Lärarförbundet
Bli medlem

Kränkande särbehandling (13-14 §§)

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka kränkande särbehandling och se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

13-14 §§ Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå

1. vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer,

2. vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och

3. hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.

Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare.

Skillnad mellan OSA:s kränkande särbehandling och skollagens kränkande behandling

OSA:s paragrafer mot kränkande särbehandling tar sikte på personal. Barn och elever omfattas inte. I OSA ses kränkande särbehandling som ett arbetsmiljöproblem som kan leda till ohälsa i arbetet. Det viktiga är att detta problem hanteras: Det behöver inte alltid utredas vem som kränkt vem.

Skollagens krav på ett arbete mot kränkande behandling syftar till att förhindra att barn och elever kränks. Det är alltså två olika regelverk med skilda syften. Parterna bakom Skol-OSA menar att det arbete som ska bedrivas i förhållande till OSA bör skiljas från det som bedrivs gentemot barn och elever.

Arbetsgivaren ska således se till att det finns särskilda rutiner i förskola och skola för hur kränkande särbehandling av personal ska hanteras och är också skyldig att se till att alla arbetstagare känner till dessa rutiner. Dessa rutiner kan utarbetas på central nivå inom organisationen men det är viktigt att de går att tillämpa lokalt på respektive skola och förskola. Det är naturligt att rutiner och andra åtgärder för att motverka kränkande särbehandling följs upp och utvecklas i samklang med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker vanligen i en samverkansgrupp eller skyddskommitté.

Vad menas med kränkande särbehandling?

I OSA-föreskriften definieras kränkande särbehandling som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Läs också bilagan Mer om kränkande särbehandling.

Den som blivit kränkt kan behöva hjälp och stöd. Arbetsgivaren sörjer för detta.

Krav på att utreda kränkande särbehandling

Enligt 9 § i SAM ska arbetsgivaren utreda orsakerna om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall eller om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet. Detta ska göras så att så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Utredningar om kränkande särbehandling ingår alltså som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, då kränkande särbehandling kan orsaka ohälsa.

Det kan vara mycket känsligt att utreda kränkande särbehandling gällande personal. Parterna bakom Skol-OSA påpekar att skolor och förskolor ska använda sig av kompetens utanför den lokala skolan/förskolan, exempelvis företagshälsovård. Här behöver central ledning på förhand tänka igenom situationer som kan uppstå samt bistå med de förutsättningar som krävs. Den/de som genomför en utredning ska ha tillräcklig kompetens, möjligheter att agera opartiskt och de berördas förtroende.

Chefer

Skolledare har en speciell situation. Tänk på följande:

  • Rutinerna kring kränkande särbehandling ska också innefatta vad som ska göras om en skolledare kränker.
  • Det ska också finnas en rutin för det fall där skolledare kränks. Detta fall blir då särskilt känsligt att hantera. Parterna bakom Skol-OSA rekommenderar att företagshälsovård som en lämplig oberoende part som primärt bör användas.
  • Chefers kompetens kring kränkande särbehandling är kritisk för hur framgångsrikt arbetet blir. Central ledning bör regelbundet följa upp detta, särskilt med avseende på nya skolledare. Om det behövs ska skolledarna anvisas utbildning.

Central ledning

Den centrala ledningen har ett övergripande arbetsmiljöansvar. Det är viktigt att central ledning:

  • på övergripande nivå följer upp att skolor och förskolor har ett fungerande arbetsmiljöarbete kring kränkande särbehandling
  • följer upp skolledares kompetens inom området
  • tillhandahåller kompetens, HR-funktioner och/eller företagshälsovård som stöd i arbetet

______________________________________________________________________

Vad är detta?

Detta är ett skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Skol-OSA är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Sidor inom Skol-OSA:

  • Skapad 2017-01-27
  • Uppdaterad 2016-12-13
Frågor & Svar