Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Lärare i fritidshem larmar om en omöjlig arbetssituation

Bristen på lärare i fritidshem är akut, elevgrupperna stora och lärarna har inte tid till den pedagogiska verksamheten. Det visar en ny rapport från Lärarförbundet där lärare i fritidshem slår larm om sin arbetssituation.

– Läget på våra fritidshem är alarmerande. De bristande förutsättningarna drabbar både kvalitén och lärarnas arbetsbelastning, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Fritidshemmen har en enorm potential att bidra till elevers utveckling. Ändå lyser satsningar på fritidshem med sin frånvaro. De största utmaningarna som medlemmarna ser med sin arbetssituation enligt rapporten är att de inte har tillräckliga resurser att ta hand om barn med behov av särskilt stöd. Vidare lyfter de stora elevgrupper, att lokalerna inte är anpassade för verksamheten och att det saknas tid för planering, reflektion och utveckling av undervisningen.

Ohållbar situation - stora barngrupper och få lärare

Dessutom har det aldrig varit så många inskrivna elever på fritidshemmen som idag, samtidigt som bristen på lärare i fritidshem är akut. Det är den lärarkategori där lärarbristen i relation till lärargruppens storlek är som störst.

– Det är just en sådan situation som orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa. Lärare i fritidshem är en av de yrkesgrupper som har högst sjukskrivningstal på hela svenska arbetsmarknaden. Vi kräver att huvudmännen ska agera kraftfullt för att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet för lärare i fritidshem, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärare i fritidshem har i genomsnitt fyra timmars planeringstid i veckan för sitt arbete i fritidshemmen. Två av tre uppger att planeringstiden är knapp eller inte alls räcker till. Tre av fyra lärare i fritidshem anger att de har för hög arbetsbelastning.

Behov av politisk vilja och stora resurser på lokal och nationell nivå

Det kommer att krävas politisk vilja och stora resurser - både på lokalt och nationellt plan - för att fritidshemmen ska kunna fortsätta att utvecklas och bli den unika verksamhet som den har möjlighet att vara.

– Med satsningar på fler lärare i fritidshem, högre löner, bättre arbetsvillkor kan vi höja lärareffekten i fritidshemmen. Politikerna måste tillföra de resurser som möjliggör för verksamheten att leva upp till hela sin potential. Det är bedrövligt att verksamheten inte prioriteras högre av politiken, tänk om och gör rätt! säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets politik

I Lärarförbundets politik för framtidens fritidshem identifierar vi vilka satsningar som måste göras för att fritidshemmen ska bli en bättre arbetsplats för alla sina viktiga medarbetare och skapa ännu tydligare positiva avtryck för både elever och vuxna i hela skolsystemet. Några exempel på våra politiska krav:

  • Inför nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och upprätta en plan för hur riktmärkenas nivåer ska nås.
  • Satsa resurser för högre lärartäthet genom fler utbildade lärare i fritidshemmen.
  • Säkra tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling av all undervisning för varje lärare i fritidshemmen, som schemaläggs varje vecka, både enskilt och med kollegor.

Läs mer om rapporten om lärare i fritidshems arbetssituation och hur Lärarförbundets via sin politik vill skapa framtidens fritidshem.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här