Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Lagarna som ger privatanställda meddelarskydd

Två lagar ger skydd för privatanställda när de slår larm om allvarliga missförhållanden.

Läs mer om hur det fungerar med yttrandefrihet för privat anställda

Läs nyheten som sammanfattar de nya lagarna.

Lagen om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Lagen förbjuder arbetsgivaren att utöva repressalier mot en anställd när denne internt påtalar allvarliga missförhållanden. Arbetsgivaren får inte heller utöva repressalier när det är fråga om externa larm. Men då måste den anställde först ha slagit larm om de allvarliga missförhållandena internt.

Det krävs alltså normalt att visselblåsaren först slår larm till arbetsgivaren eller larmar genom att använda sig av interna rutiner för rapportering av missförhållanden som gäller hos arbetsgivaren. Dessutom krävs att den anställde har fog för sina påståenden. Enligt lagen har den anställde som larmar om allvarliga missförhållanden till sin arbetstagarorganisation samma skydd som gäller vid interna larm.

Om arbetsgivaren inte vidtar skäliga åtgärder eller inte informerar den anställde om i vilken omfattning åtgärder vidtagits får den anställde larma externt. I vissa ytterlighetssituationer får den anställde larma externt utan att ta någon intern kontakt först.

Lagen gäller för alla arbetsgivare och alla arbetstagare. Med arbetstagare likställs inhyrda arbetstagare i inhyrarens verksamhet. Eftersom offentliganställda redan har mycket starkare skydd enligt grundlagarna har denna lag främst betydelse för privatanställda. Begreppet arbetstagare tolkas i övrigt på samma sätt som till exempel enligt lagen om anställningsskydd och kan då också skydda skolledare. Däremot är lagen inte tillämplig när en skolledare uttalar sig i egenskap av arbetsgivarföreträdare.

Arbetstagare som utsätts för repressalier i strid med lagen har rätt till skadestånd.

Observera att lagen ger ett extra skydd mot repressalier. I lagens förarbeten står tydligt att lagen inte ska tolkas ”motsatsvis” och att lagen inte ska påverka tillämpningen av andra regelverk såsom grundlagarna, lagen om anställningsskydd, arbetsmiljölagstiftning etc.

Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter – förstärkt meddelarskydd

Den nya lagen, som träder i kraft den 1 juli 2017, ger privatanställda rätt att påtala missförhållanden för grundlagsskyddad media, utan att arbetsgivaren har rätt att efterforska vem som gett uppgifterna till media. Arbetsgivaren har inte heller rätt att utöva repressalier mot den som nyttjat sin meddelarfrihet.

Lagen ger anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, rätt att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier. Vissa kategorier undantas från rätten att lämna uppgifter för offentliggörande, nämligen verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en juridisk person som bedriver verksamheten.

Precis som för offentliganställda gäller meddelarskyddet endast gentemot media som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Och precis som för offentliganställda, ger lagen inte någon rätt att lämna ut dokument eller handlingar.

Varje åtgärd som medför negativa konsekvenser för den enskilde och som grundar sig på hans eller hennes rättigheter enligt den nya lagen är förbjuden. Arbetsgivaren eller verksamhetsutövaren kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år om denne uppsåtligen agerar i strid med lagen genom att efterforska vem som har talat med media. Samma gäller om arbetsgivaren avskedar, säger upp, meddelar disciplinpåföljd eller gör någon annan liknande åtgärd mot den som har nyttjat sina rättigheter enligt lagen.

Lagen gäller för verksamheter som tillhör skolväsendet enligt skollagen, de särskilda utbildningsformerna och annan pedagogisk verksamhet på det sätt som beskrivs i skollagen. Exempel på dessa är enskild bedriven förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, same-skola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna (särvux), internationella skolor, utbildning vid särskilda ungdomshem, utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Exempel på utbildningsformer som faller utanför tillämpningsområdet är utbildning som anordnas inom yrkeshögskolan och utbildning som anordnas av studieförbunden.

Om verksamheten bedriver skolverksamhet och annan verksamhet, gäller meddelarskyddet endast i skolverksamheten. Meddelarskyddet gäller endast för den verksamhetsgren som är helt eller delvis offentligt finansierad.

Även uppdragstagare och bemanningsanställda som utför en uppgift som vanligen eller naturligt skulle kunna utföras av en anställd skyddas av lagen. Lagen skyddar vidare praktikanter som deltar i arbetet som en del av sin utbildning. Lagen skyddar inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Skyddet begränsas av tystnadsplikt enligt lag. Till exempel i skollagen finns det regler om tystnadsplikt för att skydda enskildas personliga förhållanden.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar