Lärarförbundet
Bli medlem

Så mycket extra ersättning ger kollektivavtalet dig vid föräldraledighet

Du som är föräldraledig får ersättning av Försäkringskassan. Men du som har kollektivavtal har en förmån och får även ut pengar från arbetsgivaren. Här kan du se hur mycket du får beroende på vilket avtal du omfattas av. Var noga med att se efter att pengarna betalas ut.

När du är föräldraledig kan du ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Det kan du göra tills att barnet fyller åtta år, eller går ut första klass. De kan tas ut som hela dagar eller som deltid.

Meddela Försäkringskassan när din lön höjs

När du är föräldraledig ska du ha lönesamtal och omfattas av löneöversynen på din arbetsplats precis som vanligt. Glöm sedan inte att meddela din nya lön till Försäkringskassan. Den ersättning du får baseras nämligen på din lön.

Avdelningen vet när SGI:n blir högre

Det kan vara bra att veta att Försäkringskassan ändrar din ersättningsnivå (man brukar prata om "SGI", sjukpenninggrundande inkomst) från det datum då din arbetsgivare skrev på det nya avtalet. Det här datumet kan vara olika beroende på vilken arbetsgivare du har. Hör med din avdelning eller arbetsgivaren om du vill veta det datumet.

Hur mycket ger ditt kollektivavtal?

Statligt anställd

Föräldrapenningtillägget är tio procent på lönen för lönedelar upp till "taket" (tio prisbasbelopp per år). På lönedelar över taket är föräldrapenningtillägget 90 procent av daglönen. Föräldrapenningtillägget lämnas för högst 360 dagar.

Kommunalt anställd

Du som har varit sammanhängande anställd minst 180 dagar hos samma arbetsgivare har rätt till ett föräldrapenningtillägg med tio procent av lönebortfallet. Tillägget utbetalas i 180 dagar och som längst till dess att barnet är 24 månader.

Du som tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen (tio prisbasbelopp per år) och har varit anställd minst 180 dagar före ledigheten, får en utfyllnadsersättning till föräldrapenningen under högst 270 dagar per barn.

Ersättning utges endast för dagar med föräldrapenning. Ersättningen blir 77,6 procent av lönen, minus högsta föräldrapenning.

Privat anställd

Omfattas du av ett kollektivavtal har du rätt till en ersättning som kompletterar föräldrapenningen.

Kyrkan

Du får ett föräldrapenningtillägg med tio procent av lönebortfallet i 180 dagar. Detta gäller tills dess att barnet är 36 månader.

Du som tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen (tio prisbasbelopp per år) får en utfyllnadsersättning till föräldrapenningen under högst 270 dagar per barn.

KFO
Föräldralön, ca tio procent av lönebortfallet i 180 dagar om den anställde har varit anställd i minst ett år. Föräldralönen är lika stor som sjuklönen från 15:e dagen.

Föräldralön utges för den som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd, om man inte kommer överens om annat. Föräldralön utges i 180 dagar om den anställde har varit anställd i minst ett år. Föräldralön utges, för första föräldraledigheten, med 10 procent av månadslönen för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp och med 90 procent på lönedelar som överstiger 10 prisbasbelopp. Utbetalning sker löpande under 180 dagar.

Om ledigheten skulle bli kortare än 180 dagar utges inte föräldralönen för längre tid än ledigheten omfattar.

Almega Tjänsteföretagen
Från och med den 1 september 2014 gäller följande:

  • 120 dagar om den anställde har varit anställd i ett men inte två år i följd
  • 150 dagar om den anställde har varit anställd i minst två år
  • 180 dagar om den anställde har varit anställd i minst tre år

Föräldraledighetstillägget, tio procent av lönebortfallet (90 procent över brytpunkten när inte föräldrapenning utbetalas) utges enbart för en sammanhängande ledighetsperiod och inte för längre tid än ledigheten omfattar. Föräldraledighetstillägget utbetalas i proportion till ledighetens omfattning, det vill säga hel- respektive deltid. Föräldralönen betalas ut med hälften i samband med att du börjar din ledighet och med hälften när du har fortsatt din anställning, tre månader efter ledigheten.

Sobona (tidigare KFS)
Föräldralönetillägget om tio procent utbetalas under högst tre perioder om minst 30 dagar, sammanlagt i högst 180 dagar, om barnet är under 24 månader och du har varit anställd sammanlagt minst ett år under de tre senaste åren vid ledighetens början. För barn födda 2017-09-30 eller tidigare är antalet dagar 150.

Sobona (tidigare Pacta)
Samma villkor gäller som för kommunalt anställda.

Arbetsgivaralliansen
Arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren under 6 månader (180 dagar). Denna rätt gäller från den första dagen du är anställd, du måste alltså inte ha varit anställd hos arbetsgivaren en viss period före din föräldraledighet. Den är inte heller knuten till att du måste vara föräldraledig en viss period. Däremot måste du kunna visa för arbetsgivaren att du tar ut föräldrapenning över lägstanivå från Försäkringskassan.

Lernia
Du som varit anställd minst ett år i följd kan få föräldraledighetstillägg (tio procent) för högst två ledighetsperioder om sammanlagt högst 150 kalenderdagar. Detta måste tas ut inom 24 månader från barnets födelse eller den dag du fick vårdnaden om barnet i samband med adoption.

Folkbildningsförbundet
Du som har varit sammanhängande tillsvidareanställd under minst 180 dagar har rätt till föräldralön, ca tio procent av lönebortfallet under högst 180 dagar.

Vindora, Praktiska gymnasierna och Movant
Du som har varit anställd av Praktiska gymnasierna och Movant minst ett år har rätt till föräldralön, tio procent av lönebortfallet under högst sex månader.

  • Skapad 2013-11-07
  • Uppdaterad 2021-02-01
Frågor & Svar