetar. Du kan endast tillhöra en avdelning/riksorganisation. Du som är medlem och lämnar ditt arbete med pension eller som är utan arbete får vara kvar i avdelningen/riksorganisationen.

Du som är studerandemedlem tillhör den avdelning där din utbildning är förlagd. Om din utbildning finns i mer än en avdelning fastställer förbundsstyrelsen efter förslag från berörda avdelningar vilken avdelning du ska tillhöra.

§ 6.1 Avdelningar

§ 6.1.1 Uppgift

Avdelningen ska tillvarata medlemmarnas fackliga och professionella intressen genom att kontinuerligt finnas nära medlemmarna och fånga upp deras frågor och engagemang

Avdelningen ska aktivt arbeta för att rekrytera och organisera yrkesaktiva och studenter.

Avdelningen ska följa förbundets stadgar samt av kongressen, förbundsrådet och förbundsstyrelsen fattade beslut.

§ 6.1.2 Ekonomi

Kongressen beslutar om medel för avdelningens verksamhet.

§ 6.1.3 Organisation

Avdelningens beslutande organ är medlemsmötet och däremellan avdelningsstyrelsen. Ett medlemsmöte ska tillika vara årsmöte och hållas före den 15 mars.

Avdelningen ska inrätta en lokal Lärarförbundet Skolledare som ska erhålla medel för sin verksamhet av avdelningen. Avdelningens verksamhet leds av avdelningsstyrelsen.

§ 6.1.4 Medlemsmöte

Vill du ta upp ett ärende för beslut vid ett medlemsmöte ska du anmäla det till avdelningsstyrelsen senast fjorton dagar före mötet. Ett ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får ändå, om det inte avser stadgeändring, tas upp för beslut om medlemsmötet med minst 3/4 majoritet beslutar det.

Medlem har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Röstning sker öppet. För beslut krävs mer än hälften av avgivna och giltiga röster, undantaget stadgeändringar som kräver 2/3 majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Val sker genom acklamation.

Begärs votering sker detta genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Ledamöter av avdelningsstyrelsen har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt vid val av revisorer.

§ 6.1.5 Avdelningens årsmöte

Årsmötet ska:

 • välja ordförande/ordföranden, styrelseledamöter, revisor/revisorer och valberedning
 • välja ombud/delegater och suppleanter till nationella organ
 • besluta om ansvarsfrihet
 • samt fastställa stadgar för avdelningens verksamhet, vilka inte får strida mot förbundets stadgar.
 • besluta om en verksamhetsplan för avdelningen

Vid val ska medlemskårens sammansättning beaktas samt vad som i övrigt står i § 2.

Vid val ska förutsättningar beaktas för att inom styrelsen dela på arbetet så att ordförande och styrelseledamöter också kan vara kvar i sin lärar-/skolledartjänst.

En styrelse ska som minst bestå av en ordförande och två styrelseledamöter. Revisor och valberedning ska minst bestå av en person per uppdrag.

§ 6.1.6 Avdelningsstyrelsen

Avdelningsstyrelsen ska:

 • organisera verksamheten för att kontinuerligt kunna fånga upp medlemmarnas fackliga och professionella intressen och tillsammans med medlemmarna driva dessa frågor
 • skapa en fungerande arbetsplatsorganisation med ombud, klubbar och/eller kontinuerlig förtroendemannanärvaro på annat sätt
 • svara för bevakning kring frågor som rör medlemmarnas fackliga och professionella intressen inom avdelningen
 • utöva förbundets förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar
 • verka för god medlemskontakt och aktivt rekrytera och organisera yrkesaktiva och studenter
 • registrera de arbetsplatsombud, skyddsombud och skolledarombud som valts av medlemmarna och utse dem till fackliga förtroendemän
 • utse andra fackliga förtroendemän till olika uppdrag
 • svara för kontinuerlig kompetensutveckling av fackliga förtroendemän
 • 26 oktober 2018 8 [27] Kongressens beslut
 • genomföra aktiviteter tillsammans med medlemmarna som möter deras fackliga och professionella intressen
 • när avdelningen har medlemsaktiviteter rörande professionsfrågor ska även medlemmar i riksorganisationen och i den eller de riks- och samrådsavdelningar som arbetar inom avdelningens geografiska område inbjudas
 • före 15 februari ställa samtliga för revisionen erforderliga handlingar till revisorernas förfogande
 • före mars månads utgång till förbundsstyrelsen insända avdelningens verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse för föregående kalenderår
 • i övrigt verkställa de beslut som medlemsmötet fattat i enlighet med förbundets och avdelningens stadgar

Avdelningsstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Avdelningsstyrelseledamot har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Röstning sker öppet. För beslut krävs mer än hälften av avgivna och giltiga röster, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§ 6.1.7 Revision

Revisorerna ska löpande granska avdelningsstyrelsens förvaltning genom att ta del av protokoll, räkenskaper och övriga handlingar som berör verksamheten.

