Lärarförbundet
Bli medlem

Vår forskningspolitik - att skapa en skola på vetenskaplig grund

Läraryrkets anknytning till forskning är viktig för professionens utveckling, för att höja professionens status och bidra till skolutveckling. För att möta skolans utmaningar behöver forskningens anknytning till skolan förstärkas.

Skolan står inför stora utmaningar som handlar om högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet så att alla barn och elever får samma chans att lyckas.

För att möta dessa utmaningar behöver forskningens anknytning till skolan på olika sätt förstärkas. I Lärarförbundets forskningspolitik är målet att skapa en skola på vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.

Det här vill Lärarförbundet

För att nå målet behövs en rad olika insatser - på arbetsplatsen, hos skolhuvudmännen och på nationell nivå. Förbundets forskningspolitik omfattar samtliga skol- och verksamhetsformer. Den berör alla lärare, från förskola till universitet. Här nedan listar vi sammanfattningar av våra förslag.

Utöka och förstärk utbildningsvetenskaplig och praktiknära forskning

Utbildningsvetenskaplig forskning har blygsamma resurser jämfört med andra vetenskapsområden. Lärarförbundet anser att det finns ett stort behov av utökade resurser och förstärkning av så kallad tillämpad forskning med praktiknära inriktning, som ger stöd för professionella bedömningar i relation till barns, elevers och studenters utveckling och lärande.

 • Förstärk resurserna till Vetenskapsrådet och utbildningsvetenskapliga kommittén.
 • Förstärk skolforskningsinstitutets fördelning av forskningsmedel.
 • Inrätta utbildningsvetenskap som ett eget vetenskapsområde.
 • Det ska vara en tydligare koppling mellan fakultetsmedel och utbildningens storlek.
 • Revidera kvalitetskriterier för konkurrensutsatta forskningsmedel.

Utveckla praktiknära forskning av hög kvalitet

Praktiknära forskning utgår från lärarprofessionens frågor och behov och ger stöd i arbetet med att utveckla undervisningen, metoder och arbetssätt. Det som står i fokus är barns och elevers lärande i relation till undervisningen. Samtidigt är det viktigt att inom all utbildningsforskning förstå kontexten, då förutsättningar som exempelvis barn- och elevsammansättning, organisation, resurser och ledning påverkar vad som sker i verksamheten.

 • Utveckla den kontextuella förståelsen.
 • Olika vetenskapliga discipliner bidrar.
 • Höga kvalitetskrav stärker legitimiteten.

Förstärk lärarutbildningens forskningsanknytning

Lärarutbildningen är grundläggande för lärarprofessionens forskningsanknytning. Utbildningens innehåll ska vila på vetenskaplig grund vilket förutsätter att forskningsmedlen står i proportion till utbildningens storlek. Därför behöver den utbildningsvetenskapliga forskarutbildningen förstärkas.

 • All lärarutbildning ska leda till examen på avancerad nivå.
 • Lärarutbildningens teori och praktik ska samspela och berika varandra.
 • Utöka möjligheterna för lärare att läsa in magister- masternivå.
 • Utöka antalet doktorandtjänster inom det utbildningsvetenskapliga området.
 • Inrätta forskarskola för lärarutbildare.
 • Öka de direkta statliga anslagen till forskning i anslutning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Öka samverkan mellan skola, lärarutbildning och forskning

En viktig nyckel till en skola som vilar på vetenskaplig grund är förbättrad samverkan mellan förskola, skola, lärarutbildning och forskning. Lärarförbundet behöver driva och på olika sätt stödja att olika angelägna former för samverkan utvecklas.

 • Utveckla övningsskolor till FoU-skolor/förskolor eller akademiska skolor.
 • Inrätta nationella skolforskningsavtal.
 • Inrätta ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare.
 • Utveckla en regional struktur för ökad samverkan.

Utveckla professionens deltagande i forskning

En central del i Lärarförbundets forskningspolitik är att fler lärare och skolledare går vidare till forskarutbildning och deltar i olika insatser kopplade till forskning. Lärartjänster i förskola och skola behöver i större utsträckning innehålla möjligheter till egen forskning.

 • Utöka antalet lektorstjänster.
 • Utveckla forskarskolorna och kommundoktorandtjänster.
 • Förstärk huvudmännens ansvar i olika forskningsrelaterade satsningar.
 • Inrätta ett nytt system för delade tjänster.

Utveckla professionens delaktighet i forskning – minska klyftan mellan forskning och praktik

Lärarförbundet anser att det är viktigt att lärare kan delta i olika forskningsbaserade aktiviteter som bedrivs i förskola och skola och grundas i lärarnas vardagliga praktik. Det behöver utökas och utvecklas genom att hitta fungerande former inom skolans organisation.

 • Utveckla gemensamma forskningsbaserade aktiviteter.
 • Utveckla skolmyndigheternas och huvudmännens samverkan med professionen.
 • Lärare behöver få tillgång till de vetenskapliga databaserna.

ULF-projektet

Verksamheten ULF ska främja samverkan mellan forskning och skolverksamhet på jämlika villkor. Det innebär exempelvis att skolans frågeställningar står i fokus och att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt. Uppdraget som pågått under perioden 2017–2021 ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolan samt i förskollärar- och lärarutbildningarna. När det gäller den utveckling som är på gång driver Lärarförbundet:

 • att ULF-rådet ska ha professionsrepresentation
 • att lärare måste få mer tid avsatt för forskningsprojekt. De statliga medel som nyss tillskjutits spelar roll men behöver kompletteras.

 • Skapad 2016-04-06
 • Uppdaterad 2020-04-06
Frågor & Svar