Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets politik för lärarutbildningarna

Lärarutbildningen är helt central för skolan eftersom den ger grunden och kärnan för läraryrket. Lärarförbundet vill se en förstärkning av lärarutbildningen som gör att hela utbildningen upplevs som professionsbaserad.

Lärarförbundet vill att lärarutbildningen är tydligt kopplad till det kommande yrket, men på ett sätt som skapar förutsättning för kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

En lärarutbildning ger kompetens i att planera och lägga upp undervisning, bedöma kunskapsnivåer och ge rätt stöd och utmaningar till varje elev. Lärares arbete utgörs också till viss del av myndighetsutövning. Det är endast en behörig lärare som kan ta det ansvaret och därmed vara en garant för rättssäkerheten. Varje enskild behörig lärare är en kvalitetsgaranti för sina egna elever, men en hög andel behöriga lärare är också en förutsättning för hela utbildningssystemet. Enligt skollagen 2011 ska skolan vila på vetenskaplig grund och där ingår att lärare tillsammans, kollegialt, utvecklar undervisningen och deltar i forskning. En sådan undervisningsutveckling kräver lärare som har en gedigen utbildning som bas, en bas som ges av en lärarutbildning och därefter fortsatt kompetensutveckling.

Grunden för lärarlegitimationen är den kompetens som lärs ut på en lärarutbildning; den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnen och ämnesdidaktik. Därför tar vi också avstånd från förslag som ger lärarexamen utan att ha tillräcklig omfattning av detta grundläggande innehåll.


Skapa hållbarhet genom forskning

Forskning ligger till grund för skolutveckling inom alla skolnivåer. Det är därför det är så viktigt att alla lärarprogram ger examen på avancerad nivå och därmed forskarbehörighet. En lärarutbildning måste vara hållbar för att möta de behov och utmaningar som skolan kommer att ställas inför de kommande decennierna. För att bli hållbar både för individen och för samhället måste lärarutbildningen vara forskningsanknuten. Den ska introducera studenterna till utbildningsvetenskaplig forskning, den ska förbereda för forskning och den ska bygga på forskning.

Underfinansieringen av lärarutbildningen måste upphöra

En bra lärarutbildning kräver att studenterna får omsätta teori till praktik, vilket kräver mycket tid mellan lärare och studenter. Finansiering av högskoleutbildning lider av systemfel. Anslagen utgår inte från de faktiska kostnaderna att utbilda studenter, och över tid har anslagsökningarna inte motsvarat kostnadsökningarna. Sedan dagens finansieringssystem för högre utbildning infördes i början av 90-talet har högskolornas anslag inte hållit jämna steg med kostnadsökningen. Lärarutbildningarna tillhör de utbildningsområden där problemen blir tydligast och lärarutbildningen är sedan många år tillbaka underfinansierade.

Det är dags att ta tag i grundproblemet, finansieringen. Höjd kvalitet är beroende av att lärarstudenterna ges fler undervisningstimmar och det kräver i sin tur en högre ersättning. Politikerna måste sluta blunda för det uppenbara – att kvalitet kostar. Vi kräver att ansvariga politiker tar sitt ansvar och räknar upp ersättningen, det är bara så vi kan öka kvaliteten i lärarutbildningarna.

Satsa på VFU

En förstärkning behöver göras av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU. En höjning av ersättningen för VFU skulle också utgöra en kvalitetsförstärkning, bland annat genom att öka andelen handledare med handledarutbildning, möjliggöra en tydligare examination samt förbättra förutsättningen för samverkan mellan lärarutbildningar och skolverksamhet exempelvis i någon av de framgångsrika former som nu bedrivits inom ramen för försöksverksamheten med övningsskolor.

Lärarförbundet vill se en ökad samverkan mellan lärarutbildningar, skolverksamhet och huvudmän, även utöver VFU, exempelvis frågor om dimensionering, inriktning och även kvalitetsutveckling. Det behövs också en mer utvecklad samverkansstruktur för återkommande kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare inom ramen för de kommande professionsprogrammen.

Bygg ut lärarutbildningen

Det råder en stor brist på lärare idag. Därför måste den reguljära lärarutbildningen byggas ut. Men det måste också till nya former av behörighetsgivande och behörighetskompletterande utbildningar. Därför är Lärarförbundet positiva till den arbetsintegrerade form av lärarutbildning som ges på flera lärosäten idag. Vi har också varit drivande bakom ett omställningsstudiestöd som möjliggör för yrkesväxlare att finansiera en lärarutbildning. Lärarförbundet vill också öka lärarbehörigheten genom att direkt rikta behörighetsgivande insatser till de obehöriga som redan är anställda i skolorna ­– med fördel i kombination med ett erbjudande om förmånligt studiestöd.

Lärarutbildningarna bör få högre ersättning för att åtgärda de brister vi ser idag. Internationaliseringen måste bli bättre och den lärarledda tiden måste öka. Forskarutbildning för lärarutbildare behöver byggas ut, den högskolepedagogiska kompetensen behöver stärkas och lärarutbildningarna måste bli bättre på att skapa förutsättningar för fler med icke traditionell bakgrund att ta sig igenom en lärarutbildning.

Förbättra samverkan på lärosätena

Slutligen behöver lärarutbildningarna få en starkare ställning på lärosätena med ett tydligt mandat för kvalitetsutveckling, exempelvis genom en egen fakultetsorganisation. En sådan utveckling skulle också skapa bättre förutsättning för samverkan med skolverksamheten. En professionsbaserad lärarutbildning kan aldrig bli verklighet utan utvecklade former för samverkan.

  • Skapad 2017-07-19
Frågor & Svar