Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Kollektivavtal med Sobona (tidigare KFS och Pacta)

Utbildningsavtalet (KFS) gäller 2017.10.01-2020-09-30. På grund av Covid 19:s påverkan på avtalsrörelsen har avtalet prolongerats till den 31 oktober 2020.

HÖK 18 (Pacta) gäller 2018.04.01-2021.03.31.

Medlemsföretagen följer samma avtal som före samgåendet i Sobona.

Sobona är en arbetsgivarorganisation som bildades 2018 genom samgående mellan KFS och Pacta. Medlemmar är kommunala och landstingskommunal företag, ideella och ekonomiska föreningar, kommunalförbund samt en del privata utförare av kommunal- eller landstingskommunal verksamhet.

Medlemsföretagen följer de avtal som slutits av den arbetsgivarorganisation företaget, främst Utbildningsavtalet (KFS) och HÖK 18 (Pacta), båda slutna med Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och LR).


Korttidsarbete - inte inom Sobona

Mellan Sobona och Lärarförbundet finns inget avtal om korttidsarbete.

HÖK 18 (Pacta)

De avtal som gäller för Sobonas medlemmar som tidigare tillhörde Pacta, omfattar oftast också kommunalt anställda. Information om HÖK 18 och andra sådana avtal hittar du här.

Från 1 maj, 2020 har ett antal förändringar av villkoren, främst i AB (Allmänna bestämmelser) och genom ett nytt avtal om omställning, KOM-KR börjat gälla.

Utbildningsavtalet 2017-2020 (KFS)

Tre goda nyheter i avtalet är ökningen till 180 dagar med föräldrapenningtillägg, bättre villkor för kvalificering till föräldrapenningtillägg och att visstidsanställning i väntan på legitimation ska övergå i tillsvidareanställning när legitimation utfärdats.

Det nya Utbildningsavtalet innehåller annars få förändringar men ger tillsammans med lagstiftning ett tydligt stöd för att sätta gränser för arbetstiden och att kräva en hälsosam arbetsmiljö. Lärarbristen gör en uppvärdering av lärarlönerna nödvändig och förbättrade villkor för lärare och skolledare till en akut samhällsfråga.

Konkreta förbättringar finns alltså inom räckhåll men vi måste själva erövra dem. Hur ska det gå till när vi alla redan har mer än fullt upp? Bland annat genom att ha en gemensam idé om vad vi vill åstadkomma, organisera vårt fackliga arbete därefter och göra det till en del i vårt vardagliga arbete.

Tillsammans med dig och dina kollegor vill vi uppnå att

 • Alla är delaktiga, informerade och har en god kontakt med sitt ombud
 • Alla har utvecklingssamtal där arbetsmiljön och hela uppdraget diskuteras
 • Alla har ett arbetstidsschema med all reglerad arbetstid och rast utlagd
 • Alla har lönesamtal med god kvalitet som utgår från det egna uppdraget
 • Lönestrukturen är känd, tydlig och upplevs som rimlig
 • Din skolledare har tid att vara en närvarande och pedagogiska ledare
 • Varje arbetsplats har minst ett ombud

Kort om Utbildningsavtalet 2017-20

Här beskrivs några av de viktigare delarna i avtalet, kort och lite förenklat.

Läs i avtalet och prata med ditt ombud när villkorsfrågor ska hanteras.


Utbildningsavtalet gäller från 1 oktober 2017 till 30 september 2020.

Anställningsformer

 • Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller.
 • Allmän visstidsanställning/skollagsanställning som görs i väntan på legitimation, blir tillsvidare när legitimationsbeslut delges arbetsgivaren.

Uppsägning mm

 • Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller om inte annat anges.
 • Individuell överenskommelse kan göras om tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
 • Tillsvidareanställda som anställts före 1998-09-01 har andra villkor.
 • Arbetstagare vid nya medlemsföretag som haft andra villkor, behåller dessa.
 • Arbetstagare är skyldig att utan uppsägning lämna anställningen då hen fyller 67 år.
 • Arbetsgivaren kan besluta om omreglering av tjänst vid partiell, icke tidsbegränsad sjukersättning.
 • Motsvarande 14 dagars lön kan förloras om du slutar före uppsägningstidens slut.
 • Kontakta Lärarförbundet direkt om din chef börjar prata om uppsägning!

Skriftlig varning

 • Skriftlig varning kan tilldelas för fel eller försummelse. Kontakta Lärarförbundet direkt om din chef börjar prata om varning.
 • Din organisation, Lärarförbundet kan begära överläggning inom sju dagar.

Lön

 • Lönen sätts individuellt, inga individuella garantier finns.
 • Löneöversynen omfattar de medlemmar som var tillsvidareanställda den vid löneöversynsdatumet respektive år och den nya lönen gäller retroaktivt från detta datum.
 • Löneöversynerna sker helt genom lokal lönebildning, utan central garanti.
 • Tjänstlediga med ferielöneanställning kan återgå i tjänst på elevernas lov. Tala med Lärarförbundet om för- och nackdelar innan du bestämmer dig.
 • Vid ledighet med sjuk-, föräldra- eller rehabiliteringspenning under ferieperioden utbetalas också intjänad ferielön.
 • Den som ej fått lagstadgad semester behöver göra framställan utan dröjsmål för att få ledighet under arbetsperioden. Detta sker då utan lön.