I sin årliga berättelse över granskningen av styrelsens förvaltning och avdelningens räkenskaper ska revisor till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Om avdelningsstyrelsen inte kan lämna tillfredsställande förklaring över någon synnerligen viktig anmärkning mot förvaltning eller räkenskaper ska revisor snarast underrätta förbundsstyrelsen och de av kongressen valda revisorerna.

§ 6.1.8 Valberedning

Avdelningens valberedning ska både ta emot förslag och själva söka kandidater till de val som avdelningen har att förrätta.

§ 6.1.9 Underorganisation

Inom avdelningen kan det inrättas underorganisationer, t.ex. i form av klubbar eller sektioner.

En underorganisation kan vara gemensam för flera avdelningar.

Avdelningsstyrelsen kan till en underorganisation delegera rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren i frågor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL.

För en inrättad underorganisation, till vilken avdelningsstyrelsen delegerat rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren i frågor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL, ska det finnas en styrelse och verksamheten ska regleras i avdelningens stadgar. Av stadgarna ska det framgå att medlemmar tillhörande respektive underorganisation ska kallas till årsmöte för val av ordförande och övriga styrelseledamöter.

§ 6.1.10 Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen

Lärarförbundet Skolledare är en del av avdelningen och kontaktorgan till Lärarförbundet Skolledare på nationell nivå.

Arbetsfördelningen mellan avdelningens Lärarförbundet Skolledare och avdelningsstyrelsen regleras i en gemensam skriftlig överenskommelse.

Inom ramen för överenskommelsen kan avdelningsstyrelsen delegera rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren i frågor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL.

§ 6.1.11 Lärarförbundet Student inom avdelningen

Lärarförbundet Student är en del av avdelningen vid varje lärarutbildningsort och kontaktorgan till Lärarförbundet Student på nationell nivå.


Got/skoladebatt§ 6.2 Riksorganisation för medlemmar i fristående verksamhet

§ 6.2.1 Uppgift

 • Riksorganisationen ska tillvarata medlemmarnas fackliga och professionella intressen genom att kontinuerligt finnas nära medlemmarna och fånga upp deras frågor och engagemang.
 • Riksorganisationen ska aktivt arbeta för att rekrytera och organisera yrkesaktiva.
 • Riksorganisationen ska följa förbundets stadgar samt av kongressen, förbundsrådet och förbundsstyrelsen fattade beslut.

§ 6.2.2 Ekonomi

För sin verksamhet erhåller riksorganisationen medel från förbundet.

§ 6.2.3 Organisation

Riksorganisationens beslutande organ är förbundsstyrelsen som också leder verksamheten.

Inom riksorganisationen finns friståenderåd nationellt och regionalt vars syfte är att vara rådgivande till förbundsstyrelsen utifrån dess ansvar inom riksorganisationen. Ledamöter till regionala friståenderåd utses av medlemmarna på arbetsplatsen och anmäls till förbundsstyrelsen. De regionala friståenderåden utser inom sig en ledamot till det nationella friståenderådet. Förbundsstyrelsen utser inom sig en adjungerad ledamot med suppleant till det nationella friståenderådet.

§ 6.2.4 Förbundsstyrelsens ansvar inom riksorganisationen

Förbundsstyrelsen ska:

 • organisera verksamheten för att kontinuerligt kunna fånga upp medlemmarnas fackliga och professionella intressen och tillsammans med medlemmarna driva dessa frågor
 • skapa en fungerande arbetsplatsorganisation med ombud, klubbar och/eller kontinuerlig förtroendemannanärvaro på annat sätt
 • svara för bevakning kring frågor som rör medlemmarnas fackliga och professionella intressen inom riksorganisationen
 • utöva förbundets förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar
 • verka för god medlemskontakt och aktivt rekrytera och organisera yrkesaktiva
 • registrera de arbetsplatsombud, skyddsombud och skolledarombud som valts av medlemmarna och utse dem till fackliga förtroendemän
 • utse andra fackliga förtroendemän till olika uppdrag
 • svara för kontinuerlig kompetensutveckling av fackliga förtroendemän
 • genomföra aktiviteter tillsammans med medlemmarna som möter deras fackliga och professionella intressen

§ 6.2.5 Underorganisation

Inom riksorganisationen kan det inrättas underorganisationer, t.ex. i form av klubbar.

Förbundsstyrelsen kan till en underorganisation delegera rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren i frågor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL.

För en inrättad underorganisation, till vilken förbundsstyrelsen delegerat rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren i frågor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL, ska det finnas en styrelse och verksamheten ska regleras av stadgar. Av stadgarna ska det framgå att medlemmar tillhörande respektive underorganisation ska kallas till årsmöte för val av ordförande och övriga styrelseledamöter.

§ 6.2.6 Lärarförbundet Skolledare inom riksorganisationen

Lärarförbundet Skolledare är en del av riksorganisationen och kontaktorgan till Lärarförbundet Skolledare på nationell nivå.

§ 7 Val till nationella organ

§ 7.1 Kretsar

Inom förbundet finns kretsar. Förbundsstyrelsen fastställer antalet kretsar och vilken krets varje avdelning och riksorganisationen tillhör.

