Lärarförbundet
Bli medlem

Svenska kyrkans avtal 20

Svenska kyrkans avtal 20

Lärarförbundet har tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalet sträcker sig från 2020-11-01 till 2023-03-31.Det gäller kyrkomusiker, förskollärare, lärare och pedagoger.

-Lärarförbundet arbetar för att våra medlemmar ska ha bra förutsättningar för sina uppdrag. Vi vill att lönesättningen ska bidra till att fler vill bli kyrkomusiker, förskollärare, lärare eller församlingspedagog. Arbetsmiljön måste förbättras genom bland annat ökad delaktighet i beslut om verksamheten, säger Ingrid Lindgren Andrén, avtalsansvarig ombudsman på Lärarförbundet.


Kortfattad information om kollektivavtalet

LÖNEREVISION
1500 kr utges som ett engångsbelopp i december. Nästa lönerevision blir 1 april 2021 och då gäller den nya lönen retroaktivt från 1 november 2020. Därefter är nästa lönerevision 1 april 2022.

Lönerevisionen 2021 ska kollektivt ge minst 3,5 % och lönerevisionen 2022 1,9 %. Det finns ingen garanti på individnivå. Lönen ska spegla ansvar, erfarenhet och hur du bidragit till verksamhetens mål.

SEMESTER
Lagen ger endast rätt till 25 semesterdagar per år, men som anställd i Svenska kyrkan har du minst 27 semesterdagar. Från det år du fyller 40 får du 31 semesterdagar och från det år du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

FÖRÄLDRALEDIGHET
Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 % av lönebortfallet per kalenderdag. Det betalas ut i sammanlagt högst 180 dagar, och som längst till dess att barnet är 36 månader. Du behöver inte ha varit anställd en viss tid före barnet fötts för att ha rätt till tillägget.

KYRKANS FÖRSKOLLÄRARE OCH LÄRARE
Tydlig skrivning om lönen som stimulans för förbättrad skolverksamhet:

"Löneinstrumentet ska användas för att skapa bättre resultat och göra läraryrket mer attraktivt. Huvudmännen behöver tydligare lyfta fram bra lärare, bra arbetssätt och bra resultat. Centrala parter är överens om att stimulera de lokala parterna att arbeta för en förbättrad resultatutveckling i alla skolformer och förstärka attraktiviteten och förutsättningarna för läraryrket. Det är ett viktigt ansvarstagande för huvudmännen att lönemässigt ha en fortsatt utveckling för lärare inom den kyrkliga verksamheten för att värna och behålla den kompetens som finns samt attrahera nya kompetenta medarbetare."

KYRKANS MUSIKER

För musikerna innebär avtalet att

  • Behörigheter för kyrkomusikertjänster är fastställda i Kyrkoordningen och kan inte prövas av lokal arbetsgivare. Om anställning gjorts i strid med behörighetskraven kan den missgynnade musikern överklaga den felaktiga anställningen med hjälp av en bestämmelse i kollektivavtalet.
  • Allhelgonahelgen räknas nu som storhelg vid förläggning av ledighet. Lärarförbundet har yrkat på att ob-ersättning ska utges som under storhelg, men fått avslag.

Om man inte kan enas om volymberäkningen för 100 % schemaläggning så finns det nu en ny förhandlingsordning som säger att lokala parter kan begära stöd av centrala parter. Detta måste ske innan den lokala förhandlingen avslutas. Ta kontakt med ditt fackliga ombud om du har problem med ditt schema.

AVTALSVÅRDSGRUPP
Det finns en arbetsgrupp som träffas regelbundet för att utveckla och vårda kollektivavtalet. Gruppen består av representanter från fackförbunden och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Aktuella frågor som hanteras handlar främst om arbetsmiljö och omställning.


UTLANDSAVTALET

Lärarförbundet har tecknat ett nytt avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda. Avtalet gäller 1 april 2021 - 31 mars 2023. Nytt i avtalet är en bestämmelse som hanterar omedelbar hemresa, evakuering, i händelse av krissituation. Löneavtalet följer Svenska kyrkans avtal 20, som har lönerevision den 1/4 2021 med 3,5 % och den 1/4 2022 med 1,9 %. Avtalstexten samt förhandlingsprotokollet återfinns uppe till höger på sidan.

Korttidsarbete pga. Corona


Samtliga fackförbund inom Svenska kyrkans område har tecknat ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Därmed kan arbetsgivare inom Svenska kyrkan teckna lokala kollektivavtal och ansöka om ekonomiskt stöd hos Tillväxtverket.

Det krävs särskilda förutsättningar för att korttidsarbete ska kunna tillämpas och vi ser inte att det kommer att gälla i någon större utsträckning för Lärarförbundets medlemmar.
  • Skapad 2013-08-15
  • Uppdaterad 2021-09-07
Frågor & Svar