Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Trollhättan har drivit igenom kraftigare coronaåtgärder

När de skärpta coronarestriktionerna i Västra Götaland kom på plats i slutet av oktober krävde Lärarförbundet Trollhättan snabbt åtgärder ute på skolor och förskolor för att skydda lärarna från smittspridningen. Efter Lärarförbundets fackliga arbete har nu åtgärder kommit på plats.

Jenny Barkman är ordförande i Lärarförbundet Trollhättan och berättar om en stor frustration bland medlemmarna under coronapandemin då arbetsgivaren inte genomförde fler åtgärder för att förhindra smitta ute på förskolor, skolor och fritidshem. När de skärpta lokala restriktionerna kom på plats i region Västra Götaland på grund av ökad smittspridning bestämde sig styrelsen för Lärarförbundet Trollhättan att driva smittskyddsfrågorna tuffare, samtidigt som de var transparenta mot medlemmar och ombud.

Lärarförbundet Trollhättans krav:

 • Möjlighet att arbeta hemifrån vid all tid som inte är i klass/barngrupp. Även för förskollärare som har planeringstid i början/slutet av dagen.
 • Erforderliga arbetsverkyg för distansarbete: dator eller surfplatta.
 • Utvecklingssamtal digitalt, per telefon eller skjuts på framtiden,
 • Personalmöten av alla slag antingen genomförs digitalt hemifrån eller skjuts på framtiden.
 • Riskbedömningar och handlingsplaner uppdateras inom 7 arbetsdagar och därefter fortlöpande. Att flytta delar av verksamheten till andra lokaler för att uppfylla Folkhälsomyndighetens råd om distans, ska övervägas som åtgärd.
 • Handsprit ska finnas tillgänglig till all personal i verksamheten. Särskilt för lärare i fritidshem, förskollärare i förskoleklass och förskola samt lärare för yngre år är långa perioder med barn/elever och kan inte gå ifrån för att tvätta händerna tillräckligt ofta.
 • att utökad städ av ytor som man ofta rör vid ska skötas av serviceförvaltningens personal.

Det gick bra att driva frågorna på gymnasiet och vuxenutbildningen, skolformer som i Trollhättan drivs tillsammans med grannkommunen Vänersborg. Delvis annan arbetsgivare för de skolformerna, med andra ord.

– De kallade snabbt till extra skyddskommitté och vidtog åtgärder. Alla möten sker digitalt och personalen har möjlighet att arbeta hemma den tid man inte är med elever. Man jobbar vidare med frågor kring trängsel inom skolbyggnaderna, berättar Jenny Barkman.

På förskola och grundskola krävde Lärarförbundet Trollhättan extra skyddskommitté och tog upp kraven:

– Vi var väldigt tydliga med vilka risker vi såg att arbetsgivaren inte hanterat tillräckligt väl, säger Jenny Barkman.

Mötet ajournerades och återupptogs per mail. Dock ändrade sig inte arbetsgivaren inte på alla punkter, så Lärarförbundet Trollhättan förklarade sig oenig med arbetsgivaren och gjorde en omsorgsfull skrivning i protokollet vari oenigheten bestod.

Lärarförbundet Trollhättan förberedde sig på att gå ännu längre för att få åtgärder på plats och började ha täta digitala avstämningar med ombud och medlemmar för att hitta konkreta exempel på där arbetsgivaren brustit i smittskyddsarbetet men också för att berätta för medlemmarna vad Lärarförbundet står för och arbetar med i denna situation.

– Vi diskuterade problemen på utbildningsförvaltningen med den centrala skyddskommittén som har möte varje vecka numera och informerade kommundirektören om vår oro kring situationen, säger Jenny Barkman.

När nästa extra skyddskommitté inleddes hade tonen från arbetsgivaren förändrats.

– Arbetsgivaren var klart besvärad av att det hade slutat i oenighet med oss och vår beskrivning av oenigheten, säger Jenny Barkman och fortsätter:

– Vi landade i att tillsammans med arbetsgivaren uppdatera riskbedömningen som var gjord. När vi väl kom igång fanns en annan vilja att hitta formuleringar och åtgärder som båda parter kunde acceptera. Det var tydligt att arbetsgivaren diskuterat vikten av att nå enighet och vad som kan hända om man inte gör det. Trots det blev det ändå ett tufft möte, där vi citerade regeringens presskonferens: ”leta inte efter kryphål” och ”dessa råd ska vara normerande”. Äntligen förstod arbetsgivaren att en oenighet inte var bra för dem och att de var tvungna att lyssna.

Den uppdaterade riskbedömningen som är nu gjord innehåller nu följande skrivningar i den handlingsplan som arbetsplatserna nu ska följa:

 • Samtliga sammankomster ska bedömas utifrån skärpta allmänna råd.
 • Ställ in icke nödvändiga möten eller skjut dem på framtiden. Använd digitala möten istället så långt det är möjligt utifrån mötets karaktär.
 • Om ett fysiskt möte är nödvändigt ska rådande restriktioner hållas.
 • Skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna arbeta, t.ex. hemifrån, efter att riskbedömning har skett utifrån barns- och elevers trygghet och säkerhet.
 • Verksamheten ska ha rutiner för att hantera om ett barn symtom kopplade till covid-19 under vistelsen på förskolan och det dröjer innan vårdnadshavare kan hämta.
  Möjliga åtgärder kan vara att:
  - personal i riskgrupp undviker att ta hand om det insjuknade barnet.
  - barnet vilar utomhus.
  - barnet vilar i ett rum en bit från övriga barn och vuxna på förskolan. Rutiner behövs för städning och vädring av rummet efteråt.
  När dessa åtgärder inte räcker:
  - personal använder personlig skyddsutrustning, munskydd och visir enligt givna användningsanvisningar.

Nu fortsätter Lärarförbundet Trollhättan sitt arbete och kommer noga bevaka tolkningarna av arbetsgivarens riskbedömning.

– Vi är väldigt glada över framstegen i vår samverkan. Nu ligger vårt fokus på att det ska följas på arbetsplatserna. Vi ser redan vissa framsteg men arbetet är långt ifrån över, säger Jenny Barkman som också vill lyfta fram den täta kontakten med medlemmarna som en framgångsfaktor:

– Kontakten med medlemmarna gjorde oss trygga i att vi hade ett stöd att driva frågorna.

Jenny Andersson

 • Skapad 2020-11-26
Frågor & Svar