Ansökan om att bilda egen krets kan göras av avdelningar med fler än 3 000 medlemmar. Ansökan ställs till förbundsstyrelsen senast 1 februari året efter ordinarie kongressår och gäller innevarande kongressperiod.

§ 7.2 Valförfarande

Valbar till ombud och suppleant i kongress och förbundsråd är varje medlem i förbundet med undantag för förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets revisorer med beaktande av § 2.

Förbundsstyrelsen ska lämna uppgift på det antal kongressombud och förbundsrådsombud som varje krets är berättigad att utse.

Vid ett kretsmöte som hålls senast den 15 april varje udda år utses valberedning för kretsen. Vid sådant kretsmöte deltar en (1) representant från varje avdelning inom kretsen. Röststyrkan för avdelningsrepresentanterna baseras på avdelningens medlemsantal per 1 juli året närmast före sammanträdesåret. Röststyrkan fördelas så att 25 % av kretsens totala röststyrka först fördelas lika mellan avdelningarna inom kretsen. Resterande röststyrka fördelas därefter proportionellt. En enskild avdelnings röststyrka får dock högst uppgå till 49 % av avdelningarnas totala röststyrka inom kretsen.

För avdelning som ensam bildar en krets utgör valberedning utsedd på avdelningens årsmöte kretsens valberedning.

För riksorganisation som ensam bildar krets utgör valberedning utsedd på kongress kretsens valberedning.

Valberedningen har till uppgift att bereda val till nationella organ för de ombud som tillfaller kretsen samt för det antal suppleanter till respektive organ som valberedningen bestämmer.

Vid val av ombud ska medlemskårens sammansättning beaktas.

Nominering ska göras senast 31 oktober året före sammanträdesåret och på det sätt som förbundsstyrelsen anvisar. Samtliga nominerade är valbara i alla kretsar.

Kretsens valberedning ska offentliggöra sitt förslag senast 15 december året före sammanträdesåret, på det sätt som förbundsstyrelsen anvisar.

Val till kongressombud och förbundsrådsombud i krets bestående av en eller flera avdelningar förrättas genom att avdelningarnas årsmöten beslutar vilka nominerade avdelningen lägger sina samlade röster på. Beslut sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som fått flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Årsmötet ska avlägga röster på exakt det antal ombud som tillfaller kretsen samt på det antal suppleanter som valberedningen anvisar.

Årsmötenas beslut sammanräknas i kretsen. Avdelningens röststyrka grundar sig på medlemsantal per 1 juli år närmast före sammanträdesåret. Röststyrkan fördelas så att 25 % av kretsens totala röststyrka först fördelas lika mellan avdelningarna inom kretsen. Resterande röststyrka fördelas därefter proportionellt. En enskild avdelnings röststyrka får dock högst uppgå till 49 % av avdelningarnas totala röststyrka inom kretsen. De kandidater som fått flest röster väljs. Sammanräkningen administreras på det sätt som förbundsstyrelsen anvisar. Om en nominerad får tillräckligt många röster i flera kretsar för att utses till ombud, ska den nominerade i första hand utses att företräda den krets som denne är hemmahörande i och i andra hand den krets där denne fått högst röstetal. I övriga kretsar utses de kvarvarande nominerade med flest röster. Om sådan saknas utses suppleant med högst röstetal till ombud.

Val till kongressombud och förbundsrådsombud i krets bestående av riksorganisation förrättas genom att medlemmarna inom riksorganisationen röstar om vilka nominerade som ska väljas. Vid röstning gäller att den/de som fått flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid röstning ska medlemmen avlägga röster på exakt det antal ombud som tillfaller kretsen samt på det antal suppleanter som valberedningen anvisar.

§ 8 Förbundsråd

§ 8.1 Uppgift

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse.

Därutöver äger förbundsrådet att:

 • besluta i frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet
 • besluta om extra uttaxering om synnerliga skäl föreligger
 • förrätta fyllnadsval i de fall vakans uppstått rörande kongressvalt förtroendeuppdrag

Ärende, som inte tagits med i förbundsrådets föredragningslista får ändå, om det inte avser stadgeändring, upptas till behandling om förbundsrådet med minst 3/4 majoritet beslutar det.

Förbundsrådet sammanträder minst en gång per år samt vid behov och inkallas av förbundsstyrelsen.

Därutöver ska förbundsrådet sammankallas när minst 50 avdelningar eller avdelningar representerande minst en tredjedel av förbundets totala antal medlemmar begär det.

§ 8.2 Deltagare

Förbundsrådet ska bestå av 119 ombud utsedda enligt det valförfarande som beskrivs i § 7.2, jämte förbundsstyrelsens ledamöter. För ombuden ska det utses suppleanter.

Varje krets har två ombud. Återstående ombud fördelas mellan kretsarna proportionellt i förhållande till deras medlemsantal per 1 juli året närmast före mandatperioden inleds.

Ombud till förbundsrådet utses för tiden fr.o.m. 1 juli varje jämnt år t.o.m. 30 juni påföljande jämnt år

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare utser vardera två förbundsrådsombud. Anmälan av dessa ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast det datum förbundsstyrelsen angivit i kallelsen.

