Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets organisation

Lärarförbundet är aktivt i varje kommun och på de flesta arbetsplatser där vi har medlemmar. Vi har också en central organisation för att till exempel sköta centrala förhandlingar, påverka politiker på riksplanet och samordna förbundets verksamhet.

Du som är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare och du som är anställd som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare samt du som är lärarstuderande får vara medlem i förbundet.

Lärarförbundet arbetar på många olika sätt, till exempel genom att förhandla med arbetsgivaren, påverka politiska beslut och bedriva opinionsarbete.

Arbetsplatsombudet samlande kraft

Men det viktigaste arbetet bedrivs av medlemmarna på arbetsplatsen, med arbetsplatsombudet som en samlande kraft. Det är här man diskuterar ihop sig, ställer krav och samverkar med arbetsgivaren. Det är också här man bedriver utvecklingsarbete och lägger grunden för hur lönerna utvecklas.

Förbundsstyrelsen leder arbetet

Förbundsstyrelsen, som består av 14 ledamöter, leder Lärarförbundets arbete. Förbundsordförande är Johanna Jaara Åstrand. Förbundsstyrelsen väljs av kongressen var fjärde år.

Medlemsförslag

Alla medlemmar kan tycka till om det som Lärarförbundet gör genom att lämna ett medlemsförslag. Förslagen kan väckas av avdelningar, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet Student och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden. Medlemsförslag, som väcks av enskilda medlemmar ska inlämnas till respektive avdelning.

Nationella organ

Det finns tre nationella organ som hjälper förbundsstyrelsen: avtalsdelegation för SKR, förbundsrådet och kongressen. Ledamöter till de här organen väljs av medlemmarna på avdelningarnas årsmöten.

Avtalsdelegation

Inom Lärarförbundet finns avtalsdelegationer vars syfte är att fokusera på ett eller flera avtalsområden och att tillsammans med förbundsstyrelsen tillvarata medlemmarnas intressen. Avtalsdelegationer inrättas av förbundsstyrelsen och verkar under aktuell avtalsrörelse.
Om ett avtalsområde omfattar mer än 1/3 av förbundets medlemmar ska den delegationen vara 101 ledamöter och har beslutanderätt om avtalet och konfliktåtgärder. Detta gäller avtalet med SKR, Sveriges kommuner och regioner. Ledamöterna till den avtalsdelegationen utses också direkt av medlemmarna efter nominering och val på varje avdelnings årsmöte.

Förbundsrådet

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. Val till förbundsrådet sker på avdelningarnas årsmöten och ombudet väljs för ett år.

Kongressen

Lärarförbundets kongress sammanträder vart fjärde år och besluten fattas av 259 ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter.

Rådgivande organ till förbundsstyrelsen

Lärarförbundets kongress beslutade 2014 att förändra de rådgivande organen till förbundsstyrelsen. Numera finns det referensorgan för olika skolformer.

Riksavdelningar och avdelningar i kommunerna

Inom förbundet finns olika typer av avdelningar:

  • Lokalavdelningar, som i regel omfattar en kommun.
  • Riksavdelningar, som i regel omfattar ett företag, en koncern eller en myndighet.
  • Samrådsavdelning, som i regel omfattar flera olika företag, flera koncerner, flera kommuner eller flera myndigheter.

Föreningar

Inom Lärarförbundet finns två föreningar vars syfte är att i samarbete med förbundsstyrelsen tillvarata specifika medlemsgruppers intressen.

Lärarförbundet Student

Lärarförbundet student är ett forum för våra medlemmar som är lärarstudenter, för att påverka och förbättra lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen. Lärarförbundet Student finns på i princip alla orter som har lärarutbildning.

Lärarförbundet Skolledare

Lärarförbundet Skolledare organiserar drygt 6 000 aktiva medlemmar. Lärarförbundet är därmed det största förbundet för skolledare. Inom Lärarförbundet Skolledare organiserar vi all personal inom utbildningsområdet som har ledarbefattningar.

  • Skapad 2011-10-12
  • Uppdaterad 2020-12-18
Frågor & Svar