Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt avtal klart för anställda inom Svenska kyrkan

Efter gemensamma ansträngningar har nu parterna färdigställt det framförhandlade avtalet om omställnings- och kompetensstöd. Det har slutligt skrivits under och träder i kraft den 1 oktober 2022.

-Vi har nu ett kompetens- och omställningsavtal som står sig väl på arbetsmarknaden och som bland annat ger våra medlemmar goda studiemöjligheter genom hela yrkeslivet, säger Ingrid Lindgren Andrén och Per-Olof Sorsell, förhandlare på Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund.
Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 blir tillgängligt för många fler arbetstagare än idag och innehåller ett antal nyheter: flera olika studiestöd, avgångsersättning och kompletterande a-kassa vid tvist och ogiltigförklaring av uppsägning. Det innehåller också löneutfyllnad, som ersätter det nuvarande lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön (protokollsanteckning 23).

Det nya avtalet gäller för alla ärenden som påbörjas från och med den 1 oktober 2022. Arbetstagare vars anställning upphör genom arbetsbrist eller sjukdom före den 1 oktober 2022 ersätts enligt det gamla omställningsavtalet.

Kyrkans trygghetsråd administrerar även fortsättningsvis omställnings- och kompetensstöden.

Mer information om det nya avtalet kommer att publiceras på denna sida under hösten.


Anställningstrygghet

Samtidigt som det nya kompetens- och omställningsavtalet börjar gälla, sker också förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Bland annat får arbetsgivarna större inflytande över vilka medarbetare som riskerar att sägas upp vid övertalighet. Kollektivavtalet inom Svenska kyrkan skyddar dock mot den försämringen, genom att samma turordningsregler som tidigare fortsätter att gälla.

En positiv förändring i LAS, som införs även inom Svenska kyrkan, är reglerna för tidsbegränsade anställningar. Allmän visstidsanställning (AVA) ersätts med Särskild visstidsanställning (SÄV). För en SÄV krävs endast minst 12 månaders anställningstid inom en femårsperiod, för att få rätt till en tillsvidareanställning.


Löne- och anställningsvillkor

Avtal 20 gäller till och med 2023-03-31 och kommer att förhandlas om under början av 2023. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) sa upp Avtal 20 i våras, men parterna enades att låta avtalet gäller till 2023 med några små förändringar. En ändring blev att ersättning införs för arbete på obekväm arbetstid på Allhelgonadagen. Ersättningen är samma som för storhelg.

  • Skapad 2013-08-15
  • Uppdaterad 2022-09-13
Frågor & Svar