Lärarförbundet
Bli medlem

En likvärdig kulturskola av hög kvalitet

Kulturskolan står inför stora utmaningar. I Lärarförbundets politik för kulturskolan har vi identifierat fyra av dessa utmaningar som vi sätter fokus på. Kulturskolan måste erkännas och ses som en väsentlig och integrerad del av utbildningssystemet i allmänhet och skolväsendet i synnerhet.

Lärarförbundets politik för kulturskolan syftar till att möta de fyra utmaningar som vi har identifierat, på ett effektivt sätt. Utmaningarna är välkända och det finns en bred samsyn om vilka de är:

 • Likvärdig och hög kvalitet
 • Kompetensförsörjning
 • Hög arbetsbelastning och tuffa förutsättningar
 • Jämlikt och inkluderande deltagande

Vårt politiska program innefattar förslag som syftar till att stärka kulturskolan både på kort sikt men också på längre sikt ur ett mer visionärt perspektiv. Den betydande funktion som kulturskolan de facto redan fyller måste synliggöras och vidareutvecklas.

Kulturskolan måste erkännas och ses som en väsentlig och integrerad del av utbildningssystemet i allmänhet och skolväsendet i synnerhet.

Kulturskolans dubbla uppdrag

Kulturskolan fyller en väsentlig funktion inom både skolväsendet och utbildningssystemet i vid mening. Verksamheten måste betraktas både ur ett utbildningsperspektiv och ur ett kulturperspektiv. Den kompletterar och fördjupar de estetiska ämnena i grund- och gymnasieskolan. Den kan öka måluppfyllelsen och vitaliserar skolans demokratiska uppdrag.

Utöver detta fyller dess samverkan med skolväsendet en viktig funktion för både likvärdighet och integration. Estetiska lärprocesser och samarbeten förenar och bygger broar mellan elever. Kulturskolan erbjuder nya synsätt och skapar gemenskap och förståelse.

Kulturskolan har samtidigt sin särart och en helt egen roll genom att den erbjuder en konstnärlig grundutbildning för musiker, dansare, skådespelare, bildkonstnärer etc. Kulturskolan är länken vidare mot högre utbildning inom olika konstformer. Utbildningen lägger grunden för den professionella kulturutövningen och förser viktiga kulturinstitutioner med kompetens. Den utgör ett viktigt fundament i ett rikt kulturliv.

Exempel på Lärarförbundets politiska förslag

 • Att kommunerna ska ha en skyldighet att erbjuda kulturskola genom en nationell reglering
 • Att de olika utbildningarna för lärarna inom kulturskolan ska dimensioneras utifrån lokala och regionala behov
 • Att de olika utbildningarna för lärarna inom kulturskolan inte ska skapa inlåsningseffekter
 • Att VAL förlängs och öppnas upp för lärare inom kulturskolan
 • Att praktiknära forskning inom kulturskolan ska stimuleras
 • Att man eftersträvar att lägga undervisningen i anslutning till skoldagen
 • Att statliga satsningar på karriärvägar, lön etc. även ska komma kulturskolan till del
 • Att undervisningen alltid ska bedrivas i välutrustade och ändamålsenliga lokaler
 • Att alla skolledare inom kulturskolan erbjuds skolledarutbildning
 • Att skolledare inom kulturskolan ges goda organisatoriska förutsättningar - antalet medarbetare per chef måste exempelvis regelmässigt behandlas i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete
 • Att kulturskolan ska vara avgiftsfri
 • Att kulturskolan ges resurser för att kunna erbjuda ett rikt och kvalitativ utbud av kurser och ämnen i syfte att nå underrepresenterade grupper
 • Att kulturskolan ska samarbeta med skolväsendet för att nå ut till fler elever och öka inkluderingen
 • Att kommunernas förvaltningar samverkar med varandra och med kulturskolan, så att barn och unga får möjligheter till utveckling och integration genom nya undervisningsformer och samarbeten inom kulturskolan
 • Skapad 2016-11-18
 • Uppdaterad 2020-09-03
Frågor & Svar