Förbundets revisorer ska kallas till förbundsrådet och har yttrande- och förslagsrätt, samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

§ 8.3 Röstning och val

Förbundsrådsombud har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas eller begränsas genom bundna mandat. Röstning sker öppet. För beslut krävs mer än hälften av avgivna och giltiga röster, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Vid val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande tillämpas röstförfarandet enligt § 10.5.

Förbundsstyrelsen 2018 kongress


§ 9 Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande organ. Under tiden mellan kongresserna är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ.

§ 9.1 Deltagare

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, vilka utgör förbundsstyrelsens presidium, samt ytterligare fjorton kongressvalda ledamöter. Förbundsstyrelsen tillträder omedelbart efter avslutad kongress.

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare utser varsin ledamot samt suppleant till förbundsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt.

Lärarförbundets personal utser en ledamot samt suppleant till förbundsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Personalrepresentanten äger inte rätt att delta i förbundsstyrelsens behandling av frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare hänförligt till förhandlingar mellan parterna.

§ 9.2 Uppgift

Förbundsstyrelsen ska:

 • leda förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen och förbundsrådet fattade beslut
 • utöva förbundets förhandlingsrätt
 • efter samråd med berörd grupp anta eller förkasta förslag till centrala avtal rörande löne- och anställningsvillkor, som berör mindre än 1/3 av förbundets medlemmar
 • anta eller förkasta förslag till centrala avtal rörande löne- och anställningsvillkor inom ramen för redan träffat avtal
 • besluta rörande yrkanden i specialfrågor inom ramen för av förbundsrådet fattat beslut
 • före avgörande i frågor av större principiell betydelse bereda avdelningarna tillfälle att yttra sig
 • ansvara för förbundets egendom och förvaltning
 • årligen utarbeta en verksamhetsberättelse och före den 15 april överlämna denna till revisorerna
 • tillse att räkenskaperna för föregående kalenderår i avslutat skick överlämnas till revisorerna före den 15 april
 • inrätta referensorgan och tillsätta dess ledamöter
 • upprätthålla kontakten med avdelningar samt lämna råd och anvisningar i deras arbete
 • anställa erforderlig personal och träffa överenskommelse om löne- och anställningsvillkor

§ 9.3 Medlemsomröstning, röstning och val

Förbundsstyrelsen kan besluta om medlemsomröstning i avtalsfrågor. Omröstningen är rådgivande. Varje av avtalet berörd medlem äger rätt att delta i omröstningen. Beträffande omröstningsförfarandet beslutar förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst elva ledamöter är närvarande.

Förbundsstyrelseledamot har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Röstning sker öppet. För beslut krävs mer än hälften av avgivna och giltiga röster, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§ 9.4 Medlemsförslag

Medlemsförslag till förbundet kan väckas av avdelningar, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet Student och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden.

Medlemsförslag som väcks av enskilda medlemmar som tillhör en avdelning ska inlämnas till respektive avdelning. Avdelningen har att med yttrande överlämna medlemsförslaget till förbundsstyrelsen eller att med instämmande göra medlemsförslaget till sitt.

Medlemsförslag som väcks av enskilda medlemmar som tillhör riksorganisation ska inlämnas direkt till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsens beslut om medlemsförslaget ska tillställas medlem och i förekommande fall berörd avdelning senast tre månader efter ankomst till förbundsstyrelsen.

Medlemsförslag som inkommer under motionstiden under ordinarie kongressår hanteras som kongressmotion.

§ 10 Kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.

§ 10.1 Kallelse

Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Ordinarie kongress kallas minst tolv månader före kongressens öppnande.

§ 10.2 Deltagare

Kongressen ska bestå av 259 ombud jämte förbundsstyrelsens ledamöter. För ombuden ska utses suppleanter.

251 av kongressombuden utses enligt det förfarande som beskrivs i § 7.2. Varje krets har två ombud. Återstående ombud – upp till 251 - fördelas mellan kretsarna proportionellt i förhållande till deras medlemsantal per 1 juli år närmast före kongressår.

De valkretsvis valda kongressombuden utses för tiden från och med 1 juli kongressåret till och med 30 juni nästa kongressår, det vill säga mandatperioden är fyra år.

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare utser vardera fyra kongressombud. Anmälan av dessa ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 juni det år kongressen sammanträder.

Förbundets revisorer ska kallas till kongressen och har yttrande- och förslagsrätt, samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

Valberedningens ledamöter kallas till kongressen och har yttrande- och förslagsrätt i valfrågor.

Styrelsen för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening ges möjlighet att närvara vid kongressen med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör stiftelsens verksamhet.

§ 10.3 Kongressmotioner

Motioner till kongressen kan väckas under kongressåret av avdelningar, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet Student och enskilda medlemmar.

Motioner som väcks av enskilda medlemmar som tillhör en avdelning ska senast sju månader före kongressens öppnande inlämnas till respektive avdelning. Avdelningen har att med yttrande överlämna motionen till förbundsstyrelsen eller att med instämmande göra motionen till sin.

Motioner som väcks av enskilda medlemmar som tillhör riksorganisation ska inlämnas direkt till förbundsstyrelsen.

