Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundets förskolepolitik

Med stor förskollärarbrist och hög arbetsbelastning står förskolan inför stora utmaningar. Det är hög tid att lyssna på professionen. Förskolan behöver organiseras så att lärare och skolledare har förutsättningar att ta sitt yrkesansvar utan att det sker på bekostnad av deras egen hälsa.

Den svenska förskolan har en lång och stolt historia, som har formats av engagerade och professionella lärare. Den första barnkrubban öppnades redan i mitten av 1800-talet, och jubileumsåret 2018 är det hundra år sedan barnträdgårdsledarinnorna började organisera sig i vad som kom att bli förskollärarnas första fackliga organisation.

Sedan dess har våra förskolor utvecklats till ett internationellt föredöme, för sitt sätt att förena lärande, lek och omsorg samt för sin kvalitet och tillgänglighet oavsett barnens socioekonomiska bakgrund. Men vår förskola skulle inte ha den ställning den har idag om det inte hade varit för de kunskaper och det innehåll som utvecklats av professionen.

Givetvis är det också professionen som har den bästa samlade kunskapen om vilka de största utmaningarna och behoven är idag. För det står helt klart att utmaningarna har blivit allt större under senare år.

När förskollärare och rektorer beskriver de svårigheter de möter i sina respektive yrkesroller ligger frågor som kan relateras till arbetsbelastning och lärarbrist i topp. Det handlar om stora barngrupper, låg lärar- och chefstäthet, för mycket tid till arbetsuppgifter som inte tillhör det pedagogiska uppdraget och för lite tid till pedagogisk utveckling.

Det är hög tid att lyssna på professionen. Förskolan behöver organiseras så att lärare och skolledare har förutsättningar att ta sitt yrkesansvar utan att det sker på bekostnad av deras egen hälsa. Det handlar om att göra yrket attraktivt, hållbart och utvecklande genom hela karriären.

Lärarförbundets förskolepolitik

Med dessa frågor som bakgrund och perspektiv så fortsätter vi att trycka på när det gäller att:

 • Utveckla förskollärarrollen och ta vara på förskollärarnas kompetens:
  Arbetsorganisationen måste utvecklas så det skapas en balans mellan ansvar, uppdrag och förutsättningar. Yrkesrollerna i förskolan måste tydliggöras och stödfunktioner till förskolläraren måste säkras. Vi kopplar tiden som måste frigöras till undervisningen, så skrivningen blir - tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling måste garanteras för alla förskollärare.
 • Ta lärarbristen i förskolan på allvar:
  Varje huvudman ska ha en kompetensförsörjningsplan och en rekryteringsplan, för att fler ska vilja bli och fler ska vilja förbli förskollärare. Vi behöver säkra varje förskollärares rätt till kollegial utveckling med andra förskollärare. Vi behöver fler utbildningsplatser och alternativa vägar till en förskollärarexamen, utan att äventyra kvaliteten.
 • Främja professionens utveckling:
  Det är vi själva i professionen som tar kommandot, och utvecklar förskolan och undervisningsbegreppet. Vi ser det som självklart att förskollärarutbildningen förlängs och leder till en examen på avancerad nivå samt att förskollärare omfattas av professionsprogrammet precis som övriga lärare och skolledare inom hela skolväsendet.
 • Låt barnens bästa styra barngruppernas storlek:
  Gruppstorlekarna måste anpassas efter barnens behov av en trygg och lärorik miljö. Förskollärares och förskolechefers bedömningar måste få ett större utrymme och effekt. Alla huvudmän måste ha en tydlig plan mot riktmärkena och lokaler utformas med sikte på dessa.
 • Stärk det pedagogiska ledarskapet:
  Lärarförbundet har påverkat så att förskolechef blir rektor, från 1 juli 2019, och med lika lång rektorsutbildning som andra rektorer! Vi fortsätter genom Lärarförbundet Skolledare att pressa på för att minska antalet medarbetare per chef och därmed kvaliteten och säkra arbetsmiljön! När förskollärare och rektorer beskriver de svårigheter de möter i sina respektive yrkesroller ligger frågor som kan relateras till arbetsbelastning och lärarbrist i topp. Det handlar om stora barngrupper, låg lärar- och chefstäthet, för mycket tid till arbetsuppgifter som inte tillhör det pedagogiska uppdraget och för lite tid till planering, reflektion och utveckling.
 • Satsa på specialpedagogisk kompetens och skapa en likvärdig förskola:
  Barn som har ett behov av särskilt stöd sak inte behöva vänta. Tidiga insatser bör ses som en investering och inte en kostnad. Vi trycker också på för att förskolans kompensatoriska uppdrag ska stärkas och resurser därmed riktas för att möjliggöra detta.


 • Skapad 2018-01-20
 • Uppdaterad 2020-06-25
Frågor & Svar