Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal med Sobona

Din arbetsplats omfattas av samma avtal som innan Sobona bildades.
Utbildningsavtalet (KFS) från 2017 är förlängt till och med den 31 december 2021.
HÖK 18 (Pacta) gäller till och med 2024-03-31.

Arbetsgivarorganisationen Sobona bildades 2018 genom samgående mellan KFS och Pacta. Medlemmar är kommunala och landstingskommunal företag, ideella och ekonomiska föreningar, kommunalförbund samt en del privata utförare av kommunal- eller landstingskommunal verksamhet.

Medlemsföretagen följer de avtal som slutits av den arbetsgivarorganisation företaget, främst Utbildningsavtalet (KFS) och HÖK 21 (Pacta), båda slutna med Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och LR).

..................................................

1 januari 2022 ersätter Skolavtal 21 (HÖK 21) nuvarande avtal, KFS Utbildningsavtal och kommer då att omfatta hela Sobonas bransch Utbildning.

KFS Utbildningsavtal gäller till och med 31 december 2021. Löneöversyner genomförs årligen 1 oktober. Särskilda ersättningar höjdes med 3 % 1 april 2021.

Från och med 1 januari 2022 gäller samma kollektivavtal för samtliga skolor inom Sobona, även de som idag tillämpar KFS Utbildningsavtal. Skolavtal 21 gäller också för kommunalt anställda lärare. Innehållet skiljer sig inte mer än att det mesta kommer att vara sig likt efter bytet.

Under 2021 behöver varje berörd skola gå igenom lokala kollektivavtal och enskilda överenskommelser för att säkra att de är giltiga och fungerar även efter årsskiftet. Läs mer om avtalsbytet här.

..................................................


HÖK 21 (Pacta)

De arbetsgivare som tidigare tillhörde Pacta, omfattas normalt av samma avtal som gäller för kommunalt anställda lärare. Information om HÖK 21 och övriga avtal hittar du här.


KFS Utbildningsavtalet

Avtalet från 2017 gäller till och med 2021-12-31

Utbildningsavtalet ger tillsammans med lagstiftning ett tydligt stöd för att sätta gränser för arbetstiden och att kräva en hälsosam arbetsmiljö. Lärarbristen gör en uppvärdering av lärarlönerna nödvändig och förbättrade villkor för lärare och skolledare till en akut samhällsfråga. Det är viktiga utgångspunkter när löneöversyner planeras av parterna enligt den avtalade löneprocessen.

Konkreta förbättringar finns alltså inom räckhåll men vi måste själva erövra dem. Hur ska det gå till när vi alla redan har mer än fullt upp? Bland annat genom att ha en gemensam idé om vad vi vill åstadkomma, organisera vårt fackliga arbete därefter och göra det till en del i vårt vardagliga arbete.

Tillsammans med dig och dina kollegor vill vi uppnå att

 • Alla är delaktiga, informerade och har en god kontakt med sitt ombud
 • Alla har utvecklingssamtal där arbetsmiljön och hela uppdraget diskuteras
 • Alla har ett arbetstidsschema med all reglerad arbetstid och rast utlagd
 • Alla har lönesamtal med god kvalitet som utgår från det egna uppdraget
 • Lönestrukturen är känd, tydlig och upplevs som rimlig
 • Din skolledare har tid att vara en närvarande och pedagogiska ledare
 • Varje arbetsplats har minst ett ombud

..................................................

Kort om Utbildningsavtalet

Här beskrivs några av de viktigare delarna i avtalet, kort och lite förenklat.

Läs i avtalet och prata med ditt ombud när villkorsfrågor ska hanteras.

Anställningsformer

 • Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller.
 • Allmän visstidsanställning/skollagsanställning som görs i väntan på legitimation, blir tillsvidare när legitimationsbeslut delges arbetsgivaren.

Övrigt om anställning

 • En hel termins anställning som lärare som på papperet kan omfatta mindre än fem månader, räknas vid återanställning och konvertering av visstidsanställningar enligt LAS som 180 dagar.

Uppsägning mm

 • Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller om inte annat anges.
 • Individuell överenskommelse kan göras om tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
 • Tillsvidareanställda som anställts före 1998-09-01 har andra villkor.
 • Arbetstagare vid nya medlemsföretag som haft andra villkor, behåller dessa.
 • Arbetstagare är skyldig att utan uppsägning lämna anställningen då hen fyller 67 år.
 • Arbetsgivaren kan besluta om omreglering av tjänst vid partiell, icke tidsbegränsad sjukersättning.
 • Motsvarande 14 dagars lön kan förloras om du slutar före uppsägningstidens slut.
 • Kontakta Lärarförbundet direkt om din chef börjar prata om uppsägning!

Skriftlig varning

 • Skriftlig varning kan tilldelas för fel eller försummelse. Kontakta Lärarförbundet direkt om din chef börjar prata om varning.
 • Din organisation, Lärarförbundet kan begära överläggning inom sju dagar.

