Lärarförbundet
Bli medlem

Välkommet förslag att ge uppehållstillstånd för gymnasiala studier

Den som påbörjat en gymnasial utbildning med tillfälligt uppehållstillstånd ska få möjlighet att slutföra den, det föreslår Justitiedepartementet. Lärarförbundet välkomnar förslaget och ser det som angeläget utifrån humanitära skäl. Alla elever i Sverige ska ha rätt till god utbildning.

Lärarförbundet välkomnar Justitiedepartementets utkast till remissen om Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Förslaget föreslår kort att den som påbörjat en gymnasial utbildning och har tillfälligt uppehållstillstånd, ska kunna slutföra sina gymnasiala studier.

- Alla elever i Sverige har rätt till en god utbildning av hög kvalitet. Detta gäller även de nyanlända elever som lagförslaget gäller. Därför ställer vi oss bakom förslaget. säger Johanna Jaara Åstrand Lärarförbundets ordförande.

Angeläget av humanitära skäl

Förslaget är angeläget av humanitära skäl. Lärarförbundet ser det som en pragmatisk lösning på en ytterst svår situation. Eleverna måste få avsluta sina gymnasiestudier för att kunna bygga sig en framtid. Att beviljas uppehållstillstånd är således en självklarhet för oss som lärarförbund. Under rådande lagstiftning är Lärarförbundet oroade över de de ensamkommande unga som kan komma att drivas in i ett papperslöst tillstånd och fara mycket illa. Ensamkommande unga löper risk att utvisas till ett land som många av dem inte ens levt i och vi i Lärarförbundet försvarar dessa elevers rättigheter.

- Det är viktigt att eleverna ifråga beviljas uppehållstillstånd för sina fortsatta gymnasiestudier. Vi står tillsammans med Sveriges lärare och ledare upp för dessa elevers rättigheter. säger Johanna Jaara Åstrand.

Ge rätt satsningar

Tillsammans med förslagets genomförande behövs satsningar på fler lärare, studiehandledning på modersmål, svenska som andraspråk, studie- och yrkesvägledning, en utökad elevhälsa och insatser utifrån elevernas individuella behov.

Med rätt förutsättningar för elever, lärare och skolledare kan detta göras möjligt. Regeringen bör i fortsatt dialog med professionerna hitta lösningar på dessa praktiska utmaningar för att lagförslagets intentioner ska kunna infrias på bästa sätt.

Lärarnas och skolledarnas roll

Lagförslaget ger skolledare och lärare en bekymmersam roll vid förlängningar och återkallanden av uppehållstillstånd. Lärares yrkesetiska principer innebär att professionen ska sätta elevens intressen i fokus och skydda eleven mot skada. Bedömning och betygssättning ska vara saklig, rättvis och får inte utsättas för påtryckningar. I lagförslaget kopplas uppehållstillstånden till studieresultat. Relationen mellan skolans personal och eleverna utmanas därmed eftersom skolan indirekt – genom att rapportera studieresultat - bidrar till besluten om uppehållstillstånd.

Detta är något som också flera andra remissinstanser påpekar är olämpligt. Lärare och skolledares roller måste alltså definieras och klargöras, då de påverkar de nyanländas framtid. Lagtexten får inte lämna utrymme för godtycke och idag saknar remissen definitioner av centrala skolrelaterade begrepp. Kraven på ”fullföljd utbildning”, ”studieaktivitet” etcetera måste definieras tydligt. Lärare ska ha inte ha en orimlig roll vid prövningar av uppehållstillstånd.

  • Skapad 2017-01-09
Frågor & Svar