Motionerna ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast sex månader före kongressens öppnande.

Motioner med förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut samt förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut i olika förbundspolitiska frågor ska tillställas kongressombuden och avdelningarna senast två månader före kongressens öppnande.Kongressombud


§ 10.4 Uppgift

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma:

 • kongressens behöriga utlysande
 • upprop av ombuden
 • val av ordförande och sekreterare vid kongressen
 • val av protokolljusterare
 • val av röstkontrollanter
 • val av ledamöter i erforderliga utskott
 • förbundsstyrelsens jämte revisorernas berättelser
 • ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • ansvarsfrihet för styrelsen i Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening
 • förbundsstyrelsens förslag
 • behandling av motioner
 • fastställande av verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgift
 • val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
 • val av fjorton ledamöter i förbundsstyrelsen
 • val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
 • val av nio ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
 • val av sex ledamöter i styrelsen Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening

Ärende, som inte tagits med i kongressens föredragningslista får ändå, om det inte avser stadgeändring, upptas till behandling om kongressen med minst 3/4 majoritet beslutar det.

§ 10.5 Röstning och val

Vid val av förbundsstyrelse ska medlemskårens sammansättning beaktas.

Kongressombud har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas eller begränsas genom bundna mandat. Röstning sker öppet. För beslut krävs mer än hälften av avgivna och giltiga röster, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit flest avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.

För att bli vald till förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande erfordras mer än hälften av de avgivna och giltiga rösterna.

§ 10.6 Extra kongress

Extra kongress kallas när förbundsstyrelsen så beslutar eller när minst 75 avdelningar representerande minst en tredjedel av förbundets totala antal medlemmar begär det.

En extra kongress får endast behandla den eller de frågor som angetts i kallelsen.

§ 10.7 Valberedning

Kongressen ska utse en valberedning vars uppgift är att ta emot förslag på kandidater och föreslå kandidater till de val som kongressen eller förbundsrådet ska göra samt de val som ska göras inom krets som ensamt utgörs av riksorganisation.

Valberedningen har till uppgift att inför kongressen föreslå arvodesnivåer och ersättningar för alla kongressbeslutade uppdrag förutom förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.

Valberedningen ska senast 9 månader före kongressen informera om de val som ska förrättas vid kongressen och den tidplan som gäller för valprocessen.

§ 11 Förbundsinterna organ

§ 11.1 Nationella styrelser

Som en del av Lärarförbundet finns de demokratiskt uppbyggda Lärarförbundet Skolledare och Lärarförbundet Student vars syfte är att i samarbete med förbundsstyrelsen tillvarata specifika medlemsgruppers intressen. Förbundsstyrelsen utser inom sig en adjungerad ledamot med suppleant i respektive styrelse.

§ 11.1.1 Lärarförbundet Skolledare

Som en del av Lärarförbundet finns Lärarförbundet Skolledare, som är förbundets organisation för skolledare och andra medlemmar som, oavsett huvudman och skolform samt inom förvaltningar och myndigheter innehar chefsbefattning med därtill hörande befogenheter.

1 mom Uppgift

Lärarförbundet Skolledare ska i Lärarförbundet bevaka medlemmarnas arbetsförhållanden och anställningsvillkor, tillvarata och främja medlemmarnas intressen i yrkesfrågor, verka för att medlemmarna känner gemenskap med varandra och förbundet, verka för att medlemmarna får utbildning och fortbildning samt verka för att medlemmarna får information.

2 mom Organisation

Lärarförbundet Skolledare utövar sin verksamhet genom följande organ:

 • skolledarmötet
 • en av skolledarmötet utsedd styrelse
 • Lärarförbundet Skolledare inom Lärarförbundets avdelningar eller riksorganisation

Styrelsen har Lärarförbundet Skolledare inom avdelningarna eller riksorganisationen som kontaktorgan för sin verksamhet. Lärarförbundet Skolledare finns i varje avdelning där minst en skolledare är registrerad som medlem i Lärarförbundet samt i riksorganisationen.

Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen utser minst en medlem som sin företrädare och lämnar namn till avdelningen, som ansvarar för anmälan till arbetsgivaren.

Lärarförbundet Skolledare inom riksorganisationen utser minst en medlem som sin företrädare.

3 mom Ekonomi

För sin verksamhet erhåller Lärarförbundet Skolledare medel från förbundet.

4 mom Regional årskonferens

Skolledarmedlemmarna kallas till regional årskonferens under de år det inte är skolledarmöte.

Den regionala årskonferensens uppgift är att följa upp verksamhetsplanen som skolledarmötet fastställt för mandatperioden. Därutöver kan årskonferensen behandla andra för medlemmarna angelägna frågor.

5 mom Skolledarmötet

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Skolledarmötet sammanträder under samma år som Lärarförbundet genomför ordinarie kongress. Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare fastställer tid och plats för skolledarmötet. Kallelse till ordinarie skolledarmöte ska sändas till Lärarförbundet Skolledare inom avdelningarna minst fyra månader före skolledarmötet.

