Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem

Kulturskolan nu en nationell angelägenhet

Marie Wall Almquist, ledamot i förbundsstyrelsen.

Marie Wall Almquist, ledamot i förbundsstyrelsen.

På onsdagen klubbade riksdagen igenom en proposition som gör landets kommunala kulturskolor till en nationell angelägenhet. Enligt beslutet måste regeringen nu förhålla sig till övergripande mål när de fördelar statliga bidrag till kulturskolorna. ”Det är historiskt!", säger Marie Wall Almquist.

- Vi ser beslutet som ett stort steg framåt för kulturskolan, säger Marie Wall Almquist som är ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, ordförande i Lärarförbundet i Malmö och även jobbar som lärare i kulturskolan.

De uppsatta nationella målen för bidrag handlar bland annat om att kulturskolorna ska erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet. De ska också ge möjlighet till bredd och fördjupning i undervisningen och göra kulturskolorna tillgängliga för alla barn och unga oavsett elevernas olika förutsättningar.

Varför är propositionen viktig?

- Det är historiskt att man överhuvudtaget diskuterar kulturskolan i riksdagen och vilket syfte den ska fylla. Det viktiga är att riksdagen nu tar ställning för att kulturskolan går från att vara varje enskild kommuns angelägenhet till att vara en nationell fråga. Kulturskolan är på agendan på ett sätt som den aldrig tidigare varit. Beslutet innebär också en betydelsefull statushöjning och är en god grund för vårt fortsatta arbete med att både driva utvecklingsfrågor och förbättra arbetsvillkoren för våra medlemmar.

Vad innebär beslutet och målen?

- Man kan se det som ett erkännande av kulturskolans betydelse i det svenska utbildningssystemet och i samhället i stort. Det tar oss också ett steg närmare Lärarförbundets mål om varje kommuns skyldighet att tillhandahålla en kulturskola av hög kvalitet - för alla barns rätt, för likvärdighet och inkludering. Det innebär också att mer än 20 års lobbyarbete för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola gett resultat.

- Samtidigt upplever vi att målen ännu är lite för översiktliga.

Vad vill Lärarförbundet med kulturskolan framöver?

- Vi vill se någon form av lagstöd kring kulturskolans verksamhet för att säkerställda den i varje kommun. Vi vill också se att regeringens ambition om specifika lärarutbildningar för kulturskolan - som inte finns idag – förverkligas. Det är viktigt att utbildningarna inte blir ”återvändsgränder” utan också ger möjlighet till breddning och att man kan bygga på sin utbildning mot lärarlegitimation.

- Lärarbristen får även genomslag i kulturskolan och för framtida kompetensförsörjning är högre löner avgörande.

- Lärarförbundet menar att kulturskolan därutöver bör omfattas av karriärsystem och statliga lärarlönesatsningar. Det skulle underlättas om även kulturskolan omfattades av skollagen.

Vad tycker du att man ska göra mer?

- Jag skulle önska att man i dessa lärarbristtider i ännu högre grad ser kulturskolan som en resurs också för skolans viktiga uppdrag.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här