Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets politik för lärarutbildningarna

Lärarutbildningen är helt central för skolan eftersom den ger grunden och kärnan för läraryrket. Lärarförbundet vill se en förstärkning av lärarutbildningen som gör att hela utbildningen upplevs som professionsbaserad.

Lärarförbundet vill att lärarutbildningen är tydligt kopplad till det kommande yrket, men på ett sätt som skapar förutsättning för kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Det är därför det är så viktigt att alla lärarprogram ger examen på avancerad nivå.

Skapa hållbarhet genom forskning

En lärarutbildning måste vara hållbar för att möta de behov och utmaningar som skolan kommer att ställas inför de kommande decennierna. För att bli hållbar både för individen och för samhället måste lärarutbildningen vara forskningsanknuten. Den ska introducera studenterna till utbildningsvetenskaplig forskning, den ska förbereda för forskning och den ska bygga på forskning.

Värna grunddragen i lärarutbildningen

Under lång tid har lärarutbildningen gjorts om ungefär vart tionde år. Det har försvårat för lärosätena att se till att utbildningen har fått en hög kvalitet, eftersom mycket kraft har gått åt till att förändra innehållet. Lärarförbundet vill därför värna grunddragen i den senaste lärarutbildningsreformen från 2011. Inom ramen för den lärarutbildningen vill vi dock se en förstärkning av flerspråkighetsdidaktik och estetiska lärprocesser.

Förstärk VFU:n

En förstärkning behöver göras av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU. En höjning av ersättningen för VFU skulle också utgöra en kvalitetsförstärkning, bland annat genom att öka andelen handledare med handledarutbildning, möjliggöra en tydligare examination samt förbättra förutsättningen för samverkan mellan lärarutbildningar och skolverksamhet exempelvis i någon av de framgångsrika former som nu bedrivits inom ramen för försöksverksamheten med övningsskolor.

Lärarförbundet vill se en ökad samverkan mellan lärarutbildningar, skolverksamhet och huvudmän, även utöver VFU, exempelvis frågor om dimensionering, inriktning och även kvalitetsutveckling. Det behövs också en mer utvecklad samverkansstruktur för återkommande kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare.

Bygg ut lärarutbildningen

År 2019 kommer det enligt prognoser saknas 65000 lärare. Därför måste den reguljära lärarutbildningen byggas ut. Men det måste också till nya former av behörighetsgivande och behörighetskompletterande utbildningar. För att möjliggöra för flera att läsa sådana måste stat och huvudmän ge bättre studiefinansiella förutsättningar, exempelvis så att fler lärare kan få läsa behörighetsgivande kurser på arbetstid.

Lärarutbildningarna bör få högre ersättning för att åtgärda de brister vi ser idag. Internationaliseringen måste bli bättre och den lärarledda tiden måste öka. Forskarutbildning för lärarutbildare behöver byggas ut, den högskolepedagogiska kompetensen behöver stärkas och lärarutbildningarna måste bli bättre på att skapa förutsättningar för fler med icke traditionell bakgrund att ta sig igenom en lärarutbildning.

Förbättra samverkan på lärosätena

Slutligen behöver lärarutbildningarna få en starkare ställning på lärosätena med ett tydligt mandat för kvalitetsutveckling, exempelvis genom en egen fakultetsorganisation. En sådan utveckling skulle också skapa bättre förutsättning för samverkan med skolverksamheten. En professionsbaserad lärarutbildning kan aldrig bli verklighet utan utvecklade former för samverkan.

  • Skapad 2017-07-19
Frågor & Svar