Skolledarmötet består av 75 ombud jämte styrelsen. För ombuden ska utses suppleanter.

Val av ombud och suppleanter till skolledarmötet för medlemmar som tillhör en avdelning sker genom att medlemmarna i Lärarförbundet Skolledare i varje avdelning på ett årsmöte avger röster på de nominerade ombuden till Skolledarmötet. Beslutet på årsmötet avgör hur de samlade rösterna för Lärarförbundet Skolledare i varje avdelning fördelas. Beslut sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som fått flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Mötet ska avlägga röster på exakt det antal ombud som tillfaller kretsen samt på det antal suppleanter som valberedningen anvisar.

Avdelningarnas röststyrka baseras på medlemsantalet i Lärarförbundet Skolledare per 1 juli år närmast före sammanträdesåret. Röststyrkan fördelas så att 25 % av kretsens totala röststyrka först fördelas lika mellan avdelningarna inom kretsen. Resterande röststyrka fördelas därefter proportionellt. En enskild avdelnings röststyrka får dock högst uppgå till 49 % av den totala röststyrkan inom kretsen.

Val till ombud och suppleanter till skolledarmötet för medlemmar som tillhör riksorganisation sker genom att medlemmarna inom riksorganisationen röstar om vilka av de nominerade ombuden som ska väljas. Vid röstning gäller att den/de som fått flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid röstning ska medlemmen avlägga röster på exakt det antal ombud och suppleanter som anvisats.

Rösterna sammanräknas i kretsar, vilka tilldelats ett visst antal ombud. De kandidater som har fått flest röster i varje krets väljs. Sammanräkningen administreras på det sätt som förbundsstyrelsen anvisar.

Nominering ska göras senast 31 oktober året före sammanträdesåret och på det sätt som förbundsstyrelsen anvisar. Samtliga nominerade är valbara i alla kretsar. Om en nominerad får tillräckligt många röster i flera kretsar för att utses till ombud, ska den nominerade i första hand utses att företräda den krets som denne är hemmahörande i och i andra hand den krets där denne fått högst röstetal. I övriga kretsar utses de kvarvarande nominerade med flest röster. Om sådan saknas utses suppleant med högst röstetal till ombud.

Förbundsstyrelsen fastställer kretsindelning och meddelar hur många ombud som tillfaller varje krets baserat på medlemsantalet i Lärarförbundet Skolledare per 1 juli år närmast före sammanträdesåret.

En valberedning för Lärarförbundet Skolledare utses i varje krets som bereder valen av ombud och suppleanter. Valberedningen utses vid ett kretsmöte som hålls år närmast före kongressår. Vid kretsmötet deltar representanter för samtliga i kretsen ingående avdelningars Lärarförbundet Skolledare. Dessa har röststyrka baserat på medlemsantalet i Lärarförbundet Skolledare per 1 juli år närmast före sammanträdesåret. En enskild avdelnings röststyrka får dock högst uppgå till 49 % av den totala röststyrkan inom kretsen. Röststyrkan fördelas så att 25 % av kretsens totala röststyrka först fördelas lika mellan avdelningarna inom kretsen.

Kretsens valberedning ska offentliggöra sitt förslag senast 15 december året före kongressår, på det sätt som förbundsstyrelsen anvisar.

Skolledarmötet väljer ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, styrelse, valberedning och fastställer verksamhetsplan för kommande period samt behandlar i övrigt för medlemmarna aktuella frågor.

Handlingarna till skolledarmötet ska utsändas till ombuden senast en månad i förväg.

Vid ordinarie skolledarmöte ska följande ärenden förekomma:

 • skolledarmötets behöriga utlysande
 • upprop av ombuden
 • val av ordförande och sekreterare vid skolledarmötet
 • val av protokolljusterare
 • val av röstkontrollanter
 • styrelsens berättelse
 • ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande för Lärarförbundet Skolledare
 • val av tio ledamöter i styrelsen
 • val av valberedning

Vid val av styrelse för Lärarförbundet Skolledare ska medlemskårens sammansättning beaktas.

I de fall vakans uppstått rörande skolledarmötesvalt uppdrag förrättar ombuden till skolledarmötet fyllnadsval utifrån förslag från valberedningen för Lärarförbundet Skolledare.

Ombud har vid skolledarmötet en röst. Rösträtt får inte överlåtas och inte begränsas genom bundna mandat. Begärs omröstning ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Såvida inte annat i dessa stadgar föreskrivs, bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall äger skolledarmötets ordförande utslagsröst.

6 mom Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare

Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare leder verksamheten. Under tiden mellan skolledarmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare består av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande och tio ledamöter valda av skolledarmötet. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.

Det åligger styrelsen:

 • att leda verksamheten i överensstämmelse med förbundets stadgar
 • att verkställa skolledarmötets beslut
 • att de år det inte är skolledarmöte, kalla till och medverka i regionala årskonferenser med Lärarförbundet Skolledare i avdelningarna och riksorganisationen
 • att informera och i övrigt kommunicera med skolledarmedlemmar i Lärarförbundets avdelningar och riksorganisationen
 • att verka för rekrytering av medlemmar
 • att driva opinionsarbete för skolledarna i Lärarförbundet
 • att utarbeta en verksamhetsberättelse, omfattande skolledarmötesperioden

Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Begärs omröstning ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid val skiljer lotten. I övriga fall har mötets ordförande utslagsröst.

