Lärarförbundet
Bli medlem

Kunskaper (6 §)

Arbetsgivaren ska se till att chefer har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

6 § Kunskaper

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper:
1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Chefer behöver kunskaper

För att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling behöver chefer och arbetsledare veta sin roll i arbetsmiljöarbetet. Det kräver kunskaper om hur arbetet påverkar arbetstagarnas hälsa och om hur detta kan översättas till de förhållanden som gäller i skolor och förskolor.

Rektorernas och förskolechefernas överordnade ansvarar ytterst för att de har den arbetsmiljöutbildning som krävs. Kommunens centrala ledning måste därför följa upp verksamhetschefernas arbetsmiljökompetens och sörja för att de får den utbildning de behöver för sitt uppdrag.

Parterna har gemensamt tagit fram en arbetsmiljöutbildning som finns beskriven på Sunt arbetslivs hemsida.

Arbetsgivaren ska också se till att det finns förutsättningar att omsätta chefernas kunskaper i praktiken. Organisationens centrala ledning ansvarar för att skolans verksamhetschefer har tillräckliga befogenheter, en rimlig arbetsbelastning och stöd i sina roller.

Det innebär att den centrala ledningen behöver förvissa sig om att rektorer och förskolechefer har en väl fungerande arbetssituation och tillräckliga organisatoriska förutsättningar med hänsyn till OSA-föreskriftens krav. Organisatoriska förutsättningar kan exempelvis vara tillgång till kompetens, ekonomiska resurser eller chefstäthet.

______________________________________________________________________

Vad är detta?

Detta är ett skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Skol-OSA är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Sidor inom Skol-OSA:

  • Skapad 2017-01-27
  • Uppdaterad 2016-12-16
Frågor & Svar