Lön

 • Lönen sätts individuellt, inga individuella garantier finns.
 • Löneöversynen omfattar de medlemmar som var tillsvidareanställda den vid löneöversynsdatumet respektive år och den nya lönen gäller retroaktivt från detta datum.
 • Löneöversynerna sker helt genom lokal lönebildning, utan central garanti.
 • Tjänstlediga med ferielöneanställning kan återgå i tjänst på elevernas lov. Tala med Lärarförbundet om för- och nackdelar innan du bestämmer dig.
 • Vid ledighet med sjuk-, föräldra- eller rehabiliteringspenning under ferieperioden utbetalas också intjänad ferielön.
 • Den som ej fått lagstadgad semester behöver göra framställan utan dröjsmål för att få ledighet under arbetsperioden. Detta sker då utan lön.

Omförhandlad lägre lön

 • Om anställningen omregleras av organisatoriska skäl eller på grund av sjukdom och överenskommelse träffats om lägre lön, utges ett lönetillägg under två år. De första tolv månaderna motsvarar tillägget skillnaden mellan den gamla och den nya lönen, därefter minskas det med 1/12 per kalendermånad. Kontakta Lärarförbundet om din chef vill omreglera din tjänst eller sänka din lön!

Semester och ersättningar

 • Semesterförmåner enligt semesterlagen gäller om inte annat är överenskommet.
 • "Enligt semesterlagen" innebär idag 25 semesterdagar.
 • Du tjänar in årets semester under hela kalenderåret, före och efter sommaren.
 • Om arbetsgivaren föreslår kort sommarsemester ska du få extra semesterdagar.
 • Semestertillägg för månadsavlönad är 0,8%/dag.
 • För övriga är semesterlönen 12 % av semesterlöneunderlaget.
 • Semesterlönetillägget kan växlas mot extra lediga dagar – om du och din chef är överens.
 • Anställda utan avbrott före 1998-09-01? Då gäller särskilda villkor vid fyllda 40/50.
 • Sjuklön o d
 • Sjuklön dag 2-14 är 80 %.
 • Dag 15-90 med sjukpenning/rehab.-ersättning får du sjukpenningtillägg, 10 %.
 • Anställda med en årslön över 8 pbb* får kompletterande sjukpenning med 77,6 % av lönebortfallet över 8 pbb och vid förlängd sjukpenning 72,75 % av lönebortfallet över 8 pbb.
 • Den som förbjuds arbeta p g a smittorisk behåller samtliga avlöningsförmåner.
 • Om sjukpenning dras in kan sjuklön utges under högst 180 dagar. Denna är inte SGI-grundande, kontakta arbetsförmedlingen och Lärarförbundet samma dag som du får besked.

*Pbb = prisbasbelopp

Föräldrapenningtillägg

 • För att kunna få föräldrapenningtillägg ska du ha varit anställd minst 365 dagar under de 3 senaste åren. Du kan få 10 % av lönebortfallet under max 180 dagar tills dess barnet är 2 år. Det betalas ut under högst tre perioder som ska vara minst 30 dagar i följd. Är den andra föräldern anställd i samma företag, kan ni dela på 180 dagar. För barn födda före 2017-10-01 gäller fortfarande 150 dagar.
 • Anställd med årslön över 10 pbb kan få kompletterande föräldrapenning, 80 % av lönebortfallet under högst 270 dagar.

Enskild angelägenhet.

 • Vid nära anhörigs sjukdom, bortgång etc. kan du beviljas tjänstledigt med lön under högst tio dagar/år.
 • Vid högst tio tillfällen/år kan ledighet utan löneavdrag beviljas för nödvändig tid för
 • -akut/första besök hos läkare/tandläkare,
 • -behandling enligt remiss hos läkare/ sjukgymnast/motsvarande efter läkarremiss,
 • -två besök som blivande förälder på MVC

Arbetstid, belastning, arbetsmiljö

 • Om ditt företag inte har ett lokalt kollektivavtal och du är lärare i grund- eller gymnasieskola, gäller ”arbetstid för lärare” som liknar de bestämmelser som gäller kommunalt anställda lärare. Den reglerade årsarbetstiden är 1360 timmar, den totala årsarbetstiden 1767 timmar och beräkningsperioden är hela året
 • För övriga är beräkningsperioden högst 16 veckor.
 • Individuella avtal är möjliga.
 • Övertid, mertid och OB ersätts – men inte under förtroendearbetstid.
 • Förskjuten arbetstid gäller inte lärare med ferielöneanställning.

..................................................

Tidigare partsgemensamt arbete

En arbetsgrupp om lärares arbetstid lämnade sin slutrapport i september 2015. Den innehåller några exempel och förslag på hur skolor har / kan arbeta kring arbetstid, organisation och arbetsbelastning samt parternas gemensamma syn på viktiga förutsättningar i arbetet.

Former och förutsättningar för fackligt arbete och inflytande har diskuterats i en arbetsgrupp, parternas gemensamma syn finns formulerade och en kontaktkarta är framtagen för att företagen lättare ska veta vem i respektive organisation man kontaktar och i vilken fråga.

 • Skapad 2013-11-07
 • Uppdaterad 2021-10-14
Frågor & Svar