Lärarförbundet
Bli medlem

​Lärarförbundets remissvar på utredningen om kvalitet och likvärdighet i fritidshem

Lärarförbundet välkomnar de flesta av förslagen i utredningen om Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. Många av förslagen ligger i linje med de krav på förändringar som Lärarförbundet har drivit länge.

Utredningen om Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) presenterade sina förslag i juni 2020. En utredning där Lärarförbundet suttit med i utredningens expertgrupp för att föra fram våra medlemmars synpunkter. Nu skickar Lärarförbundet in sitt remissvar. Vi välkomnar de flesta av förslagen, som ligger i linje med de krav på förändringar som Lärarförbundet har drivit länge.

– Det är verkligen på tiden att den här utredningen kommer, senast något motsvarande gjordes var på 70-talet. Fritidshemmen har en nyckelroll i svenskt utbildningssystem och fritidspedagogiken står med sin särart för en framtidspedagogik, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Läs hela remissvaret här

De viktigaste förslagen i utredningen är följande:

  • Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet.
  • Skollagen ska förtydligas med att huvudmannen ska se till att fritidshemmet har ändamålsenliga lokaler. Skolverket ska ta fram riktlinjer för utformning och funktionalitet av fritidshemmens lokaler.
  • Skolverket ska ges i uppdrag att förtydliga läroplansdel 4 för att tydliggöra lärarens ansvar respektive arbetslagets gemensamma ansvar.
  • Statsbidragen för karriärsteg, lärarlönelyftet, lärarassistenter, personal-förstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik, samt specialpedagogik för lärande ska omfatta fritidshemmet.
  • Flera förslag om kompetensutveckling för rektorer och skolchefer om fritidshemmet.
  • Pedagogisk omsorg föreslås få en rad skärpningar av kraven på verksamhetens kvalitet och likvärdighet, samtidigt som en gradvis avveckling av verksamhetsformen genom ett etableringsstopp föreslås.

Lärarförbundets främsta krav har varit riktmärken för gruppstorlekar. Vi välkomnar därför förslaget om att införa nationella riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet. Idag är elevgrupperna i genomsnitt 38 elever och på många håll mycket större än så. Då blir det omöjligt för läraren i fritidshem att hinna se och följa varje elevs utveckling, och att bedriva en undervisning som ska vara situationsstyrd, upplevelse-baserad och grupporienterad samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

– Det är viktigt att staten sätter ned foten om hur stora elevgrupperna får bli och ger Skolverket i uppdrag att ta fram riktmärken. Under coronapandemin har en del lärare i fritidshem fått uppleva avsevärt mindre elevgrupper, och för första gången fått möjligheter att till fullo förverkliga och jobba i enlighet med uppdraget, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utredningen har gjort ett stort och gediget arbete och landat i många viktiga slutsatser. Vi vet att de har varit ute och mött många lärare i fritidshem på studiebesök runtom i landet, och även inhämtat synpunkter från forskare inom fritidspedagogik. Budskapet de har nåtts av har varit väldigt samstämmigt om fritidshemmets utmaningar och vilka förändringar som krävs för att vända utvecklingen för att uppnå fritidshemmens potential för elevers lärande.

– Kvalitet kostar pengar. Fritidshemmen är i skriande behov av ökade resurser för att stärka såväl likvärdigheten som kvaliteten. Men det duger inte att bara omfördela medel från en redan underfinansierad skolverksamhet. Förstärkningar på en del av skolsystemet får inte innebära försämringar någon annanstans - det krävs nya pengar, säger Johanna Jaara Åstrand.


Läs Lärarförbundets fritidshemspolitiska plattform”Fritidspedagogik är en framtidspedagogik”

Läs förbundsstyrelseledamot Line Isakssonvälkomnar förslaget i Fritidspedagogikbloggen

  • Skapad 2020-10-26
  • Uppdaterad 2020-10-26
Frågor & Svar