Lärarförbundet

Lärarförbundets budgetkommentar: Inte tillräckligt för att lösa lärarbristen

​Under onsdagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. Förslaget innehåller en rad skolsatsningar, både nya och tidigare kända.

- Jag välkomnar nya investeringar i skolan. Det behövs. Men budgetpropositionen innehåller tyvärr inte alla de nödvändiga förslag som krävs för att häva lärarbristen. Tvärtom finns förslag på utbyggd vuxenutbildning och fler undervisningstimmar i matematik där det inte finns matchande satsningar för att få fler lärare som kan göra jobbet, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Lärarförbundet anser att det fortfarande behövs många åtgärder för att lösa lärarbristen.

- Jag har sagt det förut: Det finns ingen annan planet dit vi kan åka och hämta fler lärare till nya och utökade uppdrag i skolan. Vi behöver höja lärarlönerna, förbättra lärares arbetsmiljö och ge lärarna mer makt över sin yrkesutövning för att höja läraryrkets status och göra det till framtidsyrke för unga, säger Johanna Jaara Åstrand.

- Jag välkomnar att regeringen väljer att fördela de sex miljarderna till ökad likvärdighet utifrån socioekeonomisk viktning. Det är i enlighet med Skolkommissionens ambition och kommer bidra till en mer jämlik skola, säger Johanna Jaara Åstrand.

Bland regeringens förslag finns bland annat följande satsningar:

  • 6 miljarder avsätts succesivt 2018-2020 för att öka likvärdigheten i grundskolan. Medlen ska fördelas utifrån en socioekonomisk viktning i linje med vad Skolkommissionen föreslår.
  • Fler utbildningsplatser inrättas inom yrkeshögskolan och gymnasial yrkesvux, vid folkhögskolan och inom universitet och högskolor
  • Förskoleklassen blir obligatorisk från och med höstterminen 2018
  • Ett nationellt kulturskolecentrum införs och en satsning på att rekrytera fler lärare inom kulturskolan ska genomföras.
  • Lärarlyftet II, det specialpedagogiska lyftet och Läslyftet förlängs Prao blir obligatoriskt för åk 8-9.
  • Antalet undervisningstimmar i matematik utökas för åk 7-9
  • Grundläggande högskolebehörighet återinförs på yrkesprogrammen i gymnasieskolan
  • Den statliga rektorsutbildningen öppnas även mot biträdande rektorer och fortbildningsinsatser för rektorer förlängs

När det gäller lärarutbildningen och rekrytering till läraryrket avsätter regeringen medel för bland annat VAL och särskild KPU, sommarkurser med särskild inriktning mot lärarutbildning och informationsprojekt som tydliggör vägar in till yrket. Det sker också en satsning på rekrytering av fler yrkeslärare, och en utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet i yrkesutbildningen.

Lärarförbundet välkomnar stort den resursförstärkning om 6 miljarder som tillförs grundskolan. Satsningen ligger helt i linje med vad Lärarförbundet har krävt. Lärarförbundet välkomnar också många av de andra satsningarna men flera av dem kommer att kräva att det finns långt fler lärare än vad det gör idag. Både obligatorisk förskoleklass, lovskola på introduktionsprogrammen, utökningen av undervisningstimmar i matematik och den stora utökningen av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen och folkhögskolan blir ordentliga utmaningar att genomföra med den rådande lärarbristen. Lärarförbundet anser också att inte heller att de pengar som anslås till huvudmännen för att till exempel genomföra läsa-skriva-räkna-garantin kommer att täcka att anställa de speciallärare/pedagoger som behövs för att genomföra de stödåtgärder som blir obligatoriska för skolan.

Läs Lärarförbundets sammanställning och kommentarer till alla budgetpropositionens förslag i bifogad pdf.


Kommentarer:

Karin
Karin Ipenburg Svanberg

Hejsan!
Var finns det pengar till barn med speciella problem såsom ADHD, Autism och liknande, nu för tiden ska alla inhysas i klassen och läraren ska klara av allt genom särskilda anpassningar. Vi får inte en enda extra krona för assistenter utan allt ska klaras av inom ramen för budgeten. Detta är för mig den punkten förutom löner ligger högst på min prioriteringslista!!!
Min egna situation är snart ohållbar och kanske blir det sjukskrivning för min del snart.

  • Skapad 2017-09-28 12:05

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här