Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Skolledares verksamhetsplan för perioden 2019-2022

Lärarförbundet Skolledare har beslutat om en verksamhetsplan för mandatperioden. De övergripande målen är bättre lön och arbetsmiljö för medlemmarna samt bättre förutsättningar för ledarskap och uppdrag. Professionsprogram, yrkesetik och forskningsanknytning finns också med i planen.

Den nya mandatperioden inleddes hösten 2018 med att Skolledarmötet slog fast övergripande mål för Lärarförbundet Skolledare. Mötet uppdrog också åt den nationella styrelsen att besluta om en verksamhetsplan för mandatperioden 2019-22. Styrelsen har därefter preciserat inriktning för arbetet och slagit fast vilka centrala aktiviteter organisationen ska genomföra. Nedan finns den beslutade planen.

Det finns tomma rutor i verksamhetsplanen. Det gäller lokala aktiviteter för att nå målen. Dessa tomma rutor ska processas och fyllas i av de lokala organisationerna som har ansvar för verksamheten.


Verksamhetsinriktningens mål

Arbetets inriktning

Centrala aktiviteter

Lokala aktiviteter

Starkare profession

Skolledaryrket är attraktivt

Fler vill bli och förbli skolledare. Yrkets status är hög.

Arbete för bättre förutsättningar för ledarskapet och bättre villkor och arbetsmiljö i anställningen.

Arbete för mentorer och introduktionsutbildning till nya skolledare.

Professionens autonomi är hög

Skolledare får utökat friutrymme. Skolledare har goda förutsättningar för att leda och fatta beslut på vetenskaplig och professionell grund.

Arbete för skolförfattningar som ger skolledare större utrymme för att leda och fatta beslut utifrån professionella bedömningar.

Opinionsbildning och arbete som påverkar nationella politiker, huvudmän, myndigheter och utredningar.

Kopplingen mellan skolledarskap och forskningen är stark

Skolledares deltagande och delaktighet i forskning utvecklas. Skolledare har förutsättningar att leda utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Skolledare får goda förutsättningar att efter rektorsprogrammet fullgöra en masterutbildning för skolledarskapet.

Arbete för utvecklad professionsutveckling på vetenskaplig grund, bland annat genom professionsprogram.

Goda exempel lyfts fram.

Arbete som påverkar politiker, myndigheter och utredningar.

Spridning av forskning till medlemmar.

Det pedagogiska ledarskapet prioriteras

Det pedagogiska ledarskapet är kärnan i skolledaryrket. Skolledare har goda organisatoriska förutsättningar för att leda den pedagogiska verksamheten.

Fortsatt arbete efter den nationella styrelsens ställningstagande.

Opinionsbildning och arbete som påverkar nationella politiker, huvudmän, myndigheter och utredningar.

Goda exempel lyfts fram.

En rektors första 100 dagar slutförs och introduceras

Skolledare har goda förutsättningar och rätt till att delta i ett professionsprogram som är välförankrat i professionen

Alla skolledare har möjlighet att förkovra sig och meritera sig inom professionsprogrammet. Det ges goda förutsättningar för att vara yrkesverksam och delta i programmet.

Professionen har avgörande inflytande över programmets utformning. Det har legitimitet bland skolledare.

Den nationella styrelsen deltar i programmets utformning för skolledare.

Arbete som påverkar nationella politiker, huvudmän, myndigheter och utredningar.

Medlemmar informeras och engageras.

Stöd till lokalt arbete när programmen implementeras.

Bättre förutsättningar och arbetsmiljö

Arbetets inriktning

Centrala aktiviteter

Lokala aktiviteter

Skolledare har goda organisatoriska förutsättningar

Staten och huvudmännen ansvarar för att skolledares organisatoriska förutsättningar för att leda skolan och genomföra uppdraget är goda.

Fortsatt arbete för att huvudmannens ansvar för organisatoriska förutsättningar förtydligas i skolförfattningarna.

Opinionsbildning och arbete som påverkar nationella politiker, huvudmän, myndigheter och utredningar.

