Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Students fokusfrågor 2019

Lärarförbundet Students styrelse 2019 valdes på Lärarstudentmötet i början av december 2018.

Lärarförbundet Students styrelse 2019 valdes på Lärarstudentmötet i början av december 2018.

2019 lägger Lärarförbundet Student fokus på tre externa frågor: lärarbristen, kvalitetssäkring av VFU och ökat kunskap kring psykisk ohälsa. De interna fokusfrågorna är: hållbar engagemang, samarbete inom TCO samt utveckling av den interna organisationen.

Externa fokusfrågor 2019

Varje år väljer Lärarstudentmötet ut tre prioriterade frågor i Lärarförbundet Students externa handlingsplan.

Stark koppling mellan teori och praktik (beslutad att gälla under 2 år)

Att Lärarförbundet Student ska verka för att lärosätena kvalitetssäkrar och utvecklar verksamhetsförlagda och verksamhetsnära delar u utbildningen.

Lärarbristen - vår tids största samhällsutmaning

Att Lärarförbundet Student ska verka för att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen: vår tids största samhällsutmaning.

Ökad kunskap om psykisk ohälsa

Att Lärarförbundet Student ska verka för att lärarstudenter ska få ökad kunskap om psykisk ohälsa, hur den upptäcks och hur samarbetet med elevhälsoteamet bör se ut.


Vårt fokus är alltså det självklara: alla blivande lärare ska förberedas väl inför sitt blivande yrke, och alla lärarstudenter har rätt till en utbildning präglad av hög kvalitet.

Interna fokusfrågor 2019

2019 kommer också att handla om internt arbete och utveckling av vår organisation. En ständig utveckling är självklart i en organisation som vår, men inför 2019 har Lärarstudentmötet också satt ljus på tre interna frågor som är extra viktiga. Dessa är:

Bättre struktur för hållbart engagemang

Att Lärarförbundet Student utvecklar metoder för ett hälsosamt engagemang för sina medlemmar med förtroendeuppdrag med väl avvägda arbetsförhållanden, och metoder som fungerar för alla studerandekategorier.

Utökat samarbete inom TCO

Att Lärarförbundet Student utökar samarbete mellan studentorganisationerna inom TCO.

Interna organisationen

Att Lärarförbundet Student fokuserar sina styrkor på utvecklingen av den interna organisationen.


Här kan du läsa om Lärarförbundets politik för lärarutbildningarna.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här