Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem

Lärarförbundet Skolledare lokalt i din avdelning

Som medlem i Lärarförbundet Skolledare tillhör du alltid en avdelning. Lärarförbundet Skolledare kan vara organiserat på olika sätt lokalt. Det viktiga är att skolledare själva får avgöra hur de organiserar det lokala fackliga arbetet inom avdelningen.

Lärarförbundets stadgar säger att avdelningen ska inrätta en lokal organisation för Lärarförbundet Skolledare som ska erhålla medel för sin verksamhet av avdelningen. Lärarförbundet Skolledare lokalt är ett forum för skolledare i avdelningen och kontaktorgan till Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse.

Om skolledarna väljer att formalisera sig, exempelvis i en egen lokal skolledarstyrelse, ska en överenskommelse skrivas mellan avdelningsstyrelsen och skolledarna där arbetet regleras. Citat från stadgarna:

Arbetsfördelningen mellan avdelningens Lärarförbundet Skolledare och avdelningsstyrelsen regleras i en gemensam skriftlig överenskommelse. Inom ramen för överenskommelsen kan avdelningsstyrelsen delegera rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren i frågor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL.”

Överenskommelsen bör också reglera hur arbetsmiljöfrågorna och upplägget av skolledarnas löneförhandlingar ska ske. Därtill bör tydliga rutiner dokumenteras mellan skolledarstyrelsen och avdelningsstyrelsen hur samarbetet sker och vem/vilka som ansvarar för vad.

Skolledarombud

Lärarförbundets förbundsstyrelse har beslutat att skolledarmedlemmar ska företrädas av skolledare, utsedda som skolledarombud enligt lag om facklig förtroendeman. Strävan är att det ska finnas minst ett skolledarombud i varje avdelning.

I mindre lokalavdelningar finns möjligheter att använda sig av alternativa lösningar, som att utse en kontaktperson för skolledarna istället för en formell styrelse till exempel.

Utbildningar och träffar

I många avdelningar har man utsett skolledarombud för vilka det erbjuds utbildningar och träffar på regional nivå. Via lokalavdelningen blir du som skolledarmedlem inbjuden till det regionala utbudet. För skolledarna finns också ett nationellt kursutbud att tillgå.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här