Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets grundläggande värderingar

Den så kallade portalparagrafen beskriver Lärarförbundets grundläggande värderingar och ändamål.

1§ Grundläggande värderingar och ändamål

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund för lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen.

Se vår film om Lärarförbundets grundläggande värderingar och visioner.

Grundläggande värderingar

Starkare tillsammans

Vi är en stark och enad profession med stor autonomi. Vi tar initiativ och agerar utifrån den kunskap som vår professionsutbildning och erfarenhet har givit oss. Vi ser lagar och avtal som verktyg för att förbättra arbetsmiljön, utveckla våra förutsättningar och nå våra mål. Tillsammans tar vi ansvar för vår yrkesetik och driver professionens utveckling framåt.

Solidaritet

Lärarförbundets arbete bygger på solidaritet inom professionen på arbetsplatsen såväl
som i Sverige och i världen. Vi visar solidaritet med varandra genom att sluta kollektivavtal som förbättrar våra villkor och ökar det professionella inflytandet. Styrkan finner vi i att verka tillsammans med lösningar på lärarnas frågor i fokus. Genom samarbete med organisationer i Sverige och i andra länder verkar vi för en demokratisk utveckling och för varje lärares rätt att organisera sig i starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer både i Sverige och internationellt.

Livslångt lärande

Lärande ska kunna ske genom hela livet. Alla barn, elever, studerande och lärare ska med hållbara förutsättningar ha tillgång till offentligt finansierad utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Den ska bygga på vetenskaplig och konstnärlig grund, beprövad erfarenhet och vara icke-konfessionell.

Mänskliga rättigheter

Lärarförbundet tar ställning och arbetar för mänskliga rättigheter. Vi ansluter oss till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och till FN:s barnkonvention. Vi anser att ett mångkulturellt samhälle gagnar Sverige och att alla har förmåga att utvecklas och bidra till samhällets utveckling genom sina kunskaper och erfarenheter. Lärarförbundet tar därför avstånd från alla former av kränkningar, diskriminering och segregation samt verkar för ett jämställt och inkluderande samhälle.

Demokrati

Demokrati och öppenhet är en grundförutsättning för att bygga framtid och måste ständigt försvaras och utvecklas. Vi är en viktig samhällsaktör och är genom vår roll som aktiv arbetsmarknadspart i den svenska partsmodellen viktig för det demokratiska samhällsbygget. All verksamhet som Lärarförbundet bedriver organiseras på ett sätt som gynnar en demokratisk process. Olika åsikter förs fram och möts med respekt.

Partipolitiskt obundet

Lärarförbundet är partipolitiskt obundet och det är en styrka som innebär att vi driver och tar ställning i politiska frågor med samma intensitet oavsett politisk majoritet. Vi gör det utifrån Lärarförbundets värderingar och fastställda politik.

Ändamål

Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver vi våra villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här