§ 11.1.2 Lärarförbundet Student

Som en del av Lärarförbundet finns Lärarförbundet Student som är förbundets organisation för studerandemedlemmar.

1 mom Uppgift

Lärarförbundet Student arbetar för att bevaka Lärarförbundets studerandemedlemmars intressen samt bevakar att lärarutbildningarna håller god kvalitet.

2 mom Organisation

Lärarförbundet Student utövar sin verksamhet genom följande organ:

 • lärarstudentmötet
 • styrelse
 • Lärarförbundet Student vid varje lärarutbildningsort

Styrelsen har Lärarförbundet Student vid varje lärarutbildningsort som kontaktorgan för sin verksamhet.

3 mom Ekonomi

För sin verksamhet erhåller Lärarförbundet Student medel från förbundet.

4 mom Lärarstudentmötet

Lärarstudentmötet är Lärarförbundet Students högsta beslutande organ.

Lärarstudentmötet sammanträder årligen. Styrelsen för Lärarförbundet Student fastställer tid och plats för Lärarstudentmötet. Lärarstudentmötet ska utlysas minst tre månader i förväg.

Lärarstudentmötet väljer ordförande, vice ordförande, styrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning samt fastställer fokusfrågor för kommande verksamhetsår som sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Lärarstudentmötets ombud utgörs av representanter från Lärarförbundet Student vid varje lärarutbildningsort. Vid varje lärarutbildningsort har Lärarförbundet Student ett (1) grundmandat. Ytterligare mandat tillkommer för varje påbörjat 300-tal studerandemedlemmar vid den avdelning inom vilken den lokala Lärarförbundet Student verkar, baserat på medlemsantalet den 1 januari. Utöver ombuden kan ytterligare studerandemedlemmar bjudas in som observatörer till Lärarstudentmötet. Dessa har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Handlingarna till Lärarstudentmötet ska utsändas till ombuden i god tid innan mötet.

Vid ordinarie Lärarstudentmöte ska följande ärenden förekomma:

 • Lärarstudentmötets behöriga utlysande
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av två ordförande och två sekreterare vid Lärarstudentmötet
 • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 • Fastställande av beslutsförfarande och arbetsordning
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsrevisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av motioner
 • Val av ordförande
 • Val av vice ordförande och sju styrelseledamöter
 • Val av två verksamhetsrevisorer
 • Val av fyra ledamöter till valberedningen

Vid val av styrelse för Lärarförbundet Student ska medlemskårens sammansättning beaktas.

I de fall vakans uppstått rörande lärarstudentmötesvalt uppdrag förrättar förbundsstyrelsen fyllnadsval utifrån förslag från valberedningen för Lärarförbundet Student.

Ombud har vid Lärarstudentmötet en röst. Rösträtt får inte överlåtas och inte begränsas genom bundna mandat. Begärs omröstning ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall äger Lärarförbundet Students ordförande utslagsröst.

Motionsrätt har varje studerandemedlem. Motioner ska vara Lärarförbundet Student tillhanda senast åtta veckor innan Lärarstudentmötet. Styrelsen ska besvara inkomna motioner senast fyra veckor innan Lärarstudentmötets öppnande.

Studerandemedlemmar i Lärarförbundet är valbara till följande poster i Lärarförbundet Student: ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och valberedningsledamot.

Nomineringsrätt har varje studerandemedlem. Nomineringarna till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter samt verksamhetsrevisorer skall vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor före Lärarstudentmötets öppnande. Valberedningen presenterar sitt förslag senast två veckor före Lärarstudentmötet.

5 mom Styrelsen för Lärarförbundet Student

Styrelsen för Lärarförbundet Student leder föreningens verksamhet. Under tiden mellan lärarstudentmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen för Lärarförbundet Student består av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter valda av lärarstudentmötet.

Det åligger styrelsen att:

 • leda verksamheten i enlighet med Lärarförbundets stadgar och Lärarförbundet Students styrdokument
 • verkställa de beslut som fattats på lärarstudentmötet
 • organisera lämpliga arbetsformer för Lärarförbundet Student,
 • uppdatera styrdokument enligt Lärarstudentmötets beslut
 • kommunicera Lärarförbundet Students verksamhet, mål och visioner till Lärarförbundet Students medlemmar.
 • utarbeta en verksamhetsberättelse omfattande verksamhetsåret
 • utarbeta ett överlämningsdokument till kommande styrelse

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Begärs omröstning ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall äger mötets ordförande utslagsröst.

§ 11.2 Avtalsdelegationer

§ 11.2.1 Uppgift

Inom Lärarförbundet finns avtalsdelegationer vars syfte är att fokusera på ett eller flera avtalsområden och att tillsammans med förbundsstyrelsen tillvarata medlemmarnas intressen. Avtalsdelegationer inrättas av förbundsstyrelsen och verkar under aktuell avtalsrörelse.