Omförhandlad lägre lön

 • Om anställningen omregleras av organisatoriska skäl eller på grund av sjukdom och överenskommelse träffats om lägre lön, utges ett lönetillägg under två år. De första tolv månaderna motsvarar tillägget skillnaden mellan den gamla och den nya lönen, därefter minskas det med 1/12 per kalendermånad. Kontakta Lärarförbundet om din chef vill omreglera din tjänst eller sänka din lön!

Semester och ersättningar

 • Semesterförmåner enligt semesterlagen gäller om inte annat är överenskommet.
 • "Enligt semesterlagen" innebär idag 25 semesterdagar.
 • Du tjänar in årets semester under hela kalenderåret, före och efter sommaren.
 • Om arbetsgivaren föreslår kort sommarsemester ska du få extra semesterdagar.
 • Semestertillägg för månadsavlönad är 0,8%/dag.
 • För övriga är semesterlönen 12 % av semesterlöneunderlaget.
 • Semesterlönetillägget kan växlas mot extra lediga dagar – om du och din chef är överens.
 • Anställda utan avbrott före 1998-09-01? Då gäller särskilda villkor vid fyllda 40/50.
 • Sjuklön o d
 • Sjuklön dag 2-14 är 80 %.
 • Dag 15-90 med sjukpenning/rehab.-ersättning får du sjukpenningtillägg, 10 %.
 • Anställda med en årslön över 8 pbb* får kompletterande sjukpenning med 77,6 % av lönebortfallet över 8 pbb och vid förlängd sjukpenning 72,75 % av lönebortfallet över 8 pbb.
 • Den som förbjuds arbeta p g a smittorisk behåller samtliga avlöningsförmåner.
 • Om sjukpenning dras in kan sjuklön utges under högst 180 dagar. Denna är inte SGI-grundande, kontakta arbetsförmedlingen och Lärarförbundet samma dag som du får besked.

*Pbb = prisbasbelopp

Föräldrapenningtillägg

 • För att kunna få föräldrapenningtillägg ska du ha varit anställd minst 365 dagar under de 3 senaste åren. Du kan få 10 % av lönebortfallet under max 180 dagar tills dess barnet är 2 år. Det betalas ut under högst tre perioder som ska vara minst 30 dagar i följd. Är den andra föräldern anställd i samma företag, kan ni dela på 180 dagar. För barn födda före 2017-10-01 gäller fortfarande 150 dagar.
 • Anställd med årslön över 10 pbb kan få kompletterande föräldrapenning, 80 % av lönebortfallet under högst 270 dagar.

Enskild angelägenhet.

 • Vid nära anhörigs sjukdom, bortgång etc. kan du beviljas tjänstledigt med lön under högst tio dagar/år.
 • Vid högst tio tillfällen/år kan ledighet utan löneavdrag beviljas för nödvändig tid för
 • -akut/första besök hos läkare/tandläkare,
 • -behandling enligt remiss hos läkare/ sjukgymnast/motsvarande efter läkarremiss,
 • -två besök som blivande förälder på MVC

Arbetstid, belastning, arbetsmiljö

 • Om ditt företag inte har ett lokalt kollektivavtal och du är lärare i grund- eller gymnasieskola, gäller ”arbetstid för lärare” som liknar de bestämmelser som gäller kommunalt anställda lärare. Den reglerade årsarbetstiden är 1360 timmar, den totala årsarbetstiden 1767 timmar och beräkningsperioden är hela året
 • För övriga är beräkningsperioden högst 16 veckor.
 • Individuella avtal är möjliga.
 • Övertid, mertid och OB ersätts – men inte under förtroendearbetstid.
 • Förskjuten arbetstid gäller inte lärare med ferielöneanställning.

Några förändringar i avtal 2017

 • Nya löner gäller från 1 oktober varje år.
 • Antalet möjliga dagar med föräldrapenningtillägg ökas från 150 till 180.
 • Kvalifikationstiden för föräldrapenningtillägg 365 dagar, kan samlas ihop under 3 år.
 • Särskilda ersättningar räknas upp 2,2 % för 2016 (ej gjort tidigare), 2,2 % för 2017, 2,1 % 2018 och 2,2 % 2019.
 • Semesterlönetillägget kan växlas mot extra lediga dagar – om du och din chef är överens.
 • Visstidsanställning i väntan på legitimation blir tillsvidare när legitimationsbeslut delges arbetsgivaren.
 • En hel termins anställning som på papperet kan omfatta mindre än fem månader, räknas vid återanställning och konvertering av visstidsanställningar enligt LAS som 180 dagar.
 • Parterna ska genomföra seminarier och tillsammans i en arbetsgrupp, arbeta för att bidra till att arbetet för en god arbetsmiljö fungerar på företagen

Tidigare partsgemensamt arbete

En arbetsgrupp om lärares arbetstid lämnade sin slutrapport i september 2015. Den innehåller några exempel och förslag på hur skolor har / kan arbeta kring arbetstid, organisation och arbetsbelastning samt parternas gemensamma syn på viktiga förutsättningar i arbetet.

Former och förutsättningar för fackligt arbete och inflytande har diskuterats i en arbetsgrupp, parternas gemensamma syn finns formulerade och en kontaktkarta är framtagen för att företagen lättare ska veta vem i respektive organisation man kontaktar och i vilken fråga.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här