Lokalt arbete stöds. Goda exempel lyfts fram.

20 medarbetare per chef är ett nationellt genomsnitt

Antalet medarbetare per skolledare minskar. Ett genomsnitt på 20 medarbetare per chef blir ett tydligt nationellt och lokalt riktmärke.

Fortsatt arbete enligt den nationella styrelsens ställningstagande.

Opinionsbildning och arbete som påverkar nationella politiker, huvudmän, myndigheter och utredningar.

Lokalt arbete stöds. Goda exempel lyfts fram.

Regelbunden insamling/uppföljning av statistik och forskning.

Skolledare omfattas av systematiskt arbetsmiljöarbete och har god arbetsmiljö

I rollen som anställda omfattas skolledare av ett tydligt och systematiskt arbete som leder till bättre arbetsmiljö och uppfyller kraven i författningar och avtal.

Ytterligare utveckla Lärarförbundet Skolledares arbetsmiljöpolitik.

Lokala arbeten stöds. Goda exempel lyfts fram.

Regelbunden insamling/uppföljning av information om medlemmarnas arbetsmiljö.

Följa och sprida forskning inom området.

Opinionsbildning och arbete som påverkar nationella politiker, huvudmän, myndigheter och utredningar.

Bättre lön

Arbetets inriktning

Centrala aktiviteter

Lokala aktiviteter

Skolledares löner är konkurrenskraftiga och speglar ansvaret

Skolledares löner återspeglar ansvaret och yrkets komplexitet.

Ytterligare utveckla Lärarförbundet Skolledares lönepolitik.

Regelbunden uppföljning av löneläge/lönerevisioner.

Opinionsbildning och arbete som påverkar nationella politiker, huvudmän, myndigheter och utredningar.

Tillhandahålla lönestatistik till medlemmarna.

Stödja lokala lönebildningsprocesser.

Ett starkare Lärarförbundet Skolledare

Arbetets inriktning

Centrala aktiviteter

Lokala aktiviteter

Lärarförbundet Skolledare är det självklara valet

Lärarförbundet Skolledare samlar alla skolledare.

Fortsatt utveckling av påverkans, opinions och kommunikationsarbete.

Intensifierat stöd till lokal verksamhet för att rekrytera och behålla skolledare.

Fortsatt utveckling av Lärarförbundet Skolledares centrala skolledarkurser.

Stöd till regionala/lokala aktiviteter och till den regionala/lokala skolledarorganisationen.

Fortsatt utveckling av arbetet med att representera skolledare i massmedia, nationella event och liknande.

Fortsatt gott stöd till medlemmar via telefon/mail och regional/lokal organisation.

Fortsätta att utveckla och kommunicera medlemsförmåner.

Skolledare företräds av skolledare

Det finns skolledare som är företrädare för skolledare i MBL/samverkansgrupper/
skyddskommittéer

i samtliga avdelningar. Lokala skolledarstyrelser bildas.

Fortsatt utveckling av skolledarombuds
-utbildningen.

Fortsatt utveckling av stöd till skolledarföreträdare.

Fortsatt utveckling av kommunikation till skolledarombud.

Det finns arenor för skolledares yrkesutveckling och engagemang

Alla medlemmar i Lärarförbundet Skolledare som vill, hittar forum och arenor för att engagera sig i yrkes- och/eller villkorsfrågor

Fortsatt utveckling och engagemang i nationella event för skolledare.

Fortsatt utveckling av Lärarförbundet Skolledares centrala skolledarkurser.

En rektors första 100 dagar slutförs och överlämnas medlemmarna.

Fortsätta att utveckla medlemskommunikationen.

Yrkesetiken lyfts fram

En levande yrkesetik genomsyrar arbetet för Lärarförbundet Skolledares medlemmar.

Den nationella styrelsen drar upp riktlinjer och fattar beslut kring hur arbetet med yrkesetik ytterligare ska utvecklas.

Arbete med spridning och förankring av yrkesetiken.  • Skapad 2019-05-02
Frågor & Svar