Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal med Svenska kyrkan

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har 2017 tecknat ett nytt avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkan. Överenskommelsen är treårig och avtalsperioden sträcker sig från 2017-04-01 till 2020-03-31.

NYTT: Avtalsrörelsen 2020 inom Svenska kyrkan uppskjuten.


Med anledning av corona-pandemin flyttas de avtalsrörelser inom olika sektorer, som skulle ha ägt rum nu under våren, till hösten 2020. Kollektivavtalet för anställda inom Svenska kyrkan förlängs till den 31 oktober 2020. Lärarförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation planerar att återuppta förhandlingarna efter sommaren.

En av de viktiga frågor som skulle ha förhandlats under våren är vilka nivåer löneavtalet ska innehålla. Eftersom hela förhandlingen är förskjuten till i höst kan ingen arbetsgivare inom Svenska kyrkan göra klart löneöversynen innan det centrala avtalet är klart. Det går däremot bra att du och din chef redan nu har ett första samtal om din arbetsinsats och de lönekriterier som gäller på arbetsplatsen.

Centralt avtal om korttidsarbete tecknat med SKAO

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tillsammans med övriga fackliga parter på avtalsområdet tecknat ett centralt avtal om korttidsarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO). Ett sådant avtal är en förutsättning för att de arbetsgivarna ska kunna teckna lokala avtal och ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket.

Det krävs särskilda förutsättningar för att korttidsarbete ska kunna tillämpas och vi ser inte att det kommer att gälla i någon större utsträckning för Lärarförbundets medlemmar.


LÖNEREVISION

Det nya avtalet har en lägsta lönerevisionsnivå på 2,2, 2,0 respektive 2,3 % för vart och ett av de tre åren. Avtalet omfattar därmed totalt 6,5 % vilket motsvarar det s k märket inom industrin.


FÖRÄLDRALEDIGHET

I föräldraledighetsbestämmelsen § 29 har kravet på kvalifikationstid för att få föräldrapenningtillägg tagits bort, så att man även som nyanställd kan få del av denna avtalsförmån. Vidare betalas föräldrapenningtillägget ut i sammanlagt 180 dagar och som längst till dess barnet är 36 månader. Tillägget motsvarar 10 % av bortfallet beräknat per kalenderdag vilket innebär att den som får en löneförhöjning under föräldraledighetsperioden också får en uppräkning av tillägget.


KYRKANS FÖRSKOLLÄRARE OCH LÄRARE

Den del av avtalets skrivning som avser lönesatsningen på lärargrupperna har nu skärpts. Ny lydelse: "Löneinstrumentet ska användas för att skapa bättre resultat och göra läraryrket mer attraktivt. Huvudmännen behöver tydligare lyfta fram bra lärare, bra arbetssätt och bra resultat. Centrala parter är överens om att stimulera de lokala parterna att arbeta för en förbättrad resultatutveckling i alla skolformer och förstärka attraktiviteten och förutsättningarna för läraryrket. Det är ett viktigt ansvarstagande för huvudmännen att lönemässigt ha en fortsatt utveckling för lärare inom den kyrkliga verksamheten för att värna och behålla den kompetens som finns samt attrahera nya kompetenta medarbetare."


UPPEHÅLLSANSTÄLLNING

Uppehållsanställning har lyfts ur Allmänna bestämmelser och ligger numera i en bilaga till avtalet.


KYRKANS MUSIKER

För musikerna innebär avtalet att

• Allhelgonahelgen räknas nu som storhelg vid förläggning av ledighet.

• Schemaläggning 100 %, har fått en ny skrivning: arbetsuppgifternas totala volym "kan fastställas" med hjälp av tidlista. De lokala arbetsgivarna förhandlingsskyldighet ligger kvar.

• Lönetillägget om 1200 kr vid övergång till schema 100 % har från 2017-04-01 försvunnit. Den som före detta datum har erhållit lönetillägget får detta överfört till den fasta månadslönen.

• Provanställning 12 månader för kyrkomusiker vid första anställning har utgått. Kyrkomusiker kommer i fortsättningen därmed att endast kunna provanställas på 6 månader enligt vad som gäller för övriga yrkesgrupper inom kyrkan.


PROVANSTÄLLNING

Provanställning inom kyrkan kan komma i fråga under högst 6 kalendermånader. Beslut om provanställning får inte förekomma generellt utan ska föregås av en prövning i det enskilda fallet. Arbetsgivaren ska underrätta berörd arbetstagarorganisation om anställningsavtalet inom en månad efter anställningens ingående.


RESEBESTÄMMELSER

Omläggning till stora enheter inom Svenska kyrkan gör att förflyttnings- och resefrågor blivit aktuella för allt fler medlemmar. Här har klargjorts att det är Skatteverkets regler som gäller beträffande definitioner av tjänste- och förrättningsställen.


AVTALSVÅRD

Det har funnits önskemål från såväl arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren att kunna bearbeta avtalsfrågor under löpande avtalsperioder, exempelvis:


• Partsgemensam information och dito utbildningsmaterial för lönebildningsprocessen.

• Partsgemensam information till arbetsgivarna om möjligheten till varierad sysselsättningsgrad för arbetstagarna när pensionering närmar sig (80/90/100).

• Information om att särskilda uppdrag, utökat ansvar och mer kvalificerade arbetsuppgifter bör beaktas vid löneutveckling.

• Information om att kyrkomusikers pedagogiska församlingsverksamhet ska ses som en tydligt meriterande arbetsuppgift med möjlighet till kompetensfördjupning och löneut- veckling.

• Gemensamma riktlinjer för tillämpningen av gemensamma administrativa system.

• Efterlevnad av de krav som finns på kompetens och behörighet i samband med rekrytering och anställning.

• Frågan om s k kransledigheter, dvs behovet av att kunna lägga fridagar omedelbart före respektive efter ordinarie semester för att skapa sammanhållen ledighet.

• Frågan om lägerersättning samt lägerbilagans fortsatta existens.Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här