§ 11.2.2 Organisation

Antalet ledamöter i avtalsdelegation fastställs av förbundsstyrelsen. Ledamöterna tillsätts av förbundsstyrelsen efter nomineringar.

Presidiet utser inom sig en ledamot till avtalsdelegationen som också leder avtalsdelegationens arbete.

Övriga ledamöter ska vara medlemmar med anknytning till respektive avtalsdelegations område.

Om ett avtalsområde omfattar mer än 1/3 av förbundets medlemmar ska den delegationen vara 101 ledamöter och väljas genom valkretsförfarande enligt § 7 och ha beslutanderätt om avtalet och konfliktåtgärder.

§ 11.3 Referensorgan

Inom Lärarförbundet finns referensorgan vars syfte är att fokusera på olika verksamhetsområden, yrkesfrågor och i samarbete med förbundsstyrelsen tillvarata specifika medlemsgruppers intressen. Referensorganen ska också vara en samarbetspartner till avdelningar och nätverk inom organisationen. Referensorgan inrättas av förbundsstyrelsen.

Referensorgan kan utgöras av nämnder för olika skolformer, råd för olika ämnen och särskilda medlemsgruppers intressen.

Antalet ledamöter i referensorgan fastställs av förbundsstyrelsen. Ledamöterna tillsätts av förbundsstyrelsen efter nomineringar.

Förbundsstyrelsen utser inom sig en adjungerad ledamot i referensorganets styrelse.

Enbart medlemmar med anknytning till respektive referensorgans område kan utses till ledamöter.

Referensorganet utser inom sig ordförande.

§ 12 Konfliktmedel

Konfliktmedel ska trygga genomförandet av åtgärder i samband med förhandlingsverksamheten samt helt eller delvis hålla dig skadeslös om du på grund av förbundets eller motparts konfliktåtgärder lider ekonomiska förluster.

Kongressen beslutar om avsättning till konfliktmedel. Extra uttaxering beslutas av kongressen eller av förbundsrådet.

Förbundsstyrelsen beslutar om utbetalning av konfliktmedel.

Om du ensam eller tillsammans med andra medlemmar utan beslut av förbundsstyrelsen vidtar åtgärd som leder till konflikt eller på annat sätt medför ekonomisk förlust får du inte ersättning ur konfliktmedlen.

§ 13 Förbundstidning

Förbundet utger regelbundet en tidning som tillställs samtliga medlemmar. Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare inom tidningsredaktionen. Den ansvariga utgivaren ska följa det av förbundsstyrelsen fastställda redaktionella programmet.

§ 14 Räkenskaper och revision

Det åligger de av kongressen valda revisorerna att granska förbundets räkenskaper, verksamhet och förvaltning samt att årligen avge en till nästa kongress ställd berättelse, vilken ska tillställas förbundsstyrelsen före den 15 maj.

Revisionsberättelsen ska innehålla förslag om till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

Auktoriserad revisor ska anlitas och utses av förbundsstyrelsen på förslag av de valda revisorerna.

§ 15 Stadgetvister och ändringar

§ 15.1 Stadgetvist

Förbundsstyrelsen tolkar förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen prövar handläggning av enskilt medlemsärende på medlemmens begäran. Förbundets stadgar äger alltid företräde framför avdelningarnas stadgar. Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar, liksom tvister mellan förbundet och något av dess organ, kan av part överklagas hos kongressen.

§ 15.2 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs två tredjedelars majoritet bland de röstberättigade vid kongressen.

§ 15.3 Andra stadgeändringar

För beslut om ändring av §§ 15.2, 15.3, 16 och 17 ska beslut fattas vid två på varandra följande kongresser, varav minst en ordinarie, dock att mellan de båda kongresserna ska ha förflutit en tid av minst sex månader. Ytterligare krävs två tredjedelars majoritet för beslutet bland de röstberättigade vid båda kongresserna.

§ 16 Upplösning

För upplösning av förbundet krävs att två tredjedelar av förbundets medlemmar vid allmän omröstning uttalar sig för detta samt att beslut om upplösning fattas vid två på varandra följande kongresser, varav minst en ordinarie, dock att mellan de båda kongresserna ska ha förflutit en tid av minst sex månader. Ytterligare krävs två tredjedelars majoritet för beslutet bland de röstberättigade vid båda kongresserna.

Vid beslut om upplösning ska kongressen samtidigt besluta om vad som ska ske med förbundets tillgångar.

§ 17 Samgående

Beslut om samgående med annat förbund kan ske enligt två alternativ: antingen genom ett beslut vid en kongress med minst två tredjedels majoritet eller genom beslut med enkel majoritet av två på varandra följande kongresser, dock att mellan de båda kongresserna ska ha förflutit minst sex månader.

§ 18 Om samgående

Samgående enligt §17 avser bildande av ett eller flera förbund med annat/andra förbund får till följd att Lärarförbundet upplöses men att dess medlemmar och tillgångar övergår i ny form enligt kongressens beslut.

 • Skapad 2018-12-03
 • Uppdaterad 2022-04-06
Frågor & Svar