Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets politik för kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen är en omfattande och mycket viktig del av det svenska utbildningssystemet. Varje år ger den hundratusentals människor möjlighet att sätta nya mål och växa som individer. Lärarförbundet sätter i sin politik fokus på några av vuxenutbildningens utmaningar.

Det livslånga lärandet

I samtida politisk debatt ses vuxenutbildningen ofta som starkt kopplad till frågor som rör omställning på arbetsmarknaden eller integration. Lärarförbundet har ett vidare perspektiv på vuxnas lärarande. Det handlar på ett övergripande plan om bildning. Ett livslångt lärande innefattar något mer än bara omställning och kontinuerlig matchning mot arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsperspektivet är väsentligt men måste kompletteras av ett bredare helhetsperspektiv som sätter medborgarnas bildning i högsätet.

Den kommunala upphandlingens baksidor

Idag är det vanligt att kommuner lägger ut hela eller delar av sin vuxenutbildning på entreprenad via upphandling. Systemet med entreprenad tenderar att skapa en osäkerhet och ryckighet i verksamhetens förutsättningar och planering. Detta kan exempelvis innebära osäkra anställningar för lärare, kortsiktiga lösningar kring lokaler och kursupplägg, samt uteblivna satsningar på löner och kompetensutveckling. Lärarförbundet vill att det nuvarande systemet för kommunal upphandling av vuxenutbildningen ersätts med ett annat, mer långsiktigt hållbart system.

Vuxenutbildningen – en attraktiv arbetsgivare

Den pågående expansionen av vuxenutbildningen har tydliggjort bristen på behöriga lärare. För att lärare och blivande lärare i högre grad ska välja att satsa på vuxenutbildningen behöver den kommunala vuxenutbildningen vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarna ska uppleva att de har en konkurrenskraftig lön och goda karriärvägar, men också att de har tillgång till bra och relevant kompetensutveckling. För Lärarförbundet är det självklart att vuxenutbildningen ska omfattas av samtliga statliga satsningar på till exempel lön, kompetensutveckling och karriärvägar.

Arbetsbelastning och arbetsmiljö

Lärare inom vuxenutbildningen upplever en ständigt ökande arbetsbelastning. Det område som tydligast ligger bakom den ökade arbetsbelastningen är ökad administration och dokumentation. Gemensamt måste vi skapa en situation där lärare kan lägga sitt fokus på eleverna och på att utveckla undervisningen. Lärares kärnuppdrag ska prioriteras i alla sammanhang. Tillräcklig tid för planering och genomförande av kärnuppdraget ska avsättas. Administrativa kringsysslor såsom till exempel CSN-frågor, IT-administration och närvarorapportering till arbetsförmedlingen är inte lärararbete och bör tas bort från lärarna. Lärare måste få tid att vara lärare.

Utdrag ur Lärarförbundets politiska förslag för den kommunala vuxenutbildningen:

 • Att ett långsiktigt hållbart alternativ till dagens upphandlingssystem för vuxenutbildning behöver tas fram. Alternativet ska tas fram och utvecklas i dialog med professionen.
 • Att lärarnas kärnuppdrag alltid ska prioriteras och renodlas.
 • Att antalet förstelärare- och lektorstjänster inom vuxenutbildningen ska öka samt att vuxenutbildningen ska omfattas av samtliga statliga satsningar på till exempel lön, kompetensutveckling och karriärvägar.
 • Att ett professionsprogram för befintliga lärare inom vuxenutbildningen skapas. Programmet ska bidra till att lärarna stärker sin kompetens kring bland annat vuxenpedagogik, specialpedagogik, svenska som andraspråk och interkulturalitet. Programmet ska utvecklas i samråd med professionen.
 • Att praktiknära forskning om vuxnas lärande främjas och kommer lärarna till del. Fler lärare ska ges möjligheter att forska om vuxenutbildningen.
 • Att lärarutbildningen alltid ska innefatta möjligheten att läsa vuxendidaktik.
 • Att antagningen till vuxenutbildningen inte bör ske tätare än en gång per månad.
 • Att det skapas en nationell standard för hur många timmars lärarledd undervisning en heltidskurs minst bör omfatta i veckan.
 • Att kommunen skapar en samordningsfunktion för att möta de nyanländas behov av till exempel studiehandledare på modersmål, modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk samt psykologer för traumabearbetning.
 • Att insatser ska vidtas för att andelen legitimerade lärare ska öka.
 • Att lämplig skolmyndighet får i uppdrag att kartlägga hur och i vilken utsträckning som huvudmännen idag tillser att bildningsuppdraget genomsyrar kommunal vuxenutbildningen.
 • Att bildningsuppdraget behöver synliggöras och stärkas inom den kommunala vuxenutbildningen.
 • Skapad 2017-05-11
 • Uppdaterad 2020-05-11
